Ilustrowany podział części Frigidaire 79074339310

Ilustrowany podział części Frigidaire 79074339310 jest dostępny, aby pomóc użytkownikom zidentyfikować i zamówić części zamienne do ich urządzenia. Ilustrowany podział części zawiera dokładny opis i ilustracje, aby pomóc użytkownikom w określeniu, jaka część jest potrzebna do naprawy swojego urządzenia. Podział części jest bardzo przydatny, ponieważ pozwala użytkownikom sprawdzić, jakie części są dostępne do ich urządzenia i jakie są ich numery części, aby mogli je łatwo zamówić. Ilustrowany podział części dla Frigidaire 79074339310 pozwala użytkownikom zidentyfikować i zamówić części zamienne do swojego urządzenia, aby mogli je szybko naprawić.

Ostatnia aktualizacja: Ilustrowany podział części Frigidaire 79074339310

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022]

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 1915), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. 1082), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. z 2017 r. 60, 949 i 2203, z 2018 r. 2245 oraz z 2019 r. 1287) i ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2245 i 2432, z 2019 r. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. 4).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, oddziałów i szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkół artystycznych, jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, a także zapewnieniem warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) zadaniach pozaszkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - w odniesieniu do dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, prowadzeniem przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - w odniesieniu do dzieci posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem centrów kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego - w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, prowadzeniem placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, szkolnych schronisk młodzieżowych, burs, internatów, domów wczasów dziecięcych, kolonii i obozów, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy;

3) części oświatowej - rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2022;

4) bazowym roku szkolnym - rozumie się przez to rok szkolny 2021/2022;

5) etatach - rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. 1762) oraz liczbę osób niebędących nauczycielami zatrudnionych zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli oraz liczby osób niebędących nauczycielami przebywających na urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2021 r. i dzień 10 października 2021 r. ;

6) orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - rozumie się przez to odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

7) dzieciach i młodzieży lub uczniach i słuchaczach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - rozumie się przez to dzieci i młodzież lub uczniów i słuchaczy posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo upoś- ledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

8) klasie szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej - rozumie się przez to klasę dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzoną w czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz klasę dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzoną w pięcioletnim technikum;

9) liceum ogólnokształcącym - rozumie się przez to czteroletnie liceum ogólnokształcące, w tym czteroletnie liceum ogólnokształcące, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;

10) technikum - rozumie się przez to pięcioletnie technikum, w tym pięcioletnie technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum;

11) dotychczasowej szkole policealnej - rozumie się przez to szkołę policealną dla dzieci i młodzieży oraz szkołę policealną dla dorosłych, o których mowa w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

12) małej szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:

a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz

b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

13) placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozumie się przez to placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe.

§ 2. [Podział części oświatowej]

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów i słuchaczy niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 711, 1773 i 2120);

13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;

14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;

15) finansowania świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

16) sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. [Zasady podziału części oświatowej]

Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 2)

Minister Edukacji i Nauki: wz. D. Piontkowski


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. 1848 i 2335).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. 2384).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 grudnia 2021 r. (poz. 2453)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Tutaj znajdziesz oryginalne części i ich odpowiedniki do pralek marki Frigidaire. Używając filtrów drogą ścieżki wyszukasz pożądaną część. Wybierając model urządzenia sprawniej dopasujesz potrzebną część. Chcesz wymienić zepsutą część w swojej pralce i szukasz tabliczki znamionowej? Podpowiadamy, że może widnieć na ramce wewnętrznej drzwi od pralki. Przy wyborze części ułatwi Ci plik zawierający pełną listę części dla danego modelu. Specjalnie z myślą o klientach stworzyliśmy kanał na YouTube, gdzie pokazujemy jak w prosty sposób wymieniać i naprawiać części w pralce. Posiadamy duży wybór akcesoriów oraz środków do pielęgnacji róznego rodzaju sprzętów AGD.

SERIA KSIĄŻEK HARRY POTTER - NAJPOPULARNIEJSZY W HISTORII CYKL DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Seria książek Harry Potter dla młodzieży to najpopularniejsze na świecie opowieści o sierocie i podrzutku, który okazuje się czarodziejem! Łączna liczba wszystkich sprzedanych w Polsce egzemplarzy Harry’ego Pottera wynosi niemal 7, 5 miliona sztukKsiążki Harry Potter to piękne opowieści o przyjaźni i odwadze, które nie bez powodu zostały okrzyknięte bestsellerem wszech czasów.

NOŚ BARWY SWOJEGO DOMU Z DUMĄ!

SERIA KSIĄŻEK HARRY POTTER - WSZYSTKIE CZĘŚCI

Harry Potter – seria książek autorstwa Joanne K. Rowling powstawała przez kilka lat, choć w założeniu pisarki od początku miała liczyć siedem części. Poszczególne tomy o młodym adepcie magii pisane były w porządku chronologicznym, zatem poniżej przedstawiamy kolejność, w którym należy czytać serię Harry Potter.  Książki po kolei prezentują się następująco:

 • Harry Potter i Kamień Filozoficzny
 • Harry Potter i Komnata Tajemnic
 • Harry Potter i więzień Azkabanu
 • Harry Potter i Czara Ognia
 • Harry Potter i Zakon Feniksa
 • Harry Potter i Książę Półkrwi
 • Harry Potter i Insygnia Śmierci

Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś MUGOLEM!

POTTEROMANIA, CZYLI WIELKI FENOMEN KSIĄŻKI

Pierwszy tom, „Harry Potter i Kamień Filozoficzny„, wydany w Wielkiej Brytanii w 1997 nie zapowiadał jeszcze wielkiego fenomenu. Jednak po wydaniu na Wyspach drugiej i trzeciej części i przetłumaczeniu powieści na inne języki, szał ogarnął dzieci na całym świecie. Błyskotliwa, zabawna i szalenie angażująca historia z przekonującymi bohaterami i wspaniale skonstruowanym światem zachwyciła bowiem i starszych i młodszych. W Polsce pierwszy tom ukazał się w 2000 roku, a w następnym – już kolejne trzy. Każda z premier była wyjątkowo fetowana w księgarniach na terenie całego kraju – o zupełnie nietypowych porach. Północ lub wschód Słońca – pora nie grała roli. Tłumy oblegały miejsca, w których czekała na nie książka! Ostatni, siódmy, tom ukazał się w Polsce w 2007 roku i od tego czasu magiczny cykl wciąz pozostaje na podium najulubieńszych książek nie tylko dzieci i młodzieży.

O CZYM JEST NAJPOPOPULARNIEJSZA SERIA KSIĄŻEK ŚWIATA?

Bohater historii to 11-letni Harry mieszkający u swojego wujostwa. Po tajemniczej śmierci rodziców trafił bowiem do rodziny, która powitała go bardziej niż niechętnie i umieściła w skrytce pod schodami. Pochodzenie chłopca owiane jest tajemnicą; jedyna pamiątka z przeszłości to zagadkowa blizna na jego czole. Skąd jednak biorą się niesamowite zjawiska, które towarzyszą nieświadomemu niczego Potterowi? Aż do jedenastych urodzin chłopiec nie zdaje sobie sprawy ze swojego pochodzenia i prawdziwych przyczyn pobytu u wujostwa. Niespodziewana wizyta pewnego olbrzyma wszystko zmienia. Harry dowiaduje się wówczas o odwiecznym podziale świata na czarodziejów i mugoli i o tym, że on sam jest czarodziejem. Trafia też do Hogwartu, a jego życie diametralnie się zmienia. Dzięki nauce w szkole magii i czarodziejstwa zdobywa natomiast wiernych przyjaciów, ale i zaciekłych wrogów. W drugim tomie „Harry Potter i Komnata Tajemnic” będzie zmuszeny walczyć z Bazyliszkiem. Trzeci tom „Harry Potter i więzień Azkabanu” to historia Syriusza Blacka, złoczyńcy, któremu udaje się uciec z najpilniej strzeżonego więzienia. Harry jest w tarapatach, bowiem zbieg z nieznanych powodów usilnie stara się odnaleźć właśnie jego…

SERIA KSIĄŻEK HARRY POTTER, CZYLI PODLANA HUMOREM MROCZNA WALKA ZE ZŁEM

Wraz z kolejnymi tomami historia robi się coraz mroczniejsza. Część czwarta, „Harry Potter i Czara Ognia” opowiada o wielkim Turnieju Trójmagicznym, w którym może wziąć udział określona grupa starszych uczniów. Niespodziewanie wśród uczestników pada też nazwisko Harry’ego. Niebezpieczeństwo czai się wszędzie – czy Harry’emu uda się wyjść z Turnieju bez szwanku?
W kolejnym tomie, pt. „Harry Potter i Zakon Feniksa” Harry – już na piątym roku nauki – dowiaduje się o istnieniu tajnej organizacji, w szeregi której, wraz z przyjaciółmi, pragnąłby wstąpić. Przedostatni, szósty tom, „Harry Potter i Książę Półkrwi” natomiast przynosi naszemu bohaterowie jeszcze rozleglejszą wiedzę o Voldemorcie, wrogu, z którym musi się zmierzyć. Koniec tej historii i finalny pojedynek rozegra się – jak nietrudno się domyślić – w ostatniej, siódmej części. pl/? s=insygnia+%C5%9Bmierci&post_type=product&dgwt_wcas=1">Harry Potter i Insygnia śmierci” przyniesie rozstrzygnięcia w świecie czarodziejów (i mugoli! ), ostateczne starcie dobra ze złem, na które wszyscy czytelnicy czekają.

HARRY POTTER I CIĄG DALSZY?

Po kilku latach i mnóstwie próśb od czytelników, Joanne K. Rowling zdecydowała się zdradzić, jak potoczyły się losy dorosłych już bohaterów. Nie napisała jednak typowej ósmej części, a wraz z Johnem Tiffanym i Jackiem Thorne’em stworzyła niezwykłą sztukę teatralną. Opowieść „Harry Potter i przeklęte dziecko. Część pierwsza i druga, na podstawie oryginalnej opowieści” stała się tym samym podstawą spektaklu teatralnego Jacka Thorne’a, odgrywanego na deskach teatru, na londyńskim West Endzie. Swoją premierę miał on 30 lipca 2016 roku.

SERIA KSIĄŻEK HARRY POTTER - JUBILEUSZOWA EDYCJA W KOLORACH DOMÓW

W roku 2020, z okazji 20. rocznicy wydania powieści „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” w Polsce, przygotowaliśmy dla potteromaniaków – i nie tylko – niespodziankę. Kolorowe wydania w barwach hogwarckich domów i z barwionymi brzegami dołączyły do dotychczasowych wydań serii.  

Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff – każdy dom ma swój kolor, który zdobi specjalne wydania jubileuszowe. Jednobarwne edycje z barwionymi brzegami skrywają też dodatkowe ciekawostki dla fanów Harry’ego Pottera, których nie ma w żadnym innym wydaniu. Każdy kolejny tom w edycji jubileuszowej to nowe dodatki i specjalne strony poświęcone każdemu z domów.  A to wszystko zilustrował Levi Pinfold

W książce „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” znaleźć można mnóstwo ciekawostek o założycielach, relikwiach, godle domu, a także szczegółowe informacje o duchu rezydencie. Książka wzbogacona została również o quiz o Hogwarcie oraz detale związane z Ceremonią Przydziału czy pokojem wspólnym. A to oczywiście nie wszystko!

Harry Potter i Komnata Tajemnic” zawiera kolejną porcję ciekawostek o wybranym domu, co nieco o skrzatach domowych oraz kolejne quizy. Smaczkiem dla fanów z pewnością okaże się szczegółowy opis symboli występujących w godle domu.

JOANNE K. ROWLING PODBIJA ŚWIAT

J. K. Rowling: autorka najbardziej poczytnej serii wszech czasów dla dzieci i młodzieży o młodym adepcie magii, Harrym Potterze, wydanej w latach 1997-2007. Siedem tomów serii sprzedało się bowiem na całym świecie w nakładzie ponad 500 milionów egzemplarzy. Książki dostępne są w ponad 200 krajach i zostały przetłumaczone na 80 języków.
Pisarka słynie ze swojej działalności charytatywnej, często pochylając się nad losem skrzywdzonych, biednych i cierpiących – najczęściej dzieci.

SERIA KSIĄŻEK HARRY POTTER - NAJPOPULARNIEJSZY W HISTORII CYKL DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Seria książek Harry Potter dla młodzieży to najpopularniejsze na świecie opowieści o sierocie i podrzutku, który okazuje się czarodziejem! Łączna liczba wszystkich sprzedanych w Polsce egzemplarzy Harry’ego Pottera wynosi niemal 7, 5 miliona sztukKsiążki Harry Potter to piękne opowieści o przyjaźni i odwadze, które nie bez powodu zostały okrzyknięte bestsellerem wszech czasów.

NOŚ BARWY SWOJEGO DOMU Z DUMĄ!

SERIA KSIĄŻEK HARRY POTTER - WSZYSTKIE CZĘŚCI

Harry Potter – seria książek autorstwa Joanne K. Rowling powstawała przez kilka lat, choć w założeniu pisarki od początku miała liczyć siedem części. Poszczególne tomy o młodym adepcie magii pisane były w porządku chronologicznym, zatem poniżej przedstawiamy kolejność, w którym należy czytać serię Harry Potter.  Książki po kolei prezentują się następująco:

 • Harry Potter i Kamień Filozoficzny
 • Harry Potter i Komnata Tajemnic
 • Harry Potter i więzień Azkabanu
 • Harry Potter i Czara Ognia
 • Harry Potter i Zakon Feniksa
 • Harry Potter i Książę Półkrwi
 • Harry Potter i Insygnia Śmierci

Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś MUGOLEM!

POTTEROMANIA, CZYLI WIELKI FENOMEN KSIĄŻKI

Pierwszy tom, „Harry Potter i Kamień Filozoficzny„, wydany w Wielkiej Brytanii w 1997 nie zapowiadał jeszcze wielkiego fenomenu. Jednak po wydaniu na Wyspach drugiej i trzeciej części i przetłumaczeniu powieści na inne języki, szał ogarnął dzieci na całym świecie. Błyskotliwa, zabawna i szalenie angażująca historia z przekonującymi bohaterami i wspaniale skonstruowanym światem zachwyciła bowiem i starszych i młodszych. W Polsce pierwszy tom ukazał się w 2000 roku, a w następnym – już kolejne trzy. Każda z premier była wyjątkowo fetowana w księgarniach na terenie całego kraju – o zupełnie nietypowych porach. Północ lub wschód Słońca – pora nie grała roli. Tłumy oblegały miejsca, w których czekała na nie książka! Ostatni, siódmy, tom ukazał się w Polsce w 2007 roku i od tego czasu magiczny cykl wciąz pozostaje na podium najulubieńszych książek nie tylko dzieci i młodzieży.

O CZYM JEST NAJPOPOPULARNIEJSZA SERIA KSIĄŻEK ŚWIATA?

Bohater historii to 11-letni Harry mieszkający u swojego wujostwa. Po tajemniczej śmierci rodziców trafił bowiem do rodziny, która powitała go bardziej niż niechętnie i umieściła w skrytce pod schodami. Pochodzenie chłopca owiane jest tajemnicą; jedyna pamiątka z przeszłości to zagadkowa blizna na jego czole. Skąd jednak biorą się niesamowite zjawiska, które towarzyszą nieświadomemu niczego Potterowi? Aż do jedenastych urodzin chłopiec nie zdaje sobie sprawy ze swojego pochodzenia i prawdziwych przyczyn pobytu u wujostwa. Niespodziewana wizyta pewnego olbrzyma wszystko zmienia. Harry dowiaduje się wówczas o odwiecznym podziale świata na czarodziejów i mugoli i o tym, że on sam jest czarodziejem. Trafia też do Hogwartu, a jego życie diametralnie się zmienia. Dzięki nauce w szkole magii i czarodziejstwa zdobywa natomiast wiernych przyjaciów, ale i zaciekłych wrogów. W drugim tomie „Harry Potter i Komnata Tajemnic” będzie zmuszeny walczyć z Bazyliszkiem. Trzeci tom „Harry Potter i więzień Azkabanu” to historia Syriusza Blacka, złoczyńcy, któremu udaje się uciec z najpilniej strzeżonego więzienia. Harry jest w tarapatach, bowiem zbieg z nieznanych powodów usilnie stara się odnaleźć właśnie jego…

SERIA KSIĄŻEK HARRY POTTER, CZYLI PODLANA HUMOREM MROCZNA WALKA ZE ZŁEM

Wraz z kolejnymi tomami historia robi się coraz mroczniejsza. Część czwarta, „Harry Potter i Czara Ognia” opowiada o wielkim Turnieju Trójmagicznym, w którym może wziąć udział określona grupa starszych uczniów. Niespodziewanie wśród uczestników pada też nazwisko Harry’ego. Niebezpieczeństwo czai się wszędzie – czy Harry’emu uda się wyjść z Turnieju bez szwanku?
W kolejnym tomie, pt. „Harry Potter i Zakon Feniksa” Harry – już na piątym roku nauki – dowiaduje się o istnieniu tajnej organizacji, w szeregi której, wraz z przyjaciółmi, pragnąłby wstąpić. Przedostatni, szósty tom, „Harry Potter i Książę Półkrwi” natomiast przynosi naszemu bohaterowie jeszcze rozleglejszą wiedzę o Voldemorcie, wrogu, z którym musi się zmierzyć. Koniec tej historii i finalny pojedynek rozegra się – jak nietrudno się domyślić – w ostatniej, siódmej części. pl/? s=insygnia+%C5%9Bmierci&post_type=product&dgwt_wcas=1">Harry Potter i Insygnia śmierci” przyniesie rozstrzygnięcia w świecie czarodziejów (i mugoli! ), ostateczne starcie dobra ze złem, na które wszyscy czytelnicy czekają.

HARRY POTTER I CIĄG DALSZY?

Po kilku latach i mnóstwie próśb od czytelników, Joanne K. Rowling zdecydowała się zdradzić, jak potoczyły się losy dorosłych już bohaterów. Nie napisała jednak typowej ósmej części, a wraz z Johnem Tiffanym i Jackiem Thorne’em stworzyła niezwykłą sztukę teatralną. Opowieść „Harry Potter i przeklęte dziecko. Część pierwsza i druga, na podstawie oryginalnej opowieści” stała się tym samym podstawą spektaklu teatralnego Jacka Thorne’a, odgrywanego na deskach teatru, na londyńskim West Endzie. Swoją premierę miał on 30 lipca 2016 roku.

SERIA KSIĄŻEK HARRY POTTER - JUBILEUSZOWA EDYCJA W KOLORACH DOMÓW

W roku 2020, z okazji 20. rocznicy wydania powieści „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” w Polsce, przygotowaliśmy dla potteromaniaków – i nie tylko – niespodziankę. Kolorowe wydania w barwach hogwarckich domów i z barwionymi brzegami dołączyły do dotychczasowych wydań serii.  

Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff – każdy dom ma swój kolor, który zdobi specjalne wydania jubileuszowe. Jednobarwne edycje z barwionymi brzegami skrywają też dodatkowe ciekawostki dla fanów Harry’ego Pottera, których nie ma w żadnym innym wydaniu. Każdy kolejny tom w edycji jubileuszowej to nowe dodatki i specjalne strony poświęcone każdemu z domów.  A to wszystko zilustrował Levi Pinfold

W książce „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” znaleźć można mnóstwo ciekawostek o założycielach, relikwiach, godle domu, a także szczegółowe informacje o duchu rezydencie. Książka wzbogacona została również o quiz o Hogwarcie oraz detale związane z Ceremonią Przydziału czy pokojem wspólnym. A to oczywiście nie wszystko!

Harry Potter i Komnata Tajemnic” zawiera kolejną porcję ciekawostek o wybranym domu, co nieco o skrzatach domowych oraz kolejne quizy. Smaczkiem dla fanów z pewnością okaże się szczegółowy opis symboli występujących w godle domu.

JOANNE K. ROWLING PODBIJA ŚWIAT

J. K. Rowling: autorka najbardziej poczytnej serii wszech czasów dla dzieci i młodzieży o młodym adepcie magii, Harrym Potterze, wydanej w latach 1997-2007. Siedem tomów serii sprzedało się bowiem na całym świecie w nakładzie ponad 500 milionów egzemplarzy. Książki dostępne są w ponad 200 krajach i zostały przetłumaczone na 80 języków.
Pisarka słynie ze swojej działalności charytatywnej, często pochylając się nad losem skrzywdzonych, biednych i cierpiących – najczęściej dzieci.

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022]

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 1915), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. 1082), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. z 2017 r. 60, 949 i 2203, z 2018 r. 2245 oraz z 2019 r. 1287) i ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2245 i 2432, z 2019 r. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. 4).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, oddziałów i szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkół artystycznych, jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, a także zapewnieniem warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) zadaniach pozaszkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - w odniesieniu do dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, prowadzeniem przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - w odniesieniu do dzieci posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem centrów kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego - w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, prowadzeniem placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, szkolnych schronisk młodzieżowych, burs, internatów, domów wczasów dziecięcych, kolonii i obozów, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy;

3) części oświatowej - rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2022;

4) bazowym roku szkolnym - rozumie się przez to rok szkolny 2021/2022;

5) etatach - rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. 1762) oraz liczbę osób niebędących nauczycielami zatrudnionych zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli oraz liczby osób niebędących nauczycielami przebywających na urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2021 r. i dzień 10 października 2021 r. ;

6) orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - rozumie się przez to odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

7) dzieciach i młodzieży lub uczniach i słuchaczach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - rozumie się przez to dzieci i młodzież lub uczniów i słuchaczy posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo upoś- ledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

8) klasie szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej - rozumie się przez to klasę dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzoną w czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz klasę dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzoną w pięcioletnim technikum;

9) liceum ogólnokształcącym - rozumie się przez to czteroletnie liceum ogólnokształcące, w tym czteroletnie liceum ogólnokształcące, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;

10) technikum - rozumie się przez to pięcioletnie technikum, w tym pięcioletnie technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum;

11) dotychczasowej szkole policealnej - rozumie się przez to szkołę policealną dla dzieci i młodzieży oraz szkołę policealną dla dorosłych, o których mowa w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

12) małej szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:

a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz

b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

13) placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozumie się przez to placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe.

§ 2. [Podział części oświatowej]

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów i słuchaczy niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 711, 1773 i 2120);

13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;

14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;

15) finansowania świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

16) sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. [Zasady podziału części oświatowej]

Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 2)

Minister Edukacji i Nauki: wz. D. Piontkowski


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. 1848 i 2335).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. 2384).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 grudnia 2021 r. (poz. 2453)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest WydawnictwoPodatkowe GOFIN sp. z o. o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyki wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisuinternetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

  Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celachrealizacji powyższych celów.

  W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

 • Ilustrowany podział części Frigidaire 79074339310

  Bezpośredni link do pobrania Ilustrowany podział części Frigidaire 79074339310

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ilustrowany podział części Frigidaire 79074339310