Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Epson Elp 505

Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Epson Elp 505 zapewnia wszystkie niezbędne informacje i instrukcje dotyczące instalacji systemu operacyjnego Epson Elp 505 na komputerze. Podręcznik zawiera informacje na temat wymagań sprzętowych, procesu instalacji, konfiguracji i aktualizacji systemu operacyjnego, a także informacji na temat korzystania z dodatkowych funkcji i usług. Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Epson Elp 505 zawiera również wskazówki dotyczące zarządzania systemem i jego bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące przywracania systemu do stanu wyjściowego. Podręcznik zawiera również informacje na temat dostępnych narzędzi oraz instrukcje dotyczące korzystania z nich.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Epson Elp 505

Witam.

Ka�dy z nas styka si� z zagadnieniem zmiany kolejno�ci bootowania urz�dze� w BIOS-ie, np. w przypadku ch�ci instalacji systemu operacyjnego albo odpalenia Linux-a z p�yty LiveCD. Zaraz po uruchomieniu komputera BIOS p�yty g��wnej wyszukuje urz�dzenia, w kt�rym znajduje si� system operacyjny. Mo�e to by� nap�d optyczny (CD\DVD-ROM), dysk twardy, a w nowszych p�ytach g��wnych mo�e to by� nawet pami�� przeno�na flash (pendrive). W sekcji bootowania w BIOS-ie dokonujemy ustawienia, w jakim urz�dzeniu BIOS podczas uruchamiania komputera ma wyszukiwa� systemu operacyjnego (zainstalowanego b�d� jego instalatora). Wskazane urz�dzenia w sekcji bootowania b�d� przeszukiwane przez BIOS w kolejno�ci tam ustawionej. Zapewne dla wi�kszo�ci obeznanych w �rodowisku komputerowym nie b�dzie problemu z dokonaniem takowych zmian w BIOS-ie. Problem zaczyna si� w momencie, gdy pocz�tkuj�ca osoba zechce przyk�adowo dokona� reinstalacji systemu z poziomu nap�du optycznego (CD\DVD-ROM), a w sekcji bootowania nap�d optyczny nie jest uwzgl�dniony albo znajduje si� na ni�szych pozycjach, ni� dysk twardy, na kt�rym system jest obecnie zainstalowany.

1. Wchodzimy do BIOS-u

Aby wej�� do BIOS-u nale�y w przewa�aj�cej wi�kszo�ci przypadk�w nacisn�� klawisz Delete na klawiaturze, w momencie pojawienia si� ekranu POST * na ekranie monitora, zaraz po uruchomieniu komputera.
W bardzo ma�ej ilo�ci przypadk�w za wej�cie do BIOS-u odpowiada� mo�e inny klawisz, ale zawsze o tym fakcie poinformowani zostaniemy na ekranie POST, np:

Press DEL to enter SETUP

Press F12 to enter SETUP

* ekran POST - jest to pierwszy ekran zaraz po uruchomieniu komputera, na kt�rym uwidoczniona jest wersja BIOS-u p�yty g��wnej, identyfikowane s� urz�dzenia pod��czone do kana��w p�yty g��wnej (dyski twarde, nap�dy optyczne), testowana jest pami�� RAM oraz wy�wietlona jest jej ilo��.
Je�eli posiadamy kart� graficzn� od NVIDIA, to pierwszym ekranem, kt�ry pojawi si� po uruchomieniu komputera b�dzie ekran BIOS-u karty graficznej. Ekran POST b�dzie nast�pnym ekranem, kt�ry poka�e si� po ekranie BIOS-u karty graficznej.

Je�eli nadal nie wiemy, kt�ry to ekran POST i kiedy nacisn�� klawisz Delete (lub inny odpowiedzialny za wej�cie do BIOS-u), to mo�emy pulsacyjnie naciska� ten�e klawisz od momentu uruchomienia komputera, a� do momentu wej�cia do BIOS-u;)

2. Dokonujemy zmiany ustawienia kolejno�ci bootowania urz�dze�

Rodzaj posiadanego modelu BIOS-u odczytujemy z g�rnej cz�ci ekranu (BIOS Award) b�d� dolnej (BIOS AMI), zaraz po wej�ciu do niego, np. :

Phoenix - Award

American Medatrends, Inc. (AMI)

BIOS Phoenix - Award

Wchodzimy do sekcji Advanced BIOS Features i odnajdujemy trzy pozycje:

First Boot Device (pierwsze urz�dzenie bootuj�ce)

Second Boot Device (drugie urz�dzenie bootuj�ce)

Third Boot Device (trzecie urz�dzenie bootuj�ce)

To w�a�nie sekcja bootowania w BIOS-ie Award.

Dla zobrazowania screen:

Jak widzimy na screenie, w tym przypadku jako pierwsze urz�dzenie bootuj�ce ustawiony jest nap�d CD\DVD-ROM, wi�c najpierw w nim BIOS b�dzie wyszukiwa� systemu operacyjnego (jego instalatora).

Na drugiej pozycji ustawiony jest dysk twardy (HDD), czyli je�eli w pierwszym urz�dzeniu (CD\DVD-ROM) nie b�dzie systemu operacyjnego, to automatycznie sprawdzane b�dzie kolejne urz�dzenie, czyli dysk twardy (HDD).

Trzecia pozycja (Third Boot Device) w tym wypadku jest wy��czona (DISABLED).
Zmian urz�dze� na danej pozycji dokonujemy klawiszami Page UP (PgUp), Page Down (PgDn) albo poprzez naci�ni�cie klawisza Enter i wyborze urz�dzenia z listy (screen poni�ej).

Inna wersja BIOS-u Award:

BIOS American Megatrends, Inc. (AMI)

Klawiszem kursora -> (strza�ka w prawo) przechodzimy do sekcji Boot i wybieramy Boot Device Priority (screen poni�ej):

Tutaj w pozycjach:

1st Boot Device (pierwsze urz�dzenie bootuj�ce)

2nd Boot Device (drugie urz�dzenie bootuj�ce)

3rd Boot Device (trzecie urz�dzenie bootuj�ce)

4th Boot Device (czwarte urz�dzenie bootuj�ce)

Dokonujemy interesuj�cych nas zmian kolejno�ci bootowania. pl/seba86mu/BIOS04. jpg"/>

3. Zapisujemy dokonan� zmian� ustawie� przed wyj�ciem z BIOS-u

W przypadkach obu BIOS-�w za zapis dokonanych zmian odpowiada klawisz F10. Po jego naci�ni�ciu otrzymamy zapytanie: SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? , gdzie odpowiadamy Y (Yes).

Przydatny artyku� -> Resetowanie BIOS-u p�yty g��wnej komputera.

Pozdrawiam serdecznie
seba86mu

E-podręcznik. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk. Elektryk. ELE. 02/EE. 05. Cz. 1 - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik do kwalifikacji EE. 05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach elektronik i technik elektronik w pełni pokrywa również materiał do kwalifikacji ELE. 02 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych) do podstawy programowej 2019.

Podręcznik niezbędny w nauce zawodów elektryk i technik elektryk – stanowi podstawowe źródło wiedzy w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

Część pierwsza publikacji przedstawia wiadomości i kształtuje umiejętności praktyczne związane z budową i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Dokładnie omówiono w niej wszystkie zagadnienia, których znajomość obowiązuje kandydata do zawodu – od ochrony przeciwporażeniowej po budowę, rodzaj i zastosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Godne zaufania kompendium aktualnej wiedzy – jego autorzy są twórcami publikacji zawodowych i doświadczonymi nauczycielami przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Obowiązkowa pozycja w przygotowaniach do egzaminu zawodowego! Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-mechatronik-elektronik-elektryk/

Korzystanie z e-podręcznika

  1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
  2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
  3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
  4. Zaloguj się.
  5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
  6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
  7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYSymbol:E613M7

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka: Nie można wykryć dysku podczas instalacji nowego systemu operacyjnego...

Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Epson Elp 505

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Epson Elp 505

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Epson Elp 505