Księga danych technicznych produktów 3m Dbi Sala 7241428

Księga danych technicznych produktów 3M DBI Sala 7241428 jest dostarczana wraz z produktem 3M DBI Sala 7241428. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji produktu. Zawiera także szczegółowe informacje o technicznych parametrach produktu, w tym zakresie temperatur, poziomie hałasu, zakresie działania, prędkości obrotowej, wymiarach, wadze i wielu innych. Książka zawiera również informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu i wszelkich procedur związanych z naprawą i konserwacją.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych produktów 3m Dbi Sala 7241428

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisybibliograficzne iteksty aktów prawnych opublikowanychw wydawnictwachurzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim,wydawanych przezPrezesa Rady Ministrów.

Uwaga!

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamyswoje zasoby. Nie interpretujemyobowiązujących przepisów jak równieżnie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ichstosowaniem.

 1. Dziennik Ustaw
 2. 2016
 3. poz. 932

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst jednolity

Data ogłoszenia:

2016-06-29

Data wejścia w życie:

2016-07-01

Data obowiązywania:

2016-07-01

Organ wydający:

MIN. FINANSÓW

Podstawa prawna z art. (1)

Adres publikacyjnyArtykułStatusTytuł
Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926art. 193a par. 3akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Odesłania (1)

Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz. 2005 nr 64 poz. 565akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Informacja o tekście jednolitym (2)

Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz. 2020 poz. 175obowiązującyObwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz. 2018 poz. 768wygaśnięcie aktuObwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Akty zmieniające (5)

Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
Dz. 2023 poz. 2312023-02-03obowiązującyRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz. 2022 poz. 5292022-03-05obowiązującyRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz. 25012019-01-01akt objęty tekstem jednolitymRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz. 3042018-02-05akt objęty tekstem jednolitymRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz. 2017 poz. 6322017-03-25akt objęty tekstem jednolitymRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Dyrektywy europejskie (1)

DyrektywaDataTytułEUR-Lex
31999L00931999-12-13Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznychEUR-Lex
 • podatki
 • ordynacja podatkowa
 • informatyzacja
 • księgi rachunkowe

Drukuj

Jakiś czas temu, Kasia zadała mi takie pytanie: „Jakie maszyny podlegają pod UDT, jak wygląda przegląd UDT, jakie normy trzeba spełnić, aby przejść przez przegląd UDT, jak wygląda taka kontrola”. Zapraszam do artykułu, w którym dowiesz się najważniejszych informacji o urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu.

Wstęp

Temat urządzeń podlegających dozorowi technicznemu jest bardzo szeroki. Różne urządzenia mają różne okresy badań, mogą podlegać różnym formom dozoru oraz badań, a co za tym idzie, różnym formalnościom z tym związanym. Jesteś Behapowcem, więc aż tak rozległa wiedza niekoniecznie Ci się przyda. Jednak ze względu na Twoją funkcję doradczą i kontrolną, podam Ci to, co moim zdaniem, jest najważniejsze z behapowskiej perspektywy.

Cel dozoru technicznego

Dozór techniczny jest niezbędny dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach.

Dozór techniczny jest prowadzony przez jednostki Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Dozór techniczny nie zwalnia pracodawców z odpowiedzialności za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń objętych dozorem.

Co to jest „urządzenie techniczne”

Jest to urządzenie, które może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ale też mienia i środowiska na skutek:

 • rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
 • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
 • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Które urządzenia podlegają dozorowi technicznemu

W tym rozdziale dowiesz się które rodzaje urządzeń podlegają dozorowi technicznemu, a które nie. Podam Ci również podstawy prawne, abyś łatwo mógł znaleźć interesujące Cię szczegóły. Wykaz wszystkich urządzeń podlegających dozorowi technicznemu znajdziesz w rozporządzeniu [1]. Jeżeli istnieją dodatkowe regulacje prawne w danej kategorii, przypisuję ją obok nazw rodzajów urządzeń.

W elektrowniach jądrowych nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia [1], należy stosować przepisy rozporządzenia [9].

Uwaga 🙂

Aby maksymalnie ułatwić Ci odszukanie terminów, form badań i wszelkich istotnych wiadomości, poniżej podlinkuję Ci odpowiednie strony UDT. Znajdziesz tam informacje jakim badaniom podlega urządzenie, jak się przygotować do badania, jakie warunki spełnić itp.

1. Urządzenia bezciśnieniowe:

 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych [2]
 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących [3]
 • 2. Urządzenia ciśnieniowe:

 • Zbiornik w agregacie gaśniczym [4]
 • Instalacja urządzeń kotłowni wodnej <110 stopni [4]
 • Rurociągi przesyłowe
 • Instalacja urządzeń węzła cieplnego [4]
 • Kotły parowe oraz kotły wodne o temperaturze >110 stopni [4]
 • Rurociągi technologiczne
 • Instalacja zbiornikowa [4]
 • Zbiornik w agregacie sprężarkowym [4]
 • 3. Urządzenia transportu bliskiego:

 • Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych [5]
 • Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny [5]
 • Dźwig budowlany [5]
 • Podest ruchomy przejezdny [5]
 • Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny [5]
 • Dźwignica linotorowa [5]
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym stacjonarny [6]
 • Żuraw samojezdny [5]
 • Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym [6]
 • Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy [5]
 • Wyciąg towarowy [5]
 • Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela) [7]
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy [5]
 • Układnica magazynowa [5]
 • Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący [5]
 • Podest ruchomy załadowczy na pojeździe [5]
 • Schody ruchome, chodniki ruchome [5]
 • Dźwig osobowy [5]
 • Żuraw przenośny [5]
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny [6]
 • 4. Urządzenia do odzyskiwania par paliwa

  Pod pojęciem „urządzenia do odzyskiwania par paliw” kryją się urządzenia zainstalowane na stacjach paliw płynnych, które służą do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy (o temp zapłonu do 21oC), ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych.

  Decyzja zezwalająca na eksploatację

  Aby urządzenie kwalifikowane do objęcia dozorem technicznym mogło być w ogóle uruchomione w zakładzie, musi zostać zarejestrowane oraz przejść badanie odbiorcze. Jak je zorganizować?

  Wniosek

  Po pierwsze, zakład musi złożyć wniosek do UDT. Podaje się w nim:

 • niezbędne dane zakładu,
 • dane dotyczące zgłaszanego urządzenia oraz
 • wskazuje się pracownika, który będzie eksploatował urządzenie. Zazwyczaj tą osobą jest pracownik działu utrzymania ruchu, który to odpowiada za maszyny i urządzenia w zakładzie. Jeżeli eksploatujący się zmieni, bo np. dotychczasowy pracownik awansował albo zmienił pracę, to należy złożyć taki sam wniosek i zmienić jedynie dane w punkcie 4.
 • Wniosek zostanie zarejestrowany i przyjęty do realizacji albo zwrócony do poprawek, co oczywiście wydłuży procedurę.

  Po drugie, inspektor UDT, który zostanie wyznaczony do przeprowadzenia badania, skontaktuje się z zakładem pod wskazanym we wniosku numerem telefonu i uzgodni termin wizyty, miejsce badania oraz poda wymagania dotyczące sposobu przygotowania urządzenia do przeprowadzenia badania.

  Badanie odbiorcze

  Trzeci krok to przeprowadzenie badania odbiorczego. Inspektor zbada stan techniczny urządzenia, jego wyposażenie i oznakowanie, przeprowadzi próby techniczne, zweryfikuje również dokumentację itd. Wszystkie te czynności są wykonywane przy udziale eksploatującego. Po wykonaniu wszystkich tych czynności, inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego. Musi on zostać podpisany przez eksploatującego.

  Decyzja

  Jeżeli wynik badania jest pozytywny, zostaje wydana decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia. W decyzji tej, zostanie ustalona forma dozoru technicznego, jaką będzie objęte urządzenie. UDT wydaje księgę rewizyjną urządzenia. Sposób jej dostarczenia do zakładu inspektor UDT ustala z eksploatującym. Księga rewizyjna jest bardzo ważnym dokumentem, który musi być na bieżąco uzupełniany o wszystkie protokoły dotyczące danego urządzenia.

  Decyzji zezwalającej na eksploatację nie wydaje się dla urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym lub oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego [8]. Poprzez oznaczenie znakiem, wytwarzający stwierdza, że urządzenie techniczne zostało wyprodukowane w sposób zgodny z warunkami technicznymi. Oznakowaniu podlegają urządzenia techniczne dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez UDT.

  Formy dozoru technicznego

 • pełny
 • ograniczony
 • uproszczony
 • Dozór pełny

  Przy tym rodzaju dozoru, UDT wykonuje następujące czynności:

 • badanie odbiorcze, czyli badanie urządzenia w warunkach gotowości do pracy,
 • okresowe badania techniczne,
 • doraźne badania techniczne,
 • sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługującychkonserwujących urządzenia techniczne.
 • Dozór ograniczony

  Przy tej formie dozoru, UDT przeprowadza:

 • sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługującychkonserwujących urządzenia techniczne.
 • Urządzenia objęte dozorem pełnym albo ograniczonym, wymagają decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

  Dozór uproszczony

  W tej formie dozoru, UDT przeprowadza badania typu oraz sprawdza, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z uprawnieniami określonymi w przepisach [11]. Urządzenia objęte dozorem uproszczonym nie wymagają decyzji zezwalającej na ich eksploatację. Wszystkie urządzenia objęte dozorem uproszczonym znajdziesz w rozporządzeniu [2].

  Rodzaje badań

 • odbiorcze
 • okresowe
 • doraźne
 • eksploatacyjne
 • powypadkowe lub poawaryjne
 • Decyzja o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia

  Taka decyzja może być wydana przez UDT w przypadku stwierdzenia, że zakład nie przestrzega przepisów o dozorze technicznym, ani ustaleń określonych w decyzji zezwalającej na eksploatację. UDT może też wydać taką decyzję dla zakładu, w którym występują zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mieniaśrodowiska, a nawet pójść krok dalej i wydać…

  Decyzja o wycofaniu urządzenia z obrotu i wstrzymaniu jego wytwarzania

  W przypadku zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mieniaśrodowiska, decyzja taka jest podawana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w środkach masowego przekazu.

  Co jeszcze warto wiedzieć

  Naprawy

  Wszelkie naprawy i modernizacje wymagają uprzedniego uzgodnienia z UDT. Wyjątek stanowią urządzenia objęte dozorem uproszczonym i lub oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego.

  Uszkodzenia

  O każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego, należy poinformować UDT. Pamiętaj o tym zawsze, gdy dojdzie do wypadku na przykład z udziałem wózka jezdniowego (widłowego), np. potrąceniu pieszego. UDT prowadzi wtedy własne czynności związane z wypadkiem.

  Zmiana eksploatującego

  Jeżeli zakład zostaje przejęty przez inny zakład, to na ogół nowy zarządzający wstępuje we wszystkie obowiązki określone w decyzji zezwalającej na eksploatację. Koniecznie należy poinformować UDT o zmianie eksploatującego składając wniosek, o którym pisałam wyżej.

  Zakład o ruchu ciągłym

  W przypadku zagrożenia utrzymania ciągłości produkcji w zakładzie o ruchu ciągłym organ UDT jest obowiązany przystąpić do doraźnego badania technicznego w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia zagrożenia.

  Opłaty

  Czynności UDT są płatne. Warto o tym wiedzieć i wkalkulować te koszty do zakładowego budżetu. Wysokość poszczególnych opłat jest ustalona przepisami [10].

  Kary

  Karze grzywny lub ograniczenia wolności podlega się za:

 • eksploatowanie urządzenia bez decyzji zezwalającej na eksploatację (oczywiście dla urządzeń, które jej wymagają),
 • eksploatowanie urządzenia wbrew wydanej decyzji o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia, decyzji o wycofaniu urządzenia z obrotu i wstrzymaniu jego wytwarzania,
 • eksploatowanie urządzenia do odzyskiwania par paliwa bez przeprowadzenia okresowych badań technicznych lub wbrew decyzji UDT o wstrzymaniu eksploatacji tego urządzenia,
 • przerabianie urządzenia techniczne bez zgody UDT.
 • Karze grzywny podlega się również za:

 • uniemożliwianie lub utrudnianie inspektorowi UDT przeprowadzenie badania i wykonania czynności sprawdzających urządzenie,
 • niewykonywanie obowiązku zawiadomienia organu UDT o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego,
 • Postępowanie przebiega w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez organ UDT.

  Podsumowanie

  Jak sam widzisz, zakres dozoru, warunki jego sprawowania oraz mnogość warunków, które trzeba spełnić jest bardzo duża. Świadczy to tylko o tym jak ważny jest to temat i jakie tragiczne w skutkach może być niestosowanie się do wymagań prawnych z tego zakresu.

  Jeżeli w Twoim zakładzie wszystko funkcjonuje w tym obszarze prawidłowo, to wpis ten będzie dla Ciebie jedynie zawodową ciekawostką. Jeśli jednak w Twoim zakładzie są urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, ale wymagania prawne nie są spełnione, to śmiało przekaż link do tego artykułu osobom odpowiedzialnym za te urządzenia.

  Warto też, abyś włączył w zakres swoich kontroli BHP to zagadnienie i od czasu do czasu sprawdził czy wszystko przebiega prawidłowo.

  Linki:

 • Urządzenia podlegające dozorowi UDT
 • Zbiór wszystkich formularzy do zgłaszania urządzeń do UDT 
 • Powiązane wpisy:

 • Uprawnienia elektryczne SEP
 • Wszystko o instrukcjach BHP
 • Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych
 • Dział X Kodeksu pracy
 • Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?  
 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.

  oraz akty wykonawcze:

  [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. 2012 poz. 1468

  [2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych Dz. Nr 113, poz. 1211 z późn.

  [3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących Dz. Nr 63, poz. 572

  [4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych Dz. 2003 nr 135 poz. 1269

  [5] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. 2018 poz. 2176

  [6] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. 2176

  [7] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. 2176

  [8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego Dz. 2001 nr 30 poz. 346

  [9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej Dz. 2014 poz. 111

  [10] Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego Dz. 2016 poz. 696

  [11] Art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.

  1. wilo

  2. Narzędzia

  3. Projektant

  4. Katalog rysunków BIM & CAD

  Przyszłościowe, efektywne projektowanie i użytkowanie budynków z wykorzystaniem Wilo.

  Jako dostawca rozwiązań dla techniki budynków i gospodarki wodnej klasy premium oferujemy oprócz zaawansowanych usług projektowych i serwisowych również aktualne modele BIM, służące wsparciu podczas prac projektowych.

  Począwszy od wstępnego projektu po projekt wykonawczy, przez procedurę udzielania zleceń, planowanie i kontrolę wykonawstwa prac aż po konserwację obiektu.

  Nasze rozwiązania od Wilo jak zwykle będą dla Państwa korzystne - zachęcamy do zaufania naszym modelom BIM w każdej fazie projektu.

  • modele BIMbloki CAD

  Wilo oferuje modele BIM według klasyfikacji ETIM za pośrednictwem Cadenas

  Od połowy roku 2020 Wilo oferuje nowy portal danych BIM. Jako naszego strategicznego partnera wybraliśmy CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH wcześniejszego producenta oprogramowania, tworzącego przede wszystkim elektroniczne katalogi produktów CAD (eCATALOGsolutions).

  Prosimy zapoznać się z działaniem naszego rozwiązania: Video Cadenas (YouTube)

  Na tej platformie Wilo oferuje projektantom najlepsze możliwe wsparcie oraz modele BIM pomp do ścieków, pomp do wody czystej, pomp normowych i pomp z osiowo dzielonym korpusem. Dostępne są również mieszadła. Modele BIM zawierają w każdym przypadku zestaw metadanych we wszystkich językach krajów, w których funkcjonuje ETIM dla określonej kategorii ETIM (EC) i podlegają geometrycznej standaryzacji również w przypadku istniejącej kategorii ETIM Modeling Class (MC).

  Możliwy jest więc bezpośredni wybór pożądanej pompy według właściwości (ETIM) i np. pobranie danych w formacie Revit, STEP DWG oraz ich integracja w model budynku BIM. Wtyczka, udostępniona przez Cadenas jest wyborem odpowiedniego rozwiązania bezpośrednio dla środowiska CAD, w którym pracuje projektant - i dzięki temu praca nad projektem staje się prostsza i wydajniejsza. Ponadto dzięki klasyfikacji ETIM możliwe jest uniknięcie błędnych interpretacji szczegółów technicznych i językowych oraz umożliwienie projektantowi możliwość neutralnego porównania z opcjami, dostępnymi u konkurencji.

  Wilo oferuje modele pomp w rozdzielczości LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) i LOD 350 z dodatkowymi punktami dołączenia.

  Portal BIM zostanie w najbliższych miesiącach znacznie rozbudowany i uzupełniony o dalsze typoszeregi produktów z zakresu usługowej obsługi techniki budynków. Dla tych produktów oferujemy również rozwiązanie, którym jest nasza wtyczka Wilo-Revit.

  Tutaj dostępna jest wtyczka BIMcatalogs. net plugin

  Bloki CAD - katalog

  Szybsze przygotowanie profesjonalnych konstrukcji CAD: Praktyczny katalog Wilo CAD zapewnia Projektantom i Technikom instalacji szybki dostęp do danych CAD w 2D i 3D, dotyczących pomp i układów pompowych Wilo.

  Wystarczy kilka kliknięć, by wybrać żądany rysunek w potrzebnym formacie (DWG 2D lub 3D i STEP) i rozpocząć pobieranie.

  Katalog CAD Wilo dostarczy w każdej chwili odpowiednie rysunki bez konieczności długich poszukiwań.

  Bloki CAD - katalog


  Co to jest Building Information Modelling (BIM)?

  Building Information Modelling (BIM) to metoda projektowania w budownictwie, obejmująca prezentację właściwości fizycznych i funkcjonalnych budynku na wirtualnym modelu 3D. Przed rozpoczęciem budowy odbywa się gromadzenie wszelkich istotnych danych w postaci tak zwanego cyfrowego bliźniaka budynku. Podczas budowy wszyscy uczestnicy mają dostęp do tego bliźniaka i tym sposobem do aktualnego projektu budowlanego.

  BIM to proces optymalizacji, którego celem jest szybsza realizacja projektu i redukcja kosztów. Jest dozwolony dla projektów każdej wielkości, a w wielu krajach praca z modelami BIM stanowi już obowiązek dla architektów i projektantów, pracujących w ramach zamówień publicznych.

  Korzyścią inwestora w porównaniu z budową w systemie tradycyjnym jest w takim przypadku cel redukcji czasu budowy i kosztów:

  • możliwe jest uniknięcie popełnienie błędów już na etapie projektu - przykładowo cyfrowy bliźniak pozwala na łatwe rozpoznanie kolizji rurociągów i ich korektę
  • Zwiększona produktywność dzięki możliwości dostępu wszelkich uczestników do stale aktualnych danych / projektówWzbogacenie geometrii CAD o informacje techniczne

  Modele BIM towarzyszą przez cały cykl życia budynku

  Po zakończeniu budowy cyfrowy bliźniak staje się własnością inwestora, który za pomocą dostępnych mu informacji może zarządzać budynkami po optymalnych kosztach. Nawet podczas rozbiórki budynku mogą być przydatne informacje, które zawiera cyfrowy bliźniak, w celu zapewnienia należytej utylizacji i odzysku surowca. W ten sposób każdy uczestnik korzysta z dobrodziejstw BIM.

  Standaryzacja BIM zdobywa rynki

  Relacje z praktycznego użycia BIM przez użytkowników wykazują znaczne korzyści z tej metody. W skali międzynarodowej wiele krajów uznało, że metoda ta się sprawdza i/lub warto uznać ją za obowiązującą w zakresie projektów budowlanych, finansowanych ze źródeł publicznych.

  W Niemczech procedura ta również zatacza coraz szersze kręgi. Pod koniec roku 2015 Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej utworzyło komisję reform „Budowa wielkich projektów” i uruchomiło publiczne projekty. Od połowy roku 2017 coraz więcej projektów infrastruktury komunikacyjnej realizuje się przy wsparciu modeli BIM. Celem jest wprowadzenie zasadniczego obowiązku stosowania BIM podczas realizacji projektów infrastruktury komunikacyjnej od roku 2020. com/cdnpic/wilo48493/724891/wilo48493_1140x_1. png" alt="BIM Lifecycle (English)" title=""/>

  Pytania i odpowiedzi dotyczące BIM

  Czym odróżnia się BIM od tradycyjnych modeli CAD?

  BIM zawiera oprócz modelu 3D CAD dalsze metadane, jak numer artykułu, nazwę artykułu, wymiary montażowe kołnierzy / złączki gwintowanej, informacje dotyczące przyłączy elektrycznych oraz wszelkie ważne parametry zabudowy. W przyszłości możliwe jest wzbogacenie modeli BIM o dalsze dane pomp, takie jak: wydajność hydrauliczna, parametry wydajnościowe, rodzaje regulacji (dp-V, dp-C, regulacja zależna od prędkości obrotowej). Standaryzacja nie jest jeszcze zakończona, w kolejnych miesiącach i latach z pewnością pojawią się jeszcze inne dane, jak objętości przestrzeni, informacje recyklingowe i algorytmy oprogramowania.

  W odniesieniu do BIM często mówi się o modelach 4D lub 7D. Co oznacza 4D do 7D?

  4D lub 7D dotyczy liczby poziomów informacyjnych, które wykazują modele BIM. Punkt wyjściowy stanowią modele 3D, które matematycznie umożliwiają odniesienie przestrzenne i nakładanie się obiektów na siebie nawzajem. Czwarty wymiar (4D) uzupełnia wymiary pomieszczeń o element czasowy (informacje dotyczące czasów i terminów), piąty wymiar (5D) to informacje o kosztach. Model 7D obejmuje ponadto uzupełniające informacje dotyczące efektywności i zrównoważonego rozwoju (6D) oraz informacje dotyczące zarządzania budynkami (7D).

  Czy w przypadku mojego projektu obowiązuje konieczność skorzystania z metody BIM?

  Obecnie BIM znajduje zastosowanie w wielu krajach i obowiązuje w zakresie zamówień publicznych, ponieważ przeważające znaczenie mają korzyści, dostępne przez cały czas realizacji projektu. W przypadku projektów finansowanych prywatnie BIM nie obowiązuje, jednak coraz częściej znajduje zastosowanie i stanowi właściwie podstawę projektowania. Tylko w przypadku projektów domów jednorodzinnych i bliźniaków raczej nie należy spodziewać się BIM z uwagi na niewielki udział wyposażenia technicznego oraz brak systemu zarządzania budynkiem.

  Co oznacza standaryzacja ETIM?

  ETIM to inicjatywa w zakresie standaryzacji wymiany elektronicznej danych produktów w zakresie elektrotechniki (instalacje elektrotechniczne, AGD i elektronika rozrywkowa) i branż pokrewnych (obecnie m. in. HVAC/technika sanitarna) w celu umożliwienia elektronicznej sprzedaży tych produktów. Standard jest ukierunkowany na wymogi tych wybranych branż i pozwala na jednolite opisy techniczne towarów i ich przyporządkowanie do klasy produktu. Przyporządkowanie produktów do kategorii artykułów odbywa się bez hierarchii. Kategoria artykułów stanowi wyłącznie zbiór produktów porównywalnych. Nazwa kategorii artykułów możliwa jest do wyszukania również po synonimach, wskazujących na określoną kategorię. Do każdej kategorii fachowcy produkcyjni przyporządkowują właściwości techniczne, opisujące produkt. W ten sposób powstaje klasyfikacje ETIM.
  Standaryzacja umożliwia odnalezienie produktów technicznych według kategorii lub właściwości technicznych, niezależnie od dostawców. ETIM znajduje zastosowanie podczas transmisji danych technicznych produktów - np. dla celów katalogów online.

  ETIM stanowi zasadniczo wolny standard, tzn. każdy może zastosować ten model danych bez opłat licencyjnych. Od ETIM w wersji 7. 0 (2017) w systemie zintegrowano również sektor instalacyjny (sanitarny / ogrzewanie / klimatyzacja).

  Open/closed BIM

  Closed BIM opisuje wymianę danych - cyfrowych modeli budynków - w sposób zależny od oprogramowania za pośrednictwem zamkniętych formatów danych np. Revit, Allplan, Archicad itd.

  Open BIM oznacza natomiast możliwość wymiany danych - cyfrowych modeli budynków - w sposób niezależny od oprogramowania. W tym przypadku stasuje się otwarty, nienatywny format np. IFC (Industry Foundation Classes). Wymiana modeli geometrycznych możliwa jest w nieograniczonym zakresie, za to wymiana modeli danych jest ograniczona.

  Level of Development (LoD)

  Metoda BIM stasuje następujące pojęcia Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) oraz Level of Coordination (LoC) w pięciu sekcjach 100 – 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Pojęcie Level of Development (LoD) składa się ze wskaźników częściowych LoI, LoC i LoG i definiuje stopień ogólnej dojrzałości elementu wirtualnego.

  Księga danych technicznych produktów 3m Dbi Sala 7241428

  Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych produktów 3m Dbi Sala 7241428

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych produktów 3m Dbi Sala 7241428