Księga Właścicieli Ge Je2821

Księga Właścicieli Ge Je2821 to księga, która zawiera informacje o wybranych właścicielach i konstruktorach samolotów, które były produkowane w latach 1928-1930 w fabryce General Electric w Lynn, Massachusetts. Księga zawiera szczegółowe informacje o wszystkich właścicielach i konstruktorach samolotów, wraz z informacjami o ich numerach seryjnych, datach produkcji, numery identyfikacyjne, opisami szczegółowymi i wiele więcej. Księga jest przydatna dla osób szukających informacji o samolotach produkowanych w tym okresie, a także dla osób, które próbują odnaleźć informacje na temat właścicieli samolotów lub konstruktorów.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Ge Je2821

Pytanie “Jak znaleźć właściciela działki? ” zadajemy sobie najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani nabyciem interesującej nas nieruchomości. Gdy jest ona położona w pobliskiej okolicy, ustalenie danych właściciela zazwyczaj nie stwarza większego problemu, często wystarczy zasięgnąć języka u lokalnych mieszkańców. Inaczej rzecz się ma, gdy owa nieruchomość leży na terenie odległym i nieznanym. Na szczęście, istnieje sposób na to, aby i w takim przypadku sprawdzić, do kogo należy działka – przedstawiam go w niniejszym artykule.

Szukasz numeru księgi wieczystej?
Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:
Ksiegiwieczyste. pl
Przekonaj się, jakie to proste!

Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy jej dane ewidencyjne

Każda nieruchomość gruntowa posiada indywidualne oznaczenie w postaci numeru ewidencyjnego działki oraz adresu administracyjnego (tzw. identyfikatora) działki. Dane te pochodzą z ewidencji gruntów i budynków. Aby zobrazować jak prezentują się poszczególne oznaczenia, posłużę się przykładem. Działka – nieruchomość gruntowa, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie posiada:

 • numer ewidencyjny: 12/2,
 • adres administracyjny (identyfikator): 146507_8. 0101. 12/2.

Jeśli posiadamy numer ewidencyjny lub identyfikator interesującej nas działki i wiemy, że posiada ona księgę wieczystą, kolejnym krokiem będzie ustalenie numeru wspomnianej księgi wieczystej. To właśnie ten dokument opisuje aktualny stan prawny nieruchomości i tym samym zawiera dane jej aktualnego właściciela.

Najszybszy sposób na znalezienie numeru KW, to skorzystanie z ogólnopolskiej wyszukiwarki dostępnej na stronie https://ksiegiwieczyste. pl, która umożliwia m. in. dotarcie do numeru księgi wieczystej po numerze działki lub jej identyfikatorze:

Źródło: Ksiegiwieczyste. pl – wyszukiwanie numerów KW po identyfikatorze działki

Z chwilą wyszukania numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości (po wniesieniu wymaganej na stronie opłaty), możemy bezpłatnie przejrzeć treść tej księgi na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ekw. pl – po kliknięciu w link „Przeglądanie księgi wieczystej”, należy w polu wyszukiwania wprowadzić ustalony numer księgi i kliknąć „Wyszukaj księgę”:

Źródło: Ekw. pl – wyszukaj księgę po numerze

System odnajdzie daną księgę, aby zapoznać się z jej treścią, należy wybrać opcję „Przeglądaj aktualną treść KW”. Analizując Dział II księgi wieczystej („Własność”), dowiemy się, kto jest prawowitym właścicielem działki, przykład:

Może się okazać, że właścicielem działki jest osoba fizyczna (może być ich kilka), wtedy poznamy jej imię i nazwisko, imiona rodziców i numer PESEL. Właścicielem danej działki może się też okazać np. gmina, spółka Skarbu Państwa albo inna jednostka.

Sprawa nieco się komplikuje, gdy nie znamy danych ewidencyjnych działki, ale na to też jest rozwiązanie.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy wyłącznie jej lokalizację

Aby sprawdzić, do kogo należy działka w sytuacji, gdy znamy tylko jej położenie, poszukiwania musimy zacząć od ustalenia danych ewidencyjnych nieruchomości, czyli wspomnianego wcześniej numeru działki lub jej adresu administracyjnego (identyfikatora). Możemy to zrobić przez Internet, za pomocą interaktywnej mapy na stronie Geoportal360. pl. Korzystanie z mapy jest darmowe.

W tym celu na ekranie monitora wywołujemy widok z mapą Polski https://geoportal360. pl/map/. Wiemy, gdzie jest położona interesująca nas działka, lokalizujemy ją na mapie i w tym obszarze powiększamy mapę do momentu aż pojawią się na niej granice działek. Robimy to za pomocą znaków „plus”, „minus” w lewym górnym rogu mapy lub za pomocą „kółka” myszki. Przykładowy widok mapy z granicami działek wygląda następująco:

Źródło: Geoportal360. pl – przykład mapy z numerami i granicami działek

Po kliknięciu na obszar interesującej działki, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko z pełnym identyfikatorem (adresem administracyjnym) i numerem działki oraz pozostałymi danymi (np. powierzchnia, TERYT, obręb ewidencyjny, województwo, miasto, gmina), przykład:

W tym momencie możemy przejść do kolejnych dwóch kroków opisanych w poprzednim akapicie, czyli:

 • ustalenia numeru księgi wieczystej działki (np. za pomocą ),
 • zapoznania się z treścią księgi wieczystej działki na stronie .
 • Jak sprawdzić właściciela działki, która nie posiada księgi wieczystej?

  Oczywiście może się okazać, że dana nieruchomość gruntowa nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem stanu prawnego takiej działki zapoznaj się z naszym artykułem „Zakup działki bez księgi wieczystej – co należy sprawdzić? ” – dowiesz się z niego, jakie dokumenty, oprócz księgi wieczystej, mogą świadczyć o własności nieruchomości.

  Czy urząd powie nam, kto jest właścicielem działki?

  Posiadając dane ewidencyjne działki, możemy udać się do jednej z państwowych instytucji (Państwowa Ewidencja Gruntów lub Sąd Rejonowy – właściwe dla miejsca położenia nieruchomości), aby złożyć w niej stosowny wniosek o wydanie dokumentu, na którym będzie podany numer księgi wieczystej działki oraz dane osobowe jej właściciela. Oczywiście informacje te nie są udostępniane wszystkim zainteresowanym, warunkiem jest wskazanie interesu prawnego do nieruchomości (chęć zakupu danej działki nie jest interesem prawnym).

  Państwowa Ewidencja Gruntów – wniosek o wypis z rejestru gruntów

  Posiadając adres administracyjny działki możemy spróbować zdobyć nazwisko właściciela nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów (PEG), zajmującej się z ramienia starosty prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne). Prowadzona przez starostę ewidencja gruntów i budynków obejmuje m. informacje w zakresie:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
 • W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  – nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  – gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;
 • informację o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. );
 • wartość katastralną nieruchomości;
 • informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.
 • Podstawowym dokumentem, pozyskiwanym w Państwowej Ewidencji Gruntów, zawierającym dane osobowe właściciela nieruchomości, jest wypis z rejestru gruntów.

  Wnioskując do starosty o wypis z rejestru gruntów musimy liczyć się z tym, że owszem, za odpowiednią opłatą otrzymamy taki wypis, ale wiersz przeznaczony na dane właściciela nieruchomości będzie pusty. Aby pozyskać wypis z rejestru gruntów, którego elementem będzie nazwisko właściciela nieruchomości, niestety, ale trzeba wykazać się interesem prawnym do nieruchomości. Sama chęć zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym argumentem w kwestii pozyskania wypisu z rejestru gruntów z danymi właściciela.

  Przy odrobinie szczęścia i stosownej opłacie, wypis z rejestru gruntów z danymi właściciela zostanie nam udostępniony, ponieważ zgodnie z art. 24 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, to starosta posiada uprawnienia w zakresie udostępniania danych „wrażliwych”. Przy czym, to do starosty należy ocena czy można udostępnić dane z ewidencji gruntów i budynków czy też nie, nie łamiąc przy tym przepisów o ochronie danych osobowych.

  Najczęściej, osoba, która we wniosku o wypis z rejestru gruntów wykaże swój interes prawny, otrzyma ten dokument z pełnymi danymi.

  Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych – wniosek o odpis księgi wieczystej

  Innym sposobem na pozyskanie nazwiska właściciela działki, którą jesteśmy zainteresowani, jest możliwość skorzystania z informacji instytucji, jaką jest Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Dokumentem wydawanym przez Sąd Rejonowy, Wydział wieczystoksięgowy, na którym widnieje nazwisko właściciela działki, jest odpis księgi wieczystej.

  W celu pozyskania numeru księgi wieczystej interesującej nas działki, należy w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia działki, złożyć stosowny wniosek, podając w uzasadnieniu interes prawny. W przypadku przychylnego ustosunkowania się Sądu do naszej prośby, otrzymamy numer księgi wieczystej szukanej działki.

  Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

  Foto: Fotolia


  "Biblioteka Zasob�wKresowych"powsta�a z potrzeby chwili i jest przedsi�wzi�ciem zupe�nieamatorskim. Nie jest konkurencj� dla dynamicznie rozwijaj�cych si�bibliotek cyfrowych, a jedynie skromnym uzupe�nieniem o tepozycje, kt�rymi "giganci" w najbli�szym czasiezajmowa� si� nie b�d�, czy to z uwagi na tematyk�, czy trudno�ci w dotarciudo orygina��w. Zamys�em jest udost�pnienie interesuj�cych pozycji ohistorii Kres�w, wertowanie kt�rych mo�e pom�c w odkryciuzatartych �lad�w naszych antenat�w".

  Dzi�kiinicjatywie i pomocy genealog�w kieruj�cych portalemGenealodzy. pl, zgromadzony materia� jest dost�pny na serwerze Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.


  HERBARZE, WYKAZY, ZBIORYARCHIWALNE

  Spis szlachty Kr�lestwa Polskiego, W-wa 1851

  Herbarzrodzin szlacheckich Kr�lestwa Polskiego, 1853

  Prawa iprzywileje Kr�lestwa Polskiego i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiegood 1347 do ostatniego sejmu, W-wa 1871

  Konfiskaty maj�tk�w w Kr�lestwie Polskim pod rz�dami imperatoraMiko�aja I, Louis Lubliner, Bruksela 1861 r.

  Wykazszlachty z Guberni Wile�skiej na wyborach w 1834 r.

  szlachty z Guberni Podolskiej, 1897 r.

  Zbi�r dokument�w z Guberni Witebskiej i Mohylewskiej - herbarz,spisy s�dowe, 1900 r.

  Pami�tnik Juliana Skawi�skiego "TRZY OKUPACJE" 1939 – 1945,INDEX nazwisk i miejscowo�ci

  Wykaz wywod�w szlachectwa na Litwie z lat 1770 - 1799

  Wykaz szlachty Guberni Smole�skiej, 1897 r. pl/zbior/wywod_sz_wilno_1799/1799_wywod_wilno. zip">Z "Miesi�cznika Heraldycznego" - Wykaz wywod�w szlachectwa naLitwie z lat 1773 - 1799

  Acta stan�w WKL na pospolite ruszenie vigore laudum Wile�skiego14 Augusti 1698

  Wykaz szlachty Trockiej z 1844r. pl/zbior/skor. f515op15/skorf5op15. zip">Skorowidz f. 515 op. 15 Archiwum Historyczne Litwy - spisyrewizyjne ch�op�w, szlachty, mieszczan, dzier�awc�w,jednodworc�w i parafii gub. Wile�skiej 1795-1899

  SpisRodzin Szlacheckich Nowogr�dzkich 1796 r. f. 391 op. 6 d. 4Archiwum Historyczne Litwy
  Wykaz w�a�cicieli nieruchomo�ci rolnych Wojew�dztwa Wile�skiegow latach 1928-1939
  ,cz�� II uzupe�nienie,cz�� III,cz�� IV,cz�� V 

  OSADNIK�W WOJSKOWYCH
  , (wykaz kompletny)-sprostowania i uzupe�nienia

  Wykaz ewakuowanych z ZSRR - wszystkie listy z "POLSKI WALCZ�CEJ"

  WYWIEZIONE DO ZSRR RODZINY WOJSKOWYCH (materia�y nades�a�Ryszard Sys)

  ZESZYT 1 litery od A do G

  ZESZYT2 litery od H do �

  ZESZYT 3 od litery M do R

  ZESZYT 4 od litery S do �

  ZESZYT 5UZUPE�NIENIA od litery A do �, bez ustalonych adres�w


  Herbarzszlachty Inflant Polskich z 1778 roku
  , Adam Heymowski

  Szlachtaz pow. Siebie�- uczestnicy powstania styczniowego 1863/4

  Spisszlachty gub. Mohylewskiej 1783-85, 1898-99 (publikacja w j�z.bia�oruskim)

  SZLACHTA KALWI�SKA, W-wa, 1936

  technik�w w guberniach Kr�lestwa Polskiego z 1899

  INFLANTY POLSKIE - G. B. MANTEUFFEL, Pozna� 1879

  Rejestr popisowy wojew�dztwa po�ockiego z 1765 r., RyszardMienicki

  WYKAZSPOCZYWAJ�CYCH NA CMENTARZACH WILE�SKICH: ROSSA, BERNARDY�SKIM IANTOKOLSKIM

  CMENTARZBERNARDY�SKI 1810 - 2010
  ARCHIWALIA CMENTARZA BERNARDY�SKIEGO IINNYCH w zbiorach Biblioteki im. WR�BLEWSKICH, KATALOG POCHOWANYCHNowe!

  DOKUMENTYSTAROPOLSKIE Z ARCHIWUM PROF. STANIS�AWA PONIATOWSKIEGO

  MAJ�TK�W I ICH W�A�CICIELI NA KRESACH II RP, stan na 1 IX 1939r.

  Z FOND-u 11 LVIA (czytaj! )Komisja Skarbowa WKL- opisanie zasobu (plik PDF)
  w�r�d innych dokument�w s� min:

  Taryfa podymnego ksi�stwo �mudzkie 1795
  Opisy dekanat�w biskupstwa wile�skiego 1784

  Z FOND-u 391 LVIA (czytaj! )

  Z FOND-u 708 LVIA (czytaj)

  ARCHIWUM AKT DAWNYCH WIELKIEGO KSI�STWA LITEWSKIEGO (drewnyjeakty)

  MAPY

  Mapy gubernimohylewskiej

  grodzie�skiej

  Mapy gubernikijowskiej podolskiej

  wo�y�skiej

  Mapy guberni kowie�skiej

  Mapy guberni wile�skiej

  mi�skiej

  witebskiej

  Mapa sze�ciu guberniLitwy i Bia�ej Rusi

  z 1836 roku

  GENEALOGIE ROD�W

  Rody z Kres�w

  R�d Kisiel�w

  Radziwi��owie

  Opuszczone gniazda, milcz�ce kamienie

  Doktorowicz-Hrebniccy,drzewo,album

  Stankiewiczeherbu Ostoja i Kra�owscy
  ,album,katalog wystawy

  Materia�y do historii rodu Cholewit�w-Pawlikowskich

  Ignacy Parczewski - Na czerwonym Dworze

  KSI�GI METRYKALNE

  Ko�ci�rk. w Mi�dzyrzeczu k/Wo�kowyska 1802-1805 chrzty

  Ko�ci� franciszkan�w w Pi�sku akta metrykalne 1688-1752 �luby

  Ko�ci� franciszkan�w w Pi�sku akta metrykalne 1734-1752 chrzty

  Indeksyksi�g metrykalnych parafii �w. Katarzyny w Petersburgu

  Ko�ci� parafialny w Olkienikach - spis wiernych m�wi�cychpo polsku w 1913 r. Spis wiernychkatolickich parafii Szemietowo z 1909r. w j. rosyjskim,popolsku

  Z ksi�gi �lub�w parafii �wir z 1868 r. Z ksi�gi �lub�w parafii Niestaniszki z 1868 r.

  wiernych katolickich parafii �wir z 1890 r. pl/gub_wil_87/swir_1895. html">Spis wiernychkatolickich parafii �wir z 1895 r. ,wykaz wpolskim t�umaczeniu

  Ko�ci� parafialny �wi�ciany - ksi�ga �lub�w 1753-59 Ko�ci� parafialnyWo�ma - ksi�ga spowiadaj�cych si� 1858 (materia� dopublikacji dostarczy� Jaros�aw Matusiewicz)

  Ko�ci� parafialnyWo�ma - ksi�ga spowiadaj�cych si� 1863
  (materia� doKo�ci�Cekinie dek. �wi�cia�ski - Ceikinaiai - nauki przed�lubne:1931-33,1934-38,1940-45

  Ko�ci� Czekiszkipow. Kowie�ski -spis parafian 1844

  Ko�ci� Daugiele -Daugailių ba�ny�ia: -rejestrurodzin i chrzt�w 1685-1726, -chrzt�w i �lub�w 1720-1731, -urodzin i chrzt�w 1707-14

  Ko�ci� Dobeiki -Debeikių: -urodzin i chrzt�w 1827 - 1840, -rejestr zgon�w 1848 - 1865

  Ko�ci� Hanuszyszki- spisparafian 1840

  Ko�ci� Janopol -parafian 1845

  Ko�ci� Ko�tyniany- spis parafian 1846

  Ko�ci� Korko�yszki-wypis z ksi�gi urodze� i �lub�w 1877-1905

  Ko�ci� Kryniczyn -rejestr urodzin i chrzt�w 1697-1703

  Ko�ci� �awko�em -rejestr parafian 1844

  Ko�ci� Lelu� -rejestr parafian 1846

  Ko�ci� Mosiadz -rejestr parafian 1845

  ko�ci� O�dachowski- Adakavas -spisy parafian 1845

  Ko�ci� Po�owie� -Palėvenėlės: -rejestr zgon�w 1851-80,1880-1919

  Ko�ci� Sapie�yszki- Zapy�kio ba�ny�ios: -rejestr urodze� 1774-84, 1814-15,1816-17, 1819, 1826-28, - rejestr �lub�w 1817, 1834-38, - zgon�w 1808-12, 1826-30

  Ko�ci� Siesiki -Siesikai -rejestr wiernych 1866

  Ko�ci� �ejmy - �eimių ba�ny�ios: -rejestr urodzin 1737-72,1744-50, 1751-57, 1757-62, 1763-69, 1769-72

  Ko�ci� �ydejki -spis parafian 1845

  inwentarz pow.Pienia�skiego 1798,1798/2

  Wi�komirskiego 1765

  Po��ga 1756

  Teleszewskiego 1853

  Ko�ci� Odachowo - spis parafian z 1845

  Cejkinie - ksi�gi egzamin�wprzedma��e�skich 1931-1933,1934-1938,1940-1945:

  Daugieliszki - ksi�gi chrzt�w 1685-1726,1720-1731:

   filialny Daugielski -metrykichrzt�w od 1707 - 1714, chrzty 1685 - 1726,chrzty i ma��e�stwa 1720 -1734

  Daugiele - ksi�gi pogrzebanych z lat1827-1834i 1847-1848oraz spisy parafian z lat1853-1856 i 1866:

  Dobejki - ksi�gi chrzt�w z lat 1827-1840:(LVIA: F1653 Ap. 1 B. 6)

  Janopol - spis parafian z 1844 , Lenkimy-spisparafian z 1845, Masiady -spis parafian z 1845, Hanuszyszki - spis parafian z 1840:

  Korko�yszki - ksi�gi chrzt�w 1877–1905:

  Kryniczyn - zindeksowane ksi�gi chrzt�w zlat 1697-1703:

  Leluny - przypadkowa kolekcja r�nych ksi�g metrykalnych z lat1794–1940:

  Po�awie� - przypadkowa 1851–1880:

  Poswol - ksi�gi chrzt�w z lat 1697-1703 oraz �lub�wz lat 1697–1729:

  Siesiki - spis parafian z 1866 roku:

  Skiemiany - ksi�gi chrzt�w z lat 1827-1832, 1848-1860,1855- 60,1861-67,1867-1880:

  Stokliszki - ksi�gi pogrzebanych z okresuod 1705 do 1798:

  Szaty — przypadkowa kolekcja r�nych ksi�gmetrykalnych z lat 1699-1705,1705-1738,1764-1773,1784-1791,1791-1804,1804-1820,1821 - 1827,1859,1860,1861,1862,1863, 1864,1865,1866,1868, 1869;

  Zapyszki - przypadkowa 1774 – 1858
  :

  Olkieniki - liczna kolekcja ksi�g metrykalnych z lat 1666 do1764:

  ◊ Parafia Troki:

  Metryki urodze�, �lub�w, zgon�w 1798-99
  ,1800-10,1811-20,1821-26,1827, 1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1863,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881 - cz. I,II,III,1882 - cz. pl/METRYKI/troki_1882/II/1882_2. zip">1883 - cz. I,II,1884 - cz. pl/METRYKI/troki_1884/II/1884_2. zip">1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892

  - indeksy urodze�,�lub�w i zgon�w:Kolendo,Stankiewicz,Urbanowicz

  ◊Ko�ci� parafialny rz. katolicki w Podbrzeziu:

  Ksi�gaurodzin, �lub�w i zgon�w 1799 - 1801

  Ko�ci� parafialny rz. katolicki w Giedrojciach:

  Spis wiernych na 1912 r.

  Ksi�ga chrzt�w 1784 - 1791

  zgon�w 1774 - 1800

  urodzin, �lub�w i zgon�w 1802 - 1818

  zgon�w 1800 - 1827

  Rejestr nauk przed�lubnych 1775 - 1795

  Rejestr nauk przed�lubnych 1795 - 1830

  Kopie indeks�w zasob�w dekanatu Giedrojcie w Archiwum Wile�skim

  Kopie indeks�w zasob�w ko�cio�a ewangelicko - reformowanego wArchiwum Wile�skim. *)

  Ko�ci� parafialny rz. katolicki w Jeziorosach (Jeziorosy=Nowoaleksandrowsk=Zarasų):

  Rejestr egzamin�w przed�lubnych 1827-33
  ,1833-39,1849-58,1860-64,1864-65,1865-70,1881-90,1890-99,1912-21

  Rejestr �lub�w 1824-27
  ,1922-26,1926-31,1931-37

  Rejestr urodzin 1801-05
  ,1805-12,1822-29

  Rejestr zgon�w 1806-27,1827-39,1915

  Rejestr wiernych 1866

  parafia �mieli�sk rejestr egzamin�w przed�lubnych 1837-51
  ,1890-1924

  parafia �mieli�sk rejestr zgon�w 1888-1915

  parafia Suwejki rejestr �lub�w 1750-67

  parafia Suwejki rejestr urodzin 1749-64

  parafia Dusiaty rejestr �lub�w 1932-40

  parafia Dusiaty rejestr �lub�w 1940

  Ko�ci� parafialny rz. katolicki w Subotnikach (pw. �w.W�adys�awa Archidiecezji Wile�skiej, dzi� wie� naBia�orusi, rej, Iwie obw. grodzie�ski. )notka informacyjna

  Ksi�ga chrzt�w 1728-1752

  Ksi�gachrzt�w 1827-1833,

  Ksi�ga zmar�ych ok. 1800, Spis mieszka�c�w parafii z ok. 1844 r. iksi�ga ma��e�stw 1788-1803.

  ZASOBY METRYKALNE W INTERNECIE

  , cz�� VI, cz�� VII

  Ksi�gimetrykalne ko�cio��w Rz. Kat. udost�pnione na e-Paveldas w 2014roku

  Wykaz inwentarzy parafii RK na e-Paveldas

  Ksi�gimetrykalne parafii RK. dekanatu POBOJSKIEGO udost�pnionena FamilySearch ( Aby ogl�da� udost�pnione zasoby nale�yza�o�y� bezp�atne konto FamilySearch). Dekanat Pobojski obejmowa� parafie:

  Bogus�awiszki, Czabiszki, Dubinki, Dukszty, Giedrojcie,Gie�wany, Glinciszki, Inturki, Janiszki, Kiern�w, Korwia, Mejszago�a, Mu�niki, Nidoki,Niemenczyn, Pobojsk, Podbrzezie, Szeszole, Suderwa, Szyrwinty,Upniki, Werki, Widzieniszki.

  - 1819 spis parafii UMZ(urodzeni, ma��e�stwa, zgony)

  - 1820 c. d. ksi�gi Z1821 1822 1823 -1824 spis parafii Uspis parafii Mspis parafii Zc. ksi�gi zgon�w1825 1826 1827 Kc. ksi�gi zgon�w1828 1829 1830 1831 Spi parafiis U1832 1833 c. ksi�gi chrzt�wspis Mspis Z1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 spis parafiiZ

  Parafianie rudomi�skiego ko�cio�a rzymsko-katolickiego pow. wile�skiego z 1914 r.

  Ksi�ga wiernych nale��cych do ko�cio�a rzymsko-katolickiego w Oszmianie z 1909 r.

  Wykaz urodzonych z 1855 roku w parafii oszmia�skiej

  Spis miejscowo�ci parafii oszmia�skiej z 1909 roku

  Spis parafian ko�cio�a rzymsko-katolickiego w Nowych Trokach z1908 roku

  Spis parafian ko�cio�a rzymsko-katolickiego w Starych Trokach z1909 roku

  Wykaz os�b o nazwisku STANKIEWICZ ochrzczonych w ko�ciele �w.Jana w Wilnie w latach 1797 - 1905

  Zasoby metrykalne w Litewskiej Bibliotece Akademii Nauk

  Wykaz parafii i dekanat�w Diecezji �ucko - �ytomierskiej

  Spis parafian ko�cio�a rz-k. parafialnego Czekiskiego pow. Kowie�ski dek.Wielo�ski 1844 r.

  Spis ludno�ci parafii ko�cio�a rz-k Odachowskiego

  Parafia �w. Krzy�a Kowno:

  1.rejestr zgon�w 1884-95 r.

  2.rejestr zgon�w 1910-17 r.

  3.rejestr urodzin 1890-1900 r.

  4.rejestr �lub�w 1897-1916 r. 5.rejestr �lub�w 1884-97 r. 6.rejestr urodzin 1884-90 r. 7.rejestr �lub�w 1935-36 r. 8.rejestr zgon�w 1932-36 r. 9.rejestr �lub�w 1926-35 r. 10.rejestr zgon�w 1924-27 r. 11.rejestr zgon�w 1921-24 r. 12.rejestr zgon�w 1917-21 r. 13.rejestr �lub�w 1917-26 r. 14.rejestr zgon�w 1936-40 r. 15.rejestr zgon�w 1895-1903 r. 16.rejestr urodzin 1904-08 r. 17.rejestr zgon�w 1903-10 r. 18.rejestr urodzin 1900-03 r. 19.rejestr �lub�w 1936-40 r. 20.rejestr zgon�w 1917-29 r.

  21.rejestr zgon�w 1903-16 r.

  22.rejestr zgon�w 1930-40 r. 23.rejestr zgon�w 1919-21 r.

  24.25.rejestr �lub�w 1884-40 r.

  26.rejestr urodzin 1884-1940 r. (V-L)

  27.rejestr urodzin 1884-1940 r. (L-U)

  28.rejestr urodzin 1884-1940 r. (A-K)

  INDEKSY ZASOB�W METRYKALNYCH NA LITWIE KOWIE�SKIEJ

  Parafia Buka�ce, �luby 1797/8 r. pl/indeksy_metryk/bukance_ur_1798. html">Parafia Buka�ce, urodzenia 1797 r.

  Parafia Bogus�awiszki i Gie�wany,�luby szlacheckie, 1828-1919. com/spreadsheet/pub? key=0AiWuYaJ0tzhldEUwenZNemVvd0UzcmFxMjgxdnViTXc&gid=2">Parafia W�dziago�a- �luby 1857 r.

  Parafia Kielmy - �luby 1819 r.

  PAMI�TNIKI

  WSPOMNIENIA NOWOGR�DEK WI�ZIENIE WYGNANIE PRZEZ EDWARDA PAW�OWICZA, Lw�w 1887
  (PDF 1, 4 Mb)

  WYMIANA DO�WIADCZE� W POSZUKIWANIACH

  Wskaz�wki dla poszukiwaczy w zbiorach AP Litwy

  Genealog w Wilnie.Refleksje i wskaz�wki dla poszukiwaczy w zbiorach AP Litwy

  Spisyw�a�cicieli ziemskich litewsko-bia�oruskich guberni Rosji wdrugiej po�owie XIX wieku (rosyjskie publikacjestatystyczne i kartograficzne)Jerzy Czajewski

  INNE

  Informacja o aktach parafialnych z b. Diecezji Pi�skiej w zasobach Archiwum DiecezjiDrohiczy�skiej

  Informacja oksi�gach metrykalnych ko�cio�a rz. katolickiego w ArchiwumGrodno na Bia�orusi

  Wykaz d�br ziemskich skonfiskowanych przez rz�dy zaborcze 1773 -1867 w/g J. Iwaszkiewicza

  Skarbiec diplomat�w, papieskich, cesarskich, kr�lewskich, ksi���cych, uchwa� narodowych,... Litwy,Rusi Litewskiej
  , I. Dani�owicz, Wilno 1862, T. II. POLSKI KALENDARZ PIOTROGRODZKI na rok przest�pny 1916.
  Ksi�ga adresowa polak�w zamieszka�ych w Piotrogrodziei okolicy oraz na prowincji.

  Metryka Litewska jako �r�d�o informacji historycznej

  HISTORIA GRODZIE�SZCZYZNY W XIX I XX w. pl/zbior/dek_nowog/dir. pl/zbior/dek_nowog/dek_nowogr. zip">DIECEZJA MI�SKA - DEKANAT NOWOGR�DZKI
  DIECEZJA MIEDNICKA -opisanie dawnej diecezji �mujdzkiej

  Dokumenty Staropolskie z Archiwum prof. Stanis�awa Poniatowskiego

  Galeria fotografii z WILNA
  ,cz�� II

  ALBUM WIDOK�W POLSKI, NAPOLEON ORDA, cz��I
  ,IV,V

  MEMENTO KRESOWE
  , Antoni Urba�ski Warszawa 1929

  PODZWONNE NA ZGLISZCZACH LITWY I RUSI
  , Antoni Urba�skiWarszawa 1928

  PRO MEMORIA, 4-ta SERJA ROZGROMIONYCH DWOR�W KRESOWYCH
  ,Antoni Urba�ski Warszawa 1929

  Z CZARNEGO SZLAKU I TAMTYCH RUBIE�Y, ZABYTKI POLSKIE PRZEPAD�ENA PODOLU, WO�YNIU, UKRAINIE
  , Antoni Urba�ski Warszawa 1928

  ZasobyArchiwum w Mi�sku - spis fond�w

  Tabela rang

  SPISOBYWATELI ZIEMSKICH WOJEW�DZTW LUBELSKIEGO, KIELECKIEGO,POLESKIEGO, NOWOGR�DZKIEGO I BIA�OSTOCKIEGO

  Taryfa podymnego powiatu Lidzkiego z 1790 roku
  WILNOkwartalnik po�wi�cony sprawom miasta Wilna 1939 NR. 1
  ,NR. 2.

  POLSKA POD ZABORAMI - GUBERNIE:

  - grodzie�ska

  Alfabetyczny spis szlachty grodzie�skiejguberni z 1900 roku. Tre��Spis w�asno�ci ziemskich grodzie�skiej guberni z 189o roku.Tre��

  Pe�ny spis w�a�cicieli wielkich maj�tk�w ziemskich grodzie�skiej guberni z 1904 Wybory do w�adz miejskich w 1906 r. w Guberni Grodzie�skiej - spisy wyborc�w:

  Bia�ystok,Bielsk,Brze��,Grodno,Kobry�,Pr�ana,S�onim,Sok�ka,Wo�kowysk,za�. 1,

  Wykazy mieszka�c�w miejscowo�ci (folwarku) Ro� ko�o Wo�kowyska w obwodzie grodzie�skim z 1921 r.

  Z "Ksi�gi pami�tkowej guberni grodzie�skiej" z 1872 r. pl/zbior/pk_grodno_1889/pk_grodno_1889. zip">Z "Ksi�gipami�tkowej guberni grodzie�skiej" z 1889 r

  Szlachta powiatu kobry�skiego 1797 r.

  - kowie�ska

  Spis powszechny maj�tk�w i w�asno�ciziemskiej Guberni Kowie�skiej z 1870 r. Tre�� spisu

  Spis w�asno�ci ziemskich Guberni Kowie�skiej z 1892 r
  .

  Wypis z Ksi�g Ziemskich powiatu Kowie�skiego z 11 stycznia 1784 roku. pl/zbior/wypis_2/wypis_2. zip">Wypis z ksi�g grodzkich powiatu kowie�skiego 1778

  Kr�tki protok� sejmiku pogromnicznego pow. Kowie�skiego

  Wota sekretne W. M. Mackiewicza nazwiska g�osuj�cej szlachty,1800

  Wyb�r delegat�w na sejm walny w Kownie 1786

  Katalog ksi�g akt dawnych z guberni: Wile�skiej, Grodzie�skiej,Mi�skiej i Kowie�skiej;I,II
  i INDEX
  ,IIIIV

  Wizytacja Dekanatu Kowie�skiego z 1782 r. przez biskupa Ignacego Jak�ba Massalskiego

  "Pamiatnaia kniga" Guberni Kowie�skiej 1861 r. pl/zbior/Inwentarz_starostwa_kupiskiego/inwent_kupiski. zip">Inwentarz starostwa Kupiskiegoz 1798 r

  - mi�ska

  Spisy podatnik�w - Nowogr�dek 1795 - pierwsze arkusze,II,III,IV,V,VI

  Spisy podatnik�w - Mi�sk 1795

  ROK 1863 NA MI�SZCZY�NIE

  Spis w�asno�ci ziemskich Guberni Mi�skiej z 1889 r.
  - fragmenty

  Spis w�a�cicieli ziemskich Guberni Mi�skiej z 1876 r. pl/zbior/spisok_minsk_gub/minsk_spis. zip">Spis w�a�cicieli ziemskich Guberni Mi�skiej z 1889 r. pl/zbior/1904_ziemianie_minsk/1904_ziem_minsk. zip">Spis w�a�cicieli ziemskich Guberni Mi�skiej posiadaj�cych 500 i wi�cej dziesi�cin ziemi, 1904 r.

  Spis w�asno�ci ziemskich powiatu Mi�skiego z 1901 r. pl/zbior/tow_ziem_1914/1914_tow_ziem. zip">Spiscz�onk�w Mi�skiego Towarzystwa Rolniczego z 1914 r 

  Kalwaria, historyczny cmentarz w Mi�sku
  - wykazy mogi� i pomnik�w

  Obrazki Mi�skie 1850 - 1863, Zofia KowalewskaPolesie Ilustrowane, O. Nelard, Brze�� 1923 - fragmenty

  - mohylewska

  Spisw�asno�ci ziemskich guberni mohylewskiej z 1884 r
  Rok 1863 na Kresachmohylewskich

  - podolska

  W�asno�� ziemska w guberni podolskiej, 1898

  Podolskie Pie�ni Ludowe, Czes�aw Kozietulski, Lw�w 1935

  - wile�ska

  "Pamiatnaja Kniga" Guberni Wile�skiej na 1845r.
   

  ◊"Pamiatnaja Kniga"Guberni Wile�skiej na 1846 r 

  "PamiatnajaKniga" Guberni Wile�skiej na 1855 r

  Kniga" Guberni Wile�skiej na 1875 r

  Kniga" Guberni Wile�skiej na 1895 r

  Kniga" Guberni Wile�skiej na 1904 r

  Kniga" Guberni Wile�skiej na 1906 r. 

  Wilno 1912. Ksi��ka adresowa iinformator
  .Wilno 1913. Ksi��ka adresowa i informator - Cz�ci:PierwszaDruga

  Wilno 1914. Ksi��ka adresowa i informator
  .Tre��

  Kniga" Guberni Wile�skiej na 1915 r

  "Ksi�gaadresowa Wilno" 1928 r

  Gubernia Wile�ska rok 1873, wykaz gmin i maj�tno�ci
  reprodukcjaksi��ki

  Ksi�ga potwierdzenia szlachectwa z lat 1798 - 1812 lit. "P"

  Wilno w powstaniu roku 1830/31

  Wilno Kalendarz na 1866 r. pl/zbior/putiewoditiel_wilna_1883/1883_put_wilna. zip">Przewodnik po Wilnie i przedmie�ciach, informator historyczny z1883 r. pl/zbior/lit_obszar_wyst/lit_obsz_wyst. zip">OBSZAR J�ZYKA LITEWSKIEGO W GUBERNII WILE�SKIEJ nak�adem AKADEMII UMIEJ�TNO�CI W KRAKOWIE, 1896 ROK

  Spis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej I okr�g wyborczy m. Wilno 1906 r. pl/zbior/duma_1906_wilno_2/1906_duma_wil_2. zip">Spis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej II okr�g wyborczy m. pl/zbior/duma_1906_wilno_3/1906_duma_wil_3. zip">Spis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej III okr�g wyborczy m. pl/zbior/duma_1906_wilno/1906_duma_wilno. zip">Spis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej IV okr�g wyborczy m. pl/zbior/duma_1906_wilno_6/1906_duma_wil_6. zip">Spis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej VI okr�g wyborczy m. pl/zbior/Wilno_1915/wilno_1915. zip">Wilno 1915 w/g Lucyana Rydla

  Monografia Wilna w/g Paula Webera z 1917 r. Wojenn0-statystyczny opis Imperium Rosyjskiego, guberniaWile�ska 1848 r.

  Ревизские Сказки: Gryniewicze, Stryja, Derewa, S�oboda
  1834
  ,1850 Doktorowie Medycyny promowani w Wilnie, J�zef Bieli�ski, W-wa1886

  Testament Krzysztofa Radziwi��a Wojewody Wile�skiego, 1599

  Ревизские Сказки- index spis�w rewizyjnych z Guberni Wile�skiej za lata1795-1899 w zbiorach LVIA

  Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1800.Spis uzupe�niaj�cy do spisu z 1795 (obejmuje osoby nowoprzyby�e i nie uj�te w trakcie V spisu). pl/zbior/spis_rewizyjny_troki_%201811. pdf">Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1811

  Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA MERECKA, 1811 r.F. 515-15-197

  Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA NOWOTROCKA,1811 r. F. 515-15-197Ревизские Сказки:TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. KARAIMI, F 515-25-112

  TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. OBYWATELE, F 515-25-112

  Spis spowiadaj�cych si� i przyjmuj�cych komuni�, TROKI -1852,1859

  Spis parafian Ko�ci� w Kamieliszkach z 1908 roku

  Litwa kowie�ska -dwory, dworki, pa�ace

  Inwentarzemaj�tk�w w powiecie wile�skim w latach 1847 - 1853 (dost�pne wArchiwum Historycznym Litwy w Wilnie). pl/zbior/inw_wilkom_1765/1765_inw_wilkom. zip">Starostw Powiatu Wi�komirskiego, 1765. pl/litwin/litwini. html">S�siedzi na dobre ina... oby na lepsze czasy

  Spisy rewizyjne powiatu lidzkiego z 1795:parafia Iszczo�na,parafia Nacza,parafia Nowy Dw�r,parafia R�anka,parafia Zab�ocie

  Alfabetycznywykaz maj�tk�w pow. lidzkiego z 1844 r. pl/wykazy/ulaskawieni. html">WYKAZ OS�BURODZONYCH W KR�LESTWIE POLSKIM I ZACHODNICH GUBERNIACH,

  uwolnionych napodstawie postanowienia z 13/17 maja 1871 r. betyczny wykazmaj�tk�w pow.

  Kancelaria Wile�skiego Biura Deputacji Szlacheckich pow.Wi�komirskiF391ap 1 b1 1690,F391 ap 8 b2 2571,F708ap 2 b3

  Wykaz kobiet podejrzanych o wspieranie powstania styczniowego1863 r.F1248_ap1_b622

  - witebska

   w�a�cicieli ziemskich guberni witebskiej na 1878 r. pl/zbior/witebsk_1866_konfiskata/1866_witebsk. zip">konfiskat maj�tk�w po upadku powstania styczniowego w guberni witebskiejz 1866 r. pl/zbior/ziem_gub_witebsk_1905/1905_witebsk_ziemiania. zip">maj�tk�w i w�a�cicieli ziemskich w pow. newelskim i siebieskimguberni witebskiej na 1905 r. pl/zbior/alfabet_z_pkn_vitgub_1861_14/1861_witeb. zip">Alfabetyczne wykazy os�b wyst�puj�cych w "Памятные Книжки"guberni witebskiej z lat 1862-1914

  - kijowska

  Spisw�a�cicieli ziemskich o�miu powiat�w guberni kijowskiej, Kij�w1889 

  - suwalska

  Majoraty, dobra poko�cielne i prywatne guberni suwalskiej 1909roku

  - wo�y�ska

  Wykaz szlachty wo�y�skiej, 1906

  "prywisla�ski kraj"

  Spis w�a�cicieli maj�tno�ci ziemskich Guberni Siedleckiej z 1910 r.

  Kniga" Guberni Warszawskiej na 1913 r

  adresowa Warszawy" na 1928 r. cz. I
  .

  WYKAZY I INDEKSY

  27 Wo�y�ska Dywizja Piechoty AK - �o�nierze dywizji,�o�nierze w konspiracji isamoobronie

  Список адресов беженцев - Spis adres�w wychod�c�w wojennych 1916r.Cz. I,Cz. II,

  Spis miejscowo�ci Diecezji �uckiej - stan na 1938 r.
  daty erygowania parafii
  Spis zlikwidowanych po 1945 r. parafii diecezji Wile�skiej, Lwowskiej i �uckiej

  Ziemianie na Litwie Kowie�skiej 1919 - 1930

  Spis ulic miastaWilna z 1920 r. pl/nazwy_ulic_Wilno. html">Wykaz nazwulic Wilna dawniej i dzi�

  PAMI�TKADLA RODZIN POLSKICH, notki o straconych wi�zionych i zes�anych1861-66

  Lista os�b zes�anych z Litwy na Sybir, kt�rych maj�tki podlegaj�przymusowej sprzeda�y na mocy ukazu z dnia 10/12 XII 1865 r.Publikacja prasowa Dziennika Pozna�skiego z 1868 r.

  Spis mieszka�c�w Rosi, stan na 1939 r. pl/zbior/pdf/cmentarz_katol_KURSK. pdf">Wykaz pochowanych na cmentarzu katolickim w Kursku

  "ARCHIWUM WILE�SKIE" - groby polskie na Litwie

  CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE
  ,WYSZUKIWARKA GROB�W

  CMENTARZ NA ROSSIEw/g zbioru Wac�awa Wejtko (1861 – 1940)

  Lista os�brepresjonowanych w Uzbekistanie

  REPRESJONOWANI NA BIA�ORUSI -INDEX ROZSTRZELANYCH 1920-50 cz. I,cz. II

  "Nieodnalezione ofiary Katynia? "Lista os�bzaginionych na obszarze p�nocno-wschodnich wojew�dztw II RP od17 wrze�nia 1939 do czerwca 1940
  Nowe!

  Rozstrzelani w Mi�skim wi�zieniu NKWD w 1937 r.

  Cmentarz w Tomsku -spis pochowanych katolik�w (w tym zes�a�c�w) w okresie od1841-1919. (Opracowanie w j�z. rosyjskim, plik w formacie PDF) INNE MATERIA�Y

  schematyzmy wile�skiej archidiecezji

  DEKRET ROZGRANICZENIA DIECEZJI WILE�SKIEJ 1849 r., IgnatioHo�owi�ski, nak�adem J. Zawadzkiego, WILNO 1854
  .  Wykazmiejscowo�ci i Index 

  Schematyzm Archidiecezji Wile�skiej z 1938r. Tre��
  .T�umaczenie autorstwa Maryli Wojciechowskiej

  Schematyzm na 1905 r. (imprimatur z dnia: 19. 11. 1904 r. ) - (DirectoriumHorarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum...

  Schematyzm na 1906 r.
  (imprimatur: 17. 07. 1905 r. ) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD...

   Schematyzmna 1907 r. (imprimatur: 24. 08. 1906 r. ) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi... pl/dlibra/doccontent? id=6876&dirids=1">Schematyzm na 1909 r. imprimatur: 18. 10. 1908 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro DioecesiVilnensi In AD... pl/dlibra/doccontent? id=6877&dirids=1">Schematyzm na 1910 r. imprimatur: 25. 1909 r. - (DirectoriumHorarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD... pl/dlibra/doccontent? id=6879&dirids=1">Schematyzm na 1911 r. imprimatur: 12. 1910 r. - (DirectoriumSchematyzm na 1912 r. imprimatur: 03. 1911 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD MCMXII)

  Schematyzm na 1913 r.
  imprimatur: 20. 1912 r. -(Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1913)

  Schematyzm na 1914 r. imprimatur: 24. 1913 r. -(Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1914)

  Schematyzm na 1915 r. 1914 r. -(Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1915)

  Schematyzm na 1916 r. imprimatur: 26. 05. 1915 r. -(Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1916)

  Schematyzm na 1917 r. imprimatur: 08. 1916 r. - (Ordodivini offici [... ] Dioecesis Vilnensis [... ] pro AD.MCMXVII compositus. )

  Schematyzm na 1920 r. imprimatur:20. 09. 1919 r. - (OrdoDivini officii recitando missaeque celebrandae ad usum InsignisEcclesiae Cathedralis... pl/dlibra/doccontent? id=7636&dirids=1">Rubrycela liturgiczna na 1926 r. - (Ordo Divini officii ()Archidioecezis Vilensis () Pro AD MCMXXVI (... ) - Schematyzm na 1926 r.... pl/dlibra/doccontent? id=7635&dirids=1">Rubrycela liturgiczna na 1927 r. imprimatur: - brak daty -(Ordo divini offici [... ] pro AD 1927) (tylko kalendarz -... pl/dlibra/doccontent? id=7630&dirids=1">Schematyzm na 1928 r. imprimatur: - brak daty) -(Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1928) (tylko kalendarz -... pl/dlibra/doccontent? id=7628&dirids=1">Schematyzm na 1929 r. imprimatur: brak daty - (Catalogusecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1929)

  Schematyzm na 1931 r. imprimatur: brak daty - (Catalogusecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1931)

  Schematyzm na 1933 r. imprimatur: brak daty - (Catalogusecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1933)

  Schematyzm na 1934 r. imprimatur: brak daty - (Catalogusecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1934)

  Schematyzm na 1935 r. imprimatur: brak daty - (Catalogusecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1935)

  Schematyzm na 1936 r. imprimatur: brak daty - (Catalogusecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1936)

  Schematyzm na 1937 r. imprimatur: brak daty - (Catalogusecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1937)

  Schematyzm na 1938 r. imprimatur: brak daty - (Catalogusecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1938)

  Schematyzm na 1939 r. imprimatur: brak daty - (Catalogusecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1939)

  schematyzmy diecezji augustowskiej lub �om�y�skiej

  Schematyzm na 1908 r.

  Schematyzm na 1920 r. 12. - (Directoriumdivini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXX)

  Schematyzm na 1922 r. 1921 r. - (Directoriumdivini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXII)

  Schematyzm na 1924 r. 1923 r. - (Directoriumdivini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXIV)

  Schematyzm na 1925 r.
  imprimatur z dnia: 20. 1924 r. (Ordodivini offici [... ] Dioecesis Seinensis seu �om�ensis [... ] pro AD MCMXXV)

  Schematyzm na 1926 r. imprimatur z dnia: 19. 1925 r. ] Dioecesis �om�ensis [... ] pro AD MCMXXVI)

  schematyzm dla diecezji pi�skiej

  Schematyzm na rok 1933-1934 (imprimatur z dnia 31. 1933 r. ) (Spis Ko�cio��w iDuchowie�stwa Diecezji Pi�skiej w R. P. 1933 i 1934)

  schematyzm dla diecezji mohylewskiej

  DIRECTORIUM OFFICII... CLERO ARCHIDIECESIS MOHILEVIENSIS, 1820. Elenhus z danymi parafii i proboszcz�w r�wnie� z tzw.Archidiakonatu Bia�ostockiego

  Schematyzm na 1900 r. Directorium Divini officii et Missarumpro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1901

  Schematyzm na 1911 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1912

  Schematyzm na 1913 r. Directorium Divini officii etMissarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1914

  Schematyzm na 1916 r. Directorium Divini officii etMissarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1917

  Schematyzm na 1930 r. Elenchus Cleri et EcclesiarumArchidioeceseos Mohiloviensis in Russian in diem 1 Januarii 1930Opisy parafii diecezji wile�skiejz 1784 r. (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)

  Opisy parafii diecezji wile�skiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Bras�aw

  Opisy parafii diecezji wile�skiej z 1784 roku T. 2. Dekanat Mi�sk Opisy parafii diecezji wile�skiej z 1784 roku T. 3. Dekanat OlwitaDekanat po�ocki w �wietle opis�w parafii z 1784 r.Dekanat oszmia�ski w �wietle opis�w parafii z 1784 r.Dekanat kupiski diecezji wile�skiej w �wietle opis�w parafii z 1784 r. w �wietle opis�w pleban�wDekanat �wirski w 1784 r. pl/dlibra/editions-content? id=14518">Dekanat lidzki w 1784 r. �wietle opis�w parafiiDekanat wile�ski w 1784 r. pl/dlibra/editions-content? id=14722">Opisy parafii dekanatu knyszy�skiego z 1784 rokuOpisy parafii dekanatu augustowskiego z 1784 rokuDekanat wi�komierski w 1784 r. pl/dlibra/editions-content? id=28820">Dekanat mi�ski diecezji wile�skiej w �wietle opis�w parafii z 1784 r.

  Obraz parafii Kleszczele w latach 1793-1866, Szymanowski Wojciech 2004

  Dzieje parafii P�onka Ko�cielna do 1795 r.Dekanat grodzie�ski: R�kopi�mienne opisy parafii litewskich z 1784 roku, W. Wernerowa, 1994schematyzm na 1930 r.
  Kalendarz MO�ODECZA�SKI na rok 1928Wilno i Ziemia Wile�ska - zarys monograficzny, Wilno 1930 

  Przewodnik turystyczny po Wile�szczy�nie i Nowogr�dczy�nie,1934 

  Czy wiesz �e... pl/gub_wil_87/dezerter. html">Dezerter

  Spis ludno�ci na terenach administrowanych przez Zarz�d CywilnyZiem Wschodnich (XII 1919) E. Romer

  Ateneum Wile�skie 1923-1939, ze zbior�w BIBLIOTEKI NARODOWEJ

  NA PӣKACH POLSKICH BIBLIOTEK CYFROWYCH

  CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA - kolekcja Kresy Wschodnie

  DZIA� R�KOPIS�W ZAK�ADU NARODOWEGO im. Ossoli�skich

  Nowe, ciekawe pozycje udost�pnione na portalach litewskich:

  Kr�tkie przedstawienie praw i obowi�zk�w ch�op�w i ludzidworskich uwolnionych z podda�stwa.

  Ksi�ga wizyt klasztor�w Ksi�yKanonik�w Latera�skich za rok 1816 w Diecezji Wile�skiej

  Fotografie Jana Brunona Bu�haka w Archiwum Wile�skim
  ,cz�� II,III

  CYFROWA BIBLIOTEKA �WIATA

  BIBLIOTEKI CYFROWE NA �WIECIE:

  KSI�GI PAMI�TKOWE GUBERNI CR

  INNE PRZYDATNE

  SP�R PI�RAZ O��WKIEM, T. Sinko, Lw�w 1933

  Nasze podwile�skie Ojczyzny

  Lista imienna os�b, Sk�adaj�cych ofiary napomnik Tadeusza Ko�ciuszki, Krak�w 1821

  TE STRONY TRZEBA ODWIEDZI�...

  Echa Polesia, Biuletyn Filaret�w z Polesia
  , ECHA POLESIA 1(25)2010

  Wo�y� naszych przodk�w...

  PRZEGL�DRӯNYCH STRON O WO�YNIU

  Ludob�jstwo dokonane przez nacjonalist�w ukrai�skich na ludno�cipolskiej Wo�ynia 1939-1945

  Na Laudzie - w�r�d rodak�w z Kowie�szczyzny

  Podbrodzie

  WILNO ENGRAMEM JEST MOIM

  Karta dziej�w wile�skiej i nowogr�dzkiej Armii Krajowej

  EPILOG WILE�SKIEJ AK- NIW 1981

  27 Wo�y�ska Dywizja Piechoty AK
   

  Aby przegl�da� publikacjeopracowane w formacie DjVukorzystaj z DjVu Viewer Extension dla Chroma, po uprzednimpobraniu na dysk lokalny interesuj�cego materia�u, i jegorozpakowania.
  Wi�cej na:https://www. jp/en/downloads
  * -

  Jest to ca�y katalog zbioru ksi�g kalwi�skich dystryktu bia�oruskiego. Do I Wojny �wiatowej przechowywany w S�ucku. Podczas wojny przewieziony do
  Wilna, gdzie do 1944r. pozostawa� w bibliotece Jednoty Wile�skiej przy Zborze Ewangelickim na ul. Zawalnej 6. Po "wyzwoleniu" cze�� zbior�wbibliotecznych
  trafi�a do Biblioteki Akademii Nauk, a ksi�gi metrykalne do Archiwum Historycznego.
  Ca�ymateria� jest zmikrofilmowany, (poza ma�ymi wyj�tkami), a dost�pno��
  mikrofilm�w jest szybsza ni� ksi�g, do wgl�du po ok. 2 godz. od zam�wienia.


   AdministratorBiblioteki Kresowej Copyright © Waldemar Stankiewicz 2004-23

  Data publikacji: 02/11/2007
  Aktualizowano: 29/01/2023

  Jak sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości? Można to zrobić za darmo, w Internecie. Można m. in. ustalić, kto jest właścicielem nieruchomości, jaką ma powierzchnię, czy jest obciążona hipoteką lub innymi prawami. Istotne są też informacje o tym, czy na rozpatrzenie czekają jakieś wnioski o wpis oraz czy złożono ostrzeżenia. 

  Jak sprawdzić księgę wieczystą?

  Żeby samodzielnie sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości, trzeba znać numer księgi wieczystej. Najprościej o numer księgi wieczystej poprosić jej aktualnego właściciela, który chce sprzedać nieruchomość.

  Po wpisaniu numeru księgi w przeglądarce elektronicznych ksiąg wieczystych, wyświetli się możliwość przejścia do szczegółowych danych dotyczących nieruchomości. Można wybrać, czy mają to być dane:

  • aktualne - wyświetlą się wówczas dane dotyczące aktualnego stanu nieruchomości, np. kto obecnie jest jej właścicielem, jakie są obecnie obciążenia nieruchomości;

  • zupełne - wyświetlą się dane aktualne oraz historyczne, a więc np. informacje o poprzednich właścicielach nieruchomości; w ten sposób można się jednak cofnąć maksymalnie do stanu z 2003 r., kiedy pierwsze księgi wieczyste przeniesiono z papierowych do elektronicznych; aby uzyskać informacje o danych historycznych sprzed stworzenia elektronicznej wersji księgi wieczystej, trzeba się udać do sądu i zapoznać z wersją papierową.

  Gdy nie znamy numeru księgi wieczystej

  Jak sprawdzić księgę wieczystą konkretnej nieruchomości, ale nie znamy numeru księgi wieczystej? Dysponowanie adresem, numerem działki, czy danymi właściciela nie jest wystarczające, aby uzyskać dostęp do danych zawartych w przeglądarce elektronicznych ksiąg wieczystych. Konieczny jest numer księgi wieczystej.

  Numer księgi wieczystej można spróbować uzyskać drogą urzędową, ale nie jest to ani szybkie, ani proste. Dane o nieruchomości, w tym numer księgi wieczystej, są zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę. Z uzyskaniem danych z tej ewidencji nie mają problemu urzędy ani właściciele nieruchomości i osoby władające nieruchomościami. Ale już osoby trzecie, które chciałyby sprawdzić np. sąsiednią nieruchomość, tak łatwo nie mają. Muszą bowiem wykazać interes prawny w dostępie do danych. Chęć zakupu nieruchomości takiego interesu prawnego z reguły nie uzasadnia, podobnie jak ciekawość, kto jest właścicielem sąsiedniej działki i czy na jej kupno wziął kredyt.

  Jak sprawdzić księgę wieczystą w takiej sytuacji? Szybkie ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie lub numerze działki umożliwiają komercyjne wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych, za opłatą.

  Jak czytać księgę wieczystą?

  Po wejściu do elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych, pojawi się pięć zakładek dla księgi wieczystej. Jak sprawdzić księgę wieczystą czytając zawarte w zakładkach informacje? W każdej z nich znajdują się inne dane:

  • Dział I-O - oznaczenie nieruchomości;

  • Dział I-Sp - spis praw związanych z własnością;

  • Dział II - własność;

  • Dział III - prawa, roszczenia i ograniczenia;

  • Dział IV - hipoteka.

  Dział I-O - oznaczenie nieruchomości

  Jak sprawdzić księgę wieczystą w poszukiwaniu informacji o adresie i powierzchnie nieruchomości? W tym dziale znajdują się podstawowe dane o nieruchomości, jak jej adres, powierzchnia, przeznaczenie. Są one wpisywane na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru lokali lub wypisu z kartoteki lokali. Podstawą oznaczenia lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową.

  Przykład 1.

  W dziale I-O księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej znajdują się następujące dane:

  • położenie (województwo, miasto, dzielnica);

  • adres (ulica, nr budynku i lokalu);

  • opis lokalu (z ilu i jakich pomieszczeń się składa);

  • kondygnacja;

  • informacja o nieruchomości, z której wyodrębniono lokal - tu znajduje się nr księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której wybudowano budynek, w którym znajduje się lokal; można tam poznać numery ksiąg wieczystych dla innych lokali w budynku;

  • odrębność (informacja, czy lokal stanowi odrębną nieruchomość);

  • powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (czyli np. piwnicy).

  Dział I-Sp - spis praw związanych z własnością

  W dziale I -SP wpisywane są tzw. prawa rzeczowe związane z własnością. Jak sprawdzić księgę wieczystą, czy np. z własnością działki związane jest prawo przejazdu przez inną nieruchomość? W dziale I-Sp powinna być o tym informacja. W przypadku ksiąg wieczystych prowadzonych dla lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, wpisywany jest tutaj również udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej.

  Przykład 2.

  W dziale I-SP księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej znajdują się następujące dane:

  • wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 9110/268379;

  • numer księgi wieczystej, z której wyodrębniono lokal.

  Oznacza to, że właściciel tego lokalu będzie miał 9110 głosów (na 268379) podczas podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową. Będzie musiał też w takim stosunku (9110: 268379) ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej (płacić zaliczki na koszty eksploatacji i fundusz remontowy, np. w związku z remontem dachu, klatek schodowych). Udział jest obliczany stosownie do powierzchni lokalu; w tym przypadku lokal z pomieszczeniami przynależnymi ma 91, 1m2 na ogólną powierzchnię wszystkich lokali z pomieszczeniami przynależnymi wynoszącą w tym budynku 2. 683, 79m2.

  Dział II - własność

  Z tego działu można się dowiedzieć, kto jest właścicielem nieruchomości. Jeśli nieruchomość ma kilku właścicieli (współwłasność), można będzie dowiedzieć się, komu jaki udział w nieruchomości przysługuje.

  Przy oglądaniu aktualnej treści księgi wieczystej pojawią się tylko informacje o aktualnym właścicielu (właścicielach) nieruchomości. Jak sprawdzić księgę wieczystą w poszukiwaniu informacji, kto był wcześniej właścicielem nieruchomości? Należy wybrać przeglądanie zupełnej treści księgi wieczystej, bo tam są również zawarte wpisy, które zostały już wykreślone.

  Dział III - prawa, roszczenia i ograniczenia

  Jak sprawdzić księgę wieczystą w celu ustalenia, czy nieruchomość nie jest obciążona? W dziale III wpisywane są informacje na temat obciążeń nieruchomości (z wyjątkiem hipotek, które wpisywane są o osobnym dziale). Wpisuje się tu:

  • wszelkie ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość;

  • ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością;

  • prawa osobiste i roszczenia.

  Przykład 3.

  Na nieruchomości została ustanowiona służebność drogi koniecznej do dojazdu do sąsiedniej działki. Jest to więc obciążenie nieruchomości, bo jej właściciel musi tolerować to, że przez jego działkę będzie przebiegać dojazd do działki sąsiada. Informacja o tym obciążeniu powinna znajdować się w dziale III księgi wieczystej nieruchomości obciążonej. Z kolei w księdze wieczystej nieruchomości, na rzecz której to prawo ustanowiono, stosowna informacja będzie w Dziale I-Sp, gdzie wpisuje się prawa związane z nieruchomością.

  Dział IV - hipoteka

  Jak sprawdzić księgę wieczystą pod kątem hipotek? W dziale IV znajdują się informacje o ewentualnych hipotekach obciążających nieruchomość. Można się dowiedzieć, m. in., na jaką kwotę wpisano hipotekę, na czyją rzecz ją ustanowiono. Co istotne, wskazana w tym miejscu kwota hipoteki z reguły nie jest tożsama z aktualną wysokością zabezpieczonego hipoteką zadłużenia właściciela nieruchomości. Wartości hipoteki nie aktualizuje się wraz ze spłatą kolejnych rat kredytu.
  Po spłacie kredytu zabezpieczonego hipoteką, można doprowadzić do wykreślenia hipoteki.

  Nie ma zakazu sprzedawania czy kupowania nieruchomości z wpisaną do nich hipoteką. Trzeba się jednak liczyć z tym, hipoteka obciąża nieruchomość, niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. Kupując nieruchomość z hipoteką ryzykuje się więc, że np. bank zażąda spłaty długu zabezpieczonego hipoteką, i gdy kredytobiorca długu nie spłaci, bank doprowadzi do wszczęcia egzekucji z nieruchomości. To, że nieruchomość zmieniła właściciela, nie będzie stanowiło przeszkody do jej zlicytowania.

  Decydując się więc np. na kupno mieszkania, na które sprzedający wziął wcześniej kredyt zabezpieczony hipoteką, trzeba ustalić z bankiem sprzedającego zasady wykreślenia hipoteki. Z reguły odbywa się to w ten sposób, że cena za kupno nieruchomości przelewana jest do banku z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Bank wydaje wtedy zaświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki.

  Uwaga na wzmianki i ostrzeżenia!

  Sprawdzając księgę wieczystą nie można poprzestać tylko na tym, co zostało już wpisane. Równie ważne są wzmianki o złożonych wnioskach oraz ujawnione w księdze wieczystej ostrzeżenia. Dlaczego?

  Jeśli do sądu prowadzącego księgę wieczystą został złożony wniosek o wpis w księdze wieczystej (np. wpisanie służebności drogi koniecznej obciążającej nieruchomość), to sąd nie dokonuje tego wpisu od razu, bo potrzebuje czasu na zapoznanie się z wnioskiem, przeanalizowanie go. Od razu jednak ujawnia się w księdze wieczystej informację, że został złożony wniosek (wzmianka o złożonym wniosku). Czytając księgę wieczystą należy więc zwracać uwagę również na wzmianki o wnioskach. Wzmianka powoduje, że nie można się będzie bronić twierdzeniem, że w momencie kupowania nieruchomości nabywca działał w zaufaniu do treści księgi wieczystej, a żadnego obciążenia w niej nie było wpisanego. Skoro był wzmianka o wniosku, to nabywca nie jest już w ten sposób chroniony.

  To samo dotyczy ostrzeżeń ujawnionych w księdze wieczystej, np. ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, o niezgodności między stanem faktycznym a stanem ujawnionym w księdze wieczystej. Te wpisy również powodują, że nie można się będzie zasłaniać działaniem w zaufaniu do treści księgi wieczystej.

  Księga Właścicieli Ge Je2821

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Ge Je2821

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Ge Je2821