Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Ge Jk3500df3ww

Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Ge Jk3500df3ww są szczegółowo opisane w instrukcji obsługi produktu. Instrukcja zawiera informacje o bezpiecznym instalowaniu, użytkowaniu i serwisowaniu urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje na temat dostępnych funkcji i opcji, w tym bezpiecznego przechowywania urządzenia, ustawień i czyszczenia. Instrukcja ta jest dostarczana z Ge Jk3500df3ww i zawiera wszystkie informacje, jakich potrzebujesz do instalacji, użytkowania i serwisowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Ge Jk3500df3ww

HDZ30HD
Kamera zintegrowana IP H. 264/MJPEG, 25kl. /s@Full HD, x30zoom, audio, PoE+

Zintegrowana wewnętrzna kamera sieciowa generująca obraz w rozdzielczości Full HD z prędkością do 25kl. /s o zoomie optycznym x30. Kamerę wyposażono w wiele funkcji użytkowych min. trasy naśladowcze, tury presetów, autopanoramowania oraz funkcję WDR.

Zintegrowana wewnętrzna kamera sieciowa generująca obraz w rozdzielczości Full HD z prędkością do 25kl.
Kamera może generować dwa jednoczesne strumienie IP. Jest kompatybilna ze standardem ONVIF, oprogramowaniem MAXPRO NVR i innym otwartymi rozwiązaniami VMS.
Kamera może być instalowana na wysięgnikach i adaptorach do kamer ACIUX.

Parametry techniczne
Przetwornik1/2, 8 " (CMOS)Rozdzielczość1920 x 1080Tryb Dzień/NocAutomatyczny z filtrem ICRCzułość0, 5 Lux @F1, 6Czułość cz-b0, 1 Lux @F1, 6Obiektyw w komplecie4, 3.. 129, 0 mm (x30)Kontrola ustawieńOSD wielojęzyczne w tym j. polskiRegulacja ostrościAutomatyczna/RęcznaAGCTakPrędkość elektronicznej migawki ELC1.. 1/10 000 sFunkcja Sens-UpWDR - Szeroki zakres dynamikieWDRRedukcja szumówTak (2D+3D)Zakres regulacji położenia kameryPan:nx360°, Tilt: -10.. 190°Presety256Liczba tur presetów8Liczba tras naśladowczychLiczba autopan4 szt. Prędkość ruchu pan200 °/s (400 przy prześciu do presetu)Prędkość ruchu tilt90 °/s (400 przy prześciu do presetu)Kompresja wizjiH. 264/MJPEGMaksymalna liczba transmitowanych obrazów25 kl. /s (H. 264, Full HD)Liczba jednoczesnych strumieni IP3 (1080p) / 5 (D1)Detekcja ruchuTor audioDwukierunkowy (G. 711/G. 726)Rejestracja na kartę pamięciWejścia alarmowe4 szt. (NC/NO)Wyjścia alarmowe1 szt. Obsługiwane protokoły siecioweIPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802. 1x, QoSInterfejs Ethernet10/100 MbpsTemperatura pracy0.. 50 °CInneDo 16 masek prywatnościZasilanie AC24 VZasilanie PoETak (IEEE 803. 3at)Pobór mocy25, 5 W (z grzałką)Waga2, 2 kgWymiary∅192, 0 x 281, 4 mm

Karty katalogowe
Karta katalogowa HDZ30HD (122. 33 KB)

Uwaga! Towar niedostępny. Prosimy o kontakt w sprawie doboru zamiennika.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2458 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego, lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie pielęgnacyjne wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, organ właściwy wypłacajacy świadczenie pielęgnacyjne może zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

OD FRUSTRACJI DO SATYSFAKCJI - ODKRYJ DŁUGOTRWAŁĄ PRZEMIANĘ WŁOSÓW, KTÓRĄ POKOCHASZ

Ekskluzywne kuracje w salonie dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz uzupełniające produkty do pielęgnacji domowej - zapewniające wyjątkowe i długotrwałe wyniki.

COLOR REVIVE - piękny kolor włosów nie kończy się po wyjściu z salonu.

Wypielęgnuj włosy z mocą elixiru. Odkryj niezwykłe działanie Elixiru Goldwell, które przekształci każdy rodzaj włosów w luksusowo wypielęgnowany.

Profesjonalne rozwiązania dla pięknych włosów – z wbudowaną ochroną koloru.

Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Ge Jk3500df3ww

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Ge Jk3500df3ww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Ge Jk3500df3ww