Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Haier Hk1270tveme

Haier HK1270TVEME to inteligentny lodówka z funkcją wi-fi, która oferuje wiele przydatnych funkcji. Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa tej lodówki obejmują m.in. używanie silnego hasła do jej połączenia z siecią Wi-Fi, regularne aktualizacje oprogramowania, wyłączanie lodówki, gdy nie jest używana oraz zachowanie ostrożności w korzystaniu z funkcji łączenia z innymi urządzeniami. Użytkownicy powinni także przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania lodówki, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Haier Hk1270tveme

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu.

  Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia w generatorze fotowoltaicznym

  Generator fotowoltaiczny generuje pod wpływem promieni słonecznych niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na przewodach stałonapięciowych (DC) lub innych elementach falownika będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. W przypadku odłączenia wtyków DC od falownika pod obciążeniem może dojść do powstania łuku elektrycznego, który powoduje porażenie prądem elektrycznym i oparzenia.

  1. Nie wolno dotykać odsłoniętych końcówek przewodów.
  2. Nie wolno dotykać przewodów DC.
  3. Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem.
  4. Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
  5. Usuwanie usterek należy powierzać wyłącznie specjalistom.
  6. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

  1. Moduły fotowoltaiczne, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju instalacji.

  Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

  Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać.

 • Podczas pracy wolno dotykać tylko pokrywy obudowy falownika.
 • Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu

  Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do falownika.

  1. Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej -5 °C.
  2. Jeśli konieczne jest otworzenie pokrywy obudowy falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć z uszczelki ewentualne oblodzenie (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.

  Zagrożenie uszkodzeniem wyświetlacza lub tabliczki znamionowej wskutek używania środków czyszczących

 • W przypadku zabrudzenia falownika obudowę, pokrywę obudowy, tabliczkę znamionową, wyświetlacz i diody LED wolno wyczyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ściereczki nasączonej czystą wodą.
  • Oznaczenia stosowane w niniejszej instrukcji

   Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoramienny ostrzega o niebezpiecznym, niezaizolowanym napięciu obecnym w urządzeniu, o wartości, która może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

   Wykrzyknik wpisany w trójkąt zwraca uwagę użytkownika na konieczność zapoznania się z ważnymi instrukcjami dot. działania oraz konserwacji (serwisowania) w dokumentacji załączonej do urządzenia.

   Pojazd należy prowadzić w bezpieczny sposób. Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której jesteśmy rozproszeni podczas jazdy, oraz należy być świadomym warunków drogowych. Nie należy zmieniać ustawień ani żadnych funkcji. Przed dokonaniem powyższych czynności zalecamy zjechać z drogi w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami ruchu drogowego. W celach bezpieczeństwa niektóre z funkcji będą wyłączone do momentu użycia hamulca postojowego.

   Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy ani tylnej części urządzenia. Żadne części wewnątrz urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. W celu serwisowania należy wezwać wykwalifikowany personel serwisowy. com/STD_GEN5W/AVNT/EU/Polish/images/regulation_fire_RJ_USA_ENG. png"/>

   Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci oraz należy je chronić przed kapiącą i rozbryzgującą wodą. com/STD_GEN5W/AVNT/EU/Polish/images/regulation_speaker_mark_RJ_USA_ENG. png"/>

   Podczas prowadzenia auta należy upewnić się, że poziom głośności urządzenia jest wystarczająco niski, by usłyszeć dźwięki pochodzące z zewnątrz. com/STD_GEN5W/AVNT/EU/Polish/images/regulation_impact_mark_RJ_USA_ENG. png"/>

   Należy uważać, aby urządzenie nie zostało upuszczone i należy unikać silnych uderzeń. com/STD_GEN5W/AVNT/EU/Polish/images/regulation_watch_mark_RJ_USA_ENG. png"/>

   Kierowca podczas jazdy nie powinien obserwować ekranu. W przeciwnym razie może to doprowadzić do nieostrożnej jazdy i być przyczyną wypadku.

   OSTRZEŻENIE:
   • Podczas jazdy nie należy korzystać z telefonu komórkowego. Aby korzystać z telefonu komórkowego, należy najpierw zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

   • Korzystanie z nawigacji radiowej nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności. Zawsze należy przestrzegać kodeksu drogowego. Należy zawsze obserwować bieżącą sytuację na drodze.

    Jeśli instrukcje wydawane przez system nawigacji są sprzeczne z odnośnymi przepisami ruchu drogowego oraz panującą na drodze sytuacją, zawsze należy brać pod uwagę te ostatnie.

    Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy, z menu systemu nawigacji należy korzystać przed rozpoczęciem podróży lub podczas postoju.

    Podczas jazdy na niektórych obszarach, ulicach jednokierunkowych, w przypadku zakazu skrętu lub zakazu wjazdu (np. w strefach dla pieszych), system nawigacji wyświetli ostrzeżenie. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność.

    System nawigacji nie bierze pod uwagę względnego bezpieczeństwa na proponowanych trasach. Dla sugerowanych tras nie są brane pod uwagę takie czynniki, jak blokady dróg, place budowy, ograniczenia dot. wysokości i masy, warunki drogowe oraz pogodowe, ani inne kwestie mające wpływ na bezpieczeństwo na drodze oraz czas podróży. Decyzja o wyborze odpowiedniej trasy należy do kierowcy.

    Aktualnie obowiązujące na drodze ograniczenia prędkości zawsze mają pierwszeństwo przed wartościami w zapisanych danych. Niemożliwe jest zagwarantowanie w każdej sytuacji zgodności wartości prędkości w systemie nawigacji z bieżącymi przepisami ruchu drogowego.

    Zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń prędkości i przepisów ruchu drogowego. Prędkościomierz pojazdu musi mieć zawsze pierwszeństwo w wyświetlaniu prędkości pojazdu.

    W przypadku prób odnalezienia służb ratowniczych (szpitale, straż pożarna itd. ) nie należy polegać wyłącznie na systemie nawigacji. Nie można zagwarantować, że lokalizacje wszystkich znajdujących się w pobliżu służb ratowniczych są zapisane w bazie danych. Aby uzyskać w takich sytuacjach pomoc, należy samodzielnie ocenić sytuację oraz wykorzystać inne możliwości.

   UWAGA:

   Gdy silnik jest wyłączony, nie należy pozostawiać włączonego systemu nawigacji. Może to doprowadzić do rozładowania akumulatora pojazdu. Z systemu nawigacji należy korzystać zawsze przy włączonym silniku.

   Gdy kierowca chce obsługiwać system nawigacyjny, najpierw zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu i zaciągnij hamulec postojowy. Obsługa systemu podczas jazdy może odwrócić uwagę kierowcy i spowodować poważny wypadek.

   Nie należy rozmontowywać ani modyfikować systemu. Mogłoby to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem.

   W niektórych krajach/regionach mogą występować przepisy ograniczające korzystanie z ekranów wideo podczas jazdy. Z systemu należy korzystać tylko wtedy, kiedy pozwala na to prawo.

   Nie używaj telefonu w trybie prywatnym podczas jazdy. Aby z niego skorzystać, musisz zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

   Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Haier Hk1270tveme

   Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Haier Hk1270tveme

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Haier Hk1270tveme