Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Aeg Kdk912912

Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Aeg Kdk912912 jest idealnym rozwiązaniem dla właścicieli produktów Aeg, którzy chcą szybko i łatwo skonfigurować swój produkt, aby móc korzystać z jego wszystkich funkcji. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji urządzenia, a także wskazówki dotyczące konserwacji i szybkiego uruchamiania produktu. Podręcznik jest dostępny w wielu językach i można go pobrać na stronie internetowej firmy Aeg. Podręcznik jest bezpłatny i zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby zacząć korzystać z produktu Aeg Kdk912912.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Aeg Kdk912912

Zobacz poniższy poradnik dla AEG KDE911422M. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG KDE911422M, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG KDE911422M. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG KDE911422M tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG KDE911422M

Strona: 1

POLSKI 17SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 182. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 223. UŻYTKOWANIE.................................................................................................. 234. ŁADOWNOŚĆ.................................................................................................... 265. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.................................................................... 276. CO ROBIĆ, KIEDY PODGRZEWACZ NACZYŃ NIE CHCE DZIAŁAĆ............. 277. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO................................................... 288. INSTRUKCJA INSTALACJI................................................................................ 289. MONTAŻ............................................................................................................. 66Z MYŚLĄ O TOBIEDziękujemy za zakup urządzenia AEG. Jest ono owocem dziesięciolecidoświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostałozaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewnośćuzyskania wspaniałych efektów. Witamy w świecie marki AEG.Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:Get Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniuproblemów oraz informacje dotyczące serwisu:www. aeg. comZarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:www. com/productregistrationKupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne doswojego urządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numerseryjny.Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.Ogólne informacje i wskazówki.Informacje dotyczące środowiska naturalnego.Może ulec zmianie bez powiadomienia.

Strona: 2

www. com181. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenianależy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażeniaciała spowodowane nieprawidłową instalacją ieksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz zurządzeniem do wykorzystania w przyszłości. Niniejszeurządzenie spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa.Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może narazićużytkownika na niebezpieczeństwo.1. 1. Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonychzdolnościach ruchowych, sensorycznych lubumysłowych.Ostrzeżenie!Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniemobrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lubumysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy idoświadczenia, jeśli będą one nadzorowane przezdorosłą osobę lub osobę odpowiedzialną za ichbezpieczeństwo. Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły sięurządzeniem. Wszystkie opakowania należy przechowywać pozazasięgiem dzieci. Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się dopracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwodostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować siędzieci bez nadzoru dorosłych.1. 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa W zależności od wybranej temperatury i czasu pracy,temperatura wewnątrz urządzenia może osiągnąć80°C. Aby wyjąć naczynia z podgrzewacza, należychronić dłonie, używając rękawic lub ścierki.

Strona: 3

POLSKI 19 Nie siadać, ani nie wieszać się na szufladzie.Spowoduje to uszkodzenie prowadnic teleskopowych.Maksymalna ładowność szuflady wynosi 25 kg. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względówbezpieczeństwa musi go wymienić producent,autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba. Nie przechowywać syntetycznych pojemników lubprzedmiotów łatwopalnych wewnątrz podgrzewaczanaczyń. Po włączeniu urządzenia te pojemniki iprzedmioty mogą się stopić lub spowodować pożar.Niebezpieczeństwo pożaru. Nie używać urządzenia do podgrzewania powietrza wkuchni. Wysokie temperatury w urządzeniu mogąspowodować zapalenie się łatwopalnych przedmiotówznajdujących się w jego pobliżu. Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenia jego wnętrzemocno się nagrzewa. Nie dotykać elementów grzejnychw urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładaniaakcesoriów lub naczyń należy zawsze używać rękawickuchennych. Uwaga! Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia.Ewentualny kontakt z częściami przewodzącymi prądelektryczny lub zmiany dokonane w elementachelektrycznych lub mechanicznych mogą stanowićzagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników i źlewpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia. Gdy urządzenie pracuje, dostępne powierzchnie mogąmieć wysoką temperaturę. Po zaprzestaniu korzystania z urządzenia, na koniecjego okresu zdolności użytkowej, odłączyć urządzenieod źródła zasilania i uniemożliwić użycie przewoduelektrycznego, aby urządzenie nie stanowiłozagrożenia, np. jeśli dzieci wykorzystają je do zabawy.1. 3. Instalacja Uwaga! Bezpieczeństwo instalacji elektrycznejurządzenia może być zagwarantowane tylko, jeśliurządzenie jest uziemione. Producent nie ponosiodpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z brakulub wad systemu ochronnego instalacji (np. zaporażenie prądem elektrycznym).

Strona: 4

www. com20 Uwaga! Przed podłączeniem urządzenia należyporównać dane dotyczące zasilania elektrycznego(napięcie i częstotliwość) wskazane na tabliczceznamionowej z danymi źródła zasilania. Jeśli dane niesą zgodne, mogą występować problemy. W raziewątpliwości skontaktować się z elektrykiem. Uwaga! Korzystać z urządzenia po jego zainstalowaniuw zabudowie meblowej. Tylko w taki sposób możnazagwarantować, że użytkownicy nie będą mieli dostępudo elementów instalacji elektrycznej. Urządzenie musi zostać uziemione. System elektryczny musi być wyposażony w wyłącznik,z separacją styków wszystkich biegunów, co zapewniapełne odłączenie podczas wystąpienia przepięcia okategorii III. Jeżeli wtyczka służy do podłączenia elektrycznego,musi być dostępna po jej zainstalowaniu.1. 4. Czyszczenie Nie czyścić urządzenia za pomocą ściernych środkówczyszczących ani ostrych, metalowych myjek. Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych. Do czyszczenia nie stosować myjek ciśnieniowych aniparowych. Para może przedostać się do elementówelektrycznych i spowodować zwarcie. Ciśnienie parymoże także spowodować uszkodzenie powierzchni ikomponentów urządzenia, które pojawi się po dłuższymczasie.1. 5. Naprawa Uwaga! Jeśli wtyczka przewodu elektrycznego jestusunięta, instalacji i podłączenia urządzenia musidokonać serwisant. Należy skontaktować się zwykwalifikowanym elektrykiem znającym iprzestrzegającym obowiązujących normbezpieczeństwa. Producent nie ponosiodpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z błędóww instalacji lub podłączeniu. Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenianależy odłączyć je od zasilania.

Strona: 5

POLSKI 21 Uwaga! Wyłącznie serwisanci upoważnieni przezproducenta mogą dokonać naprawy i konserwacji,szczególnie części przewodzących prąd elektryczny.Producent i sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialnościza jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom,zwierzętom lub rzeczom w wyniku dokonania napraw ikonserwacji przez osoby nieupoważnione.producenta mogą dokonywać napraw urządzenia wokresie gwarancyjnym. W przeciwnym razie wszelkieuszkodzenia wynikające z takiej naprawy nie są objętegwarancją. Na czas instalacji i naprawy urządzenie należy odłączyćod źródła zasilania. Aby odłączyć urządzenie od źródłazasilania, należy spełnić jeden z poniższych warunków: Odłączyć bezpieczniki na tablicy rozdzielczej /wyłączniki automatyczne. Wtyczkę należy wyjąć z gniazda elektrycznego. Abywyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, nie należyciągnąć za przewód, ale bezpośrednio za wtyczkę.

Strona: 6

www. com222. OPIS URZĄDZENIA2. Główne elementyPokrętło wyboru funkcji UchwytPrzełącznik wł. /wył Mata antypoślizgowaLampka kontrolna Podstawka druciana *2. Jak działa podgrzewacz naczyńUrządzenie wyposażone jest w układcyrkulacji ciepłego powietrza. Wentylatorrozprowadza ciepło wytwarzane przezgrzałkę elektryczną w całej przestrzeniwnętrza urządzenia.Termostat umożliwia użytkownikowiwybór i utrzymanie żądanej temperaturynaczyń.Cyrkulujące gorące powietrze, poogrzaniu, szybko i równomiernie,podgrzewa naczynia.Metalowa kratka chroni grzałkę iwentylator.Podstawa szuflady wyposażona jest wmatę antypoślizgową zapobiegającąślizganiu się naczyń podczas wysuwaniai wsuwania szuflady.635241KDK912922/ KDK912912/KDE912922/ KDE912912KDK911422/ KDK911412/KDE911422/ KDE911412* Podstawka druciana występuje jedynie w modelu KDK912922/ KDK912912/

Strona: 7

POLSKI 233. UŻYTKOWANIE3. Przed pierwszym użyciemPrzed rozpoczęciem użytkowaniaurządzenia należy wyczyścićwewnętrzną i zewnętrzną częśćurządzenia, stosując się do instrukcjiczyszczenia podanych w rozdziale„Czyszczenie i konserwacja. ”Następnie rozgrzewać urządzenie przezprzynajmniej 2 godziny. W tym celuwłączyć regulację temperatury namaksymalną wartość (zobacz część„Wybieranie funkcji”).Upewnić się, że podczas tej operacjikuchnia jest dobrze przewietrzona.Elementy urządzenia zabezpieczone sąspecjalnym środkiem. Z tego względupodczas pierwszej godziny rozgrzewaniabędzie uwalniać się nieprzyjemna woń.Zarówno woń, jak i dym, które powstaną,znikną po krótkim czasie i żaden z tychczynników nie wskazuje na niewłaściwepodłączenie urządzenia ani na problem zsamym urządzeniem.3. Panel sterowaniaKDK911422/ KDK911412/ KDE911422/KDE911412:KDK912922/ KDK912912/ KDE912922/KDE912912:Panel sterowania zawiera pokrętłowyboru funkcji oraz przełącznik wł. /wył.Panel sterowania widoczny jest tylkowtedy, gdy szuflada jest wysunięta.3. Korzystanie zpodgrzewacza naczyńAby korzystać z podgrzewacza naczyń,należy postępować w następującysposób: Umieścić naczynia w szufladzie. Wybrać żądaną funkcję ustawiającpokrętło w żądanym położeniu. Włączyć urządzenie przez naciśnięcieprzełącznika, który się zaświeci. Wsunąć szufladę.Należy zachować ostrożność, aby nieużywać zbyt dużej siły przy wsuwaniuszuflady, ponieważ może się ponowniewysunąć. Przed wyjęciem ciepłychnaczyń należy wyłączyć podgrzewacz,ponownie naciskając przełącznik.3. Wybieranie funkcjiObracając pokrętłem wyboru funkcjimożna wybrać temperatury w przedzialeod 30 do 80°C.Nie należy na siłę obracać pokrętławyboru funkcji na lewo od położenia „0"lub na prawo od położenia wartościmaksymalnej, ponieważ może touszkodzić urządzenie.Po osiągnięciu nastawionej temperaturyogrzewanie wyłącza się. Jeślitemperatura spadnie poniżej nastawionej

Strona: 8

www. com24wartości, ogrzewanie załącza sięponownie.Skala temperatury jest oznaczonabezwzględnymi wartościami temperaturw °C, i tego ma symbole odpowiadającetemperaturom optymalnym dla różnychgrup naczyń:Symbol ºC Funkcja30ºC Rozmrażanie40ºCWyrastanie ciastaPodgrzewanie filiżanek/szkła60ºCPodgrzewanie naczyńUtrzymywanie temperatury potraw80ºCPodgrzewanie potrawPieczenie w niskiej temperaturze(występuje jedynie w modelu KD92903E)3. Czas podgrzewaniaNa czas podgrzewania wpływają różneczynniki: Materiał i grubość naczyń; Ilość załadowanych przedmiotów; Rozmieszczenie naczyń; Nastawa temperatury.Z tego względu nie można podaćprecyzyjnego czasu podgrzewania.W miarę nabierania doświadczenia wużytkowaniu podgrzewacza możnapoznać najlepsze ustawienia dlastosowanych naczyń.Jednakże dla orientacji, podane sąnastępujące czasy, dla nastawyprzy równomiernym podgrzaniu naczyń:3. 6. Propozycje dla funkcjiUtrzymywania temperaturypotraw i Podgrzewaniażywności:Wstępnie rozgrzać podgrzewacz naczyńprzez 15 minut, aby we wnętrzu szufladyustaliła się wymagana temperatura.3. 7. Pieczenie w niskiejtemperaturze (występuje jedyniew modelu KDK912922/ KDK912912/KDE912922/ KDE912912)Za pomocą funkcji pieczenia w niskiejtemperaturze można delikatnie upiecmięso w niskiej temperaturze stosującdługi czas pieczenia. Czas pieczeniazależy od wielkości pieczonego mięsa.Należy stosować naczynia ze szkła,porcelany lub ceramiki.3. 8. Przygotowanie: Wstępnie rozgrzać urządzenie wraz znaczyniami w temperaturze 80°C przez10 minut. Zarumienić mięso na tłuszczu na patelnii umieścić w szufladzie na wstępnierozgrzanych naczyniach. Zachowaćustawienie temperatury 80° C.Ładunek Czas (min)Naczynia dla 6osób30 – 35Naczynia dla 1240 – 45

Strona: 9

25POLSKITabela: Pieczenie w niskiej temperaturze (wartości orientacyjne)Zastosowanie IlośćPiec delikatnie w naczyniużaroodpornymCzas pieczeniaWołowinaZupełnie krwista 1kgze wszystkich stron, nakażdej 2 min.1 Godz.Krwista 1kgkażdej 3 min.1 ¼ godzŚrednio wypieczona 1kg1 ¾ godzDobrze wypieczona 1kg2 ¼ – 2 ½ godz.Pieczeń wołowa wjednym kawałku1kg3 godz. krwista4 ½ godz. średniowypieczonaCielęcinaFilet, w całości 1kg1 ¾ – 2 godz.Polędwica, w jednymkawałku2 – 2 ½ godz.Pieczeń 1kgkażdej 3min.Pieczeń, łopatka 1kg2 ½ godzWieprzowinaFilet, w całości500-600g1 ½ godz.Polędwica600 -1000gdookoła 10-15 min. 2 – 3 godz.JagnięcinaUdziec barani 2kgkażdej 4min.3 – 4 godz.Stek z udźcabaraniego2kgkażdej 2min.¾ -1 godzFilet 400g1 – 1 ¼ godz1) Aby utrzymać temperaturę upieczonego mięsa, należy nastawić temperaturę na 60°C. Zalecamy, abynie korzystać funkcji podtrzymywania temperatury przez ponad 1 godz.

Strona: 10

www. com264. ŁADOWNOŚĆŁadowność zależy od wielkości naczyń:KDE912912Naczynia dla 6 osób Naczynia dla 12 osóbTalerze obiadowe 6 x 24 cm Talerze obiadowe 12 x 24 cmMiseczki do zupy 6 x 10 cm Miseczki do zupy 12 x 10 cmNaczynie do serwowania potraw 1 x 19 cm Naczynie do serwowania potraw 1 x 19cmNaczynie do serwowania potraw 1 x 17cm Naczynie do serwowania potraw 1 x17cmPółmiski do mięsa 1 x 32 cm Półmiski do mięsa 2 x 32 cmlub lub20 naczyń  28 cm 40 naczyń  28 cm80 filiżanek do kawy espresso 160 filiżanek do kawy espresso40 filiżanek do herbaty 80 filiżanek do herbaty… …

Strona: 11

POLSKI 275. CZYSZCZENIE I KONSERWACJACzyszczenie jest jedyną wymaganączynnością konserwacyjną.UWAGA!Czyszczenie należy wykonywać pouprzednim odłączeniu podgrzewaczanaczyń od źródła zasilania elektrycznego.Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznegolub rozłączyć obwód zasilaniapodgrzewacza.Nie używać żrących środkówczyszczących ani środków owłaściwościach ściernych, szorstkichgąbek ani ostrych przedmiotów, ponieważmogą pojawić się plamy lub ślady tarcia.Do czyszczenia nie stosować myjekciśnieniowych ani parowych.5. Przednia część urządzenia ipanel sterowaniaPodgrzewacz naczyń można czyścić tylkoza pomocą wilgotnej ściereczki. Jeżeli jestbardzo zabrudzony, dodać kilka kropelpłynu do mycia naczyń do wody, w którejpłukana jest ściereczka.Wytrzeć powierzchnie do sucha, używającsuchej ściereczki.W przypadku podgrzewaczy naczyń zfrontem ze stali nierdzewnej, możnastosować specjalne produkty dopowierzchni ze stali nierdzewnej. Produktyte zabezpieczają powierzchnię na pewienczas przed ponownym zabrudzeniem.Nanieść cienką warstwę takiego produktuna powierzchnię, używając miękkiejściereczki.Do podgrzewaczy z frontem aluminiowymstosować łagodny produkt do czyszczeniaszkła i miękką niestrzępiącą sięściereczkę. Wycierać w poziomie beznaciskania na powierzchnię, ponieważaluminium jest wrażliwe na zarysowania inacięcia.5. Wnętrze podgrzewaczanaczyńRegularnie czyścić wnętrze podgrzewaczanaczyń, używając miękkiej ściereczki.Jeżeli jest bardzo zabrudzony, dodać kilkakropel płynu do mycia naczyń do wody, wktórej płukana jest ściereczka.Unikać przenikania wody przez otwór docyrkulacji powietrza.Podgrzewacza można użyć ponowniedopiero po jego całkowitym wyschnięciu.5. Mata z powierzchniąantypoślizgowąMatę z powierzchnią antypoślizgowąmożna wyjąć, aby ułatwić czyszczenieszuflady.Matę można wyczyścić ręcznie, używającgorącej wody z kilkoma kroplami płynu donaczyń. Dokładnie wysuszyć.Matę antypoślizgową należy włożyć namiejsce dopiero po jej całkowitymwyschnięciu.6. CO ROBIĆ, KIEDY PODGRZEWACZ NACZYŃ NIECHCE DZIAŁAĆ?Wyłącznie wykwalifikowany serwisantmoże dokonać naprawy urządzenia.Wykonywanie napraw przez osobynieupoważnione przez producenta wiążesię z ryzykiem.Przed skontaktowaniem się z serwisemnależy sprawdzić: Podgrzewacz nie nagrzewa sięwystarczająco. Sprawdzić, czy: Urządzenie zostało włączone. Wybrano odpowiednią temperaturę. Otwory cyrkulacji powietrza nie sązasłonięte naczyniami. Naczynia pozostawiono dopodgrzania na wystarczająco długo. Czas podgrzewania zależy od wieluczynników, takich jak np: Rodzaj i grubość materiału naczyń. Ilość naczyń. Rozmieszczenie naczyń.

Strona: 12

www. com28 Podgrzewacz nie nagrzewa się.Sprawdzić, czy: Słychać odgłos wentylatora. Jeśliwentylator pracuje wówczas grzałkajest uszkodzona; jeśli wentylator niepracuje, oznacza to, że jestuszkodzony. Bezpieczniki na tablicyrozdzielczej/wyłączniki automatycznezostały wyłączone/zadziałały. Naczynia nagrzewają się zbyt mocno: Uszkodzony regulator temperatury. Przełącznik wł. /wył. nie świeci się: Spaliło się podświetlenieprzełącznika.7. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGOMateriały oznaczone symbolem.należy poddać utylizacji. Opakowanieurządzenia włożyć do odpowiedniegopojemnika w celu przeprowadzeniarecyklingu.Należy zadbać o ponowne przetwarzanieodpadów urządzeń elektrycznych ielektronicznych, aby chronić środowiskonaturalne oraz ludzkie zdrowie.Nie wolno wyrzucać urządzeńoznaczonych symbolemrazem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktuponownego przetwarzania lubskontaktować się z odpowiednimiwładzami miejskimi.8. INSTRUKCJA INSTALACJI8. Przed rozpoczęciem instalacjiSprawdzić, czy napięcie wskazane natabliczce znamionowej odpowiadanapięciu sieci zasilającej, do której mabyć podłączone urządzenie.Wysunąć szufladę i wyjąć z niej wszystkieakcesoria i elementy opakowania.Uwaga!Powierzchnia czołowa podgrzewaczanaczyń może być zabezpieczona foliąochronną. Przed rozpoczęciemużytkowania podgrzewacza naczyńusunąć starannie folię.Należy dokładnie sprawdzić czypodgrzewacz naczyń nie jest w żadensposób uszkodzony. Sprawdzić, czyszuflada otwiera się i zamyka prawidłowo.W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiekuszkodzenia należy skontaktować się zserwisem.Gniazdo zasilania elektrycznego powinnobyć łatwo dostępne po zainstalowaniupodgrzewacza naczyń.Podgrzewacz naczyń powinien byćwbudowany w połączeniu z urządzeniamiwskazanymi przez producenta. Jeślizostanie zamontowany z innymiurządzeniami, gwarancja straci ważność,ponieważ nie można zagwarantowaćprawidłowej pracy podgrzewacza naczyń.8. InstalacjaAby zabudować podgrzewacz naczyń wpołączeniu z innym urządzeniem,wymagana jest stała półka, którawytrzyma ciężar obu urządzeń.Urządzenie, które ma współpracować zpodgrzewaczem naczyń, będzieumieszczone bezpośrednio na nim, bezpotrzeby stosowania półki oddzielającej.Aby zabudować urządzenie, którewspółpracuje z podgrzewaczem naczyń,należy postępować według wskazówekpodanych w odpowiednich instrukcjach iulotce dotyczącej montażu.Odpowiednie wymiary instalacji podanesą w milimetrach na schematachznajdujących się w końcowej częścininiejszej instrukcji.Sposób postępowania:1. Umieścić podgrzewacz naczyń napółce i wsunąć we wnękę w takisposób, aby znajdował się na środku idokładnie wyrównany z przedniączęścią kompletu.

Strona: 13

POLSKI 292. Sprawdzić, czy rama podgrzewaczajest właściwie wypoziomowana i czyjest równo osadzona na półce.3. Otworzyć szufladę i zamocowaćpodgrzewacz naczyń do bokówkompletu za pomocą dostarczonychśrub.8. Podłączenie do siecielektrycznejPodłączenia do sieci elektrycznej musidokonać wykwalifikowany elektryk,zgodnie z obowiązującymi przepisami.Przed podłączeniem podgrzewaczanaczyń do sieci elektrycznej należysprawdzić, czy napięcie i częstotliwośćsieci odpowiada wartościom podanym natabliczce znamionowej umieszczonejwewnątrz na bloku grzejnym.Urządzenie przyłącza się do sieci zapośrednictwem wyłącznikawielobiegunowego dostosowanego dowystępującego natężenia prądu orozwarciu styków co najmniej 3 mm, któryzapewni odłączenie urządzenia wprzypadku awarii lub czyszczenia.Jeśli połączenia elektrycznegowykorzystywana jest wtyczka, musi byćdostępna po instalacji.Połączenie powinno obejmowaćprawidłowe uziemienie, zgodnie zobowiązującymi normami.PODGRZEWACZ NACZYŃ MUSIBYĆ UZIEMIONY.Jeśli wystąpi konieczność dokonaniawymiany elastycznego przewoduzasilającego podgrzewacz naczyń, należyją zlecić serwisowi producenta, ponieważwymaga to użycia specjalnych narzędzi.Producent i sprzedawcy detaliczni nieponoszą odpowiedzialności zajakiekolwiek szkody wyrządzone ludziom,zwierzętom lub mieniu, w wynikunieprzestrzegania niniejszej instrukcjiinstalacji.

1 Drukarka etykiet Podręcznik konfiguracji iobsługi Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania z niego w przyszłości. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

2 Dziękujemy za zakup drukarki Brother QL-060N. Niniejszy podręcznik krótko opisuje kroki niezbędne do rozpoczęcia korzystania z urządzenia Brother QL-060N. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Podręcznik użytkownika znajduje się w folderze Manuals na załączonej płycie CD-ROM. Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem użytkowania drukarki Brother QL-060N oraz zachowanie go w łatwo dostępnym miejscu w celu korzystania z niego w przyszłości. Użytkownikom, którzy zarejestrują swoje produkty na naszej stronie internetowej, zapewniamy obsługę i wsparcie techniczne. Zalecamy skorzystanie z tej możliwości i zarejestrowanie się na stronie: Rejestracja użytkowników online Strona wsparcia technicznego online UWAGA. Dostęp do powyższych stron można również uzyskać z poziomu okna rejestracji online użytkownika znajdującego się na płycie CD-ROM. Zapraszamy do rejestracji. Deklaracja zgodności My BROTHER INDUSTRIES, LTD. 5-, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, Japan oświadczamy, że drukarka etykiet QL-060N (model nr QL-060) jest zgodna znastępującymi dokumentami normalizacyjnymi: Bezpieczeństwo: EN:00/A:00 Zgodność elektromagnetyczna: EN 550:006 Klasa B EN 550:998/A:00/A:00 EN:006 EN:995/A:00/A:005 z zachowaniem przestrzegania postanowień dyrektywy niskonapięciowej 006/95/EC oraz dyrektywy zgodności elektromagnetycznej 00/08/EC. Wydany przez: BROTHER INDUSTRIES, LTD. Printing & Solutions Company, Dział zarządzania jakością Tylko dla Unii Europejskiej Uwaga. Oznaczenie zgodne z dyrektywą UE 00/96/EC i normą EN509. Ten sprzęt jest oznaczony symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zakończeniu użytkowania sprzętu należy oddać go do odpowiedniego punktu, a nie wyrzucać wraz z innymi, niesortowanymi odpadami komunalnymi. Przyczyni się to do ochrony środowiska (dotyczy tylko Unii Europejskiej).

3 Spis treści Informacje ogólne Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zalecenia ogólne 5 7 Rozpakowywanie drukarki QL-060N 7 Opis części 8 Główna jednostka drukująca 8 Wkładanie rolki DK 8 Podłączanie do źródła zasilania 9 5 Instalowanie tacy etykiet 9 6 Używanie przewodu interfejsu 0 Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania. W przypadku używania systemu Microsoft Windows. W przypadku używania systemu Mac OS 7 Etykiety Rodzaje etykiet Procedury ogólne Uruchamianie pomocy P-touch Editor Help 5 Dla systemu Windows 5 Dla systemu Mac 6 Spis treści Informacje 7 Podstawowe dane techniczne 7 Akcesoria 8 Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

4 Informacje ogólne Uwaga dotycząca kompilacji i publikacji Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu. Treść tego podręcznika i dane techniczne produktu mogą ulec zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne usterki, które mogą występować w tej publikacji. Wygląd ekranów zawartych w tym podręczniku może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. 007 Brother Industries, Ltd. Znaki towarowe Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd. Brother to zarejestrowany znak towarowy firmy Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows Vista i Windows to albo zarejestrowane znaki towarowe, albo znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple, Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nazwy innych programów lub produktów używane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami. Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością. Wszelkie inne nazwy marek i produktów, wymienione w tym Podręczniku konfiguracji i obsługi oraz w Podręczniku użytkownika, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami. Symbole używane w niniejszym podręczniku W całym podręczniku stosowane są następujące symbole: Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Ich zignorowanie może skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniami mienia lub nieprawidłową pracą. Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej wydajnej obsłudze drukarki.

5 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie poniższe instrukcje i zachowaj je na przyszłość. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie. Ostrzeżenie Ostrożnie W podręczniku stosowane są następujące symbole: Działanie NIEDOZWOLONE. NIE pryskaj wodą na produkt ani NIE zanurzaj go w wodzie. Czynność obowiązkowa. Ostrzeżenie o ryzyku porażenia prądem elektrycznym. Informuje o tym, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała. Informuje o procedurach, których należy przestrzegać w celu uniknięcia uszkodzenia drukarki. Bezpieczne użytkowanie urządzenia Ostrzeżenie NIE rozmontowuj produktu. NIE dotykaj danej części produktu. Odłączenie. Przestrzegaj tych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń. Urządzenie Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi natychmiast odłącz przewód zasilania i zaprzestań używania urządzenia. Istnieje możliwość porażenia piorunem. Nie dotykaj żadnych metalowych części w pobliżu głowicy drukującej. Podczas pracy głowica bardzo się nagrzewa i pozostaje gorąca zaraz po jej użyciu. Nie dotykaj jej gołymi rękami. Wyrzucaj plastikowe worki w prawidłowy sposób i trzymaj je z dala od niemowląt i dzieci. Nie należy zakładać na siebie ani bawić się plastikowymi workami. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek zapachu odbiegającego od normy, nadmiernego nagrzania, odbarwienia, odkształcenia lub innego niezwykłego objawu podczas użytkowania lub przechowywania urządzenia natychmiast odłącz przewód zasilający. Nie rozmontowuj urządzenia. W celu dokonania kontroli, regulacji lub naprawy urządzenia skontaktuj się z punktem jego zakupu lub z lokalnym punktem serwisowym. Nie upuszczaj, nie uderzaj ani nie wystawiaj urządzenia na innego rodzaju wstrząsy. Nie trzymaj ani nie podnoś urządzenia za pokrywę rolki DK. Pokrywa może się oderwać, a urządzenie upaść i ulec uszkodzeniu. Nie dopuszczaj do zawilgocenia urządzenia. Nie używaj urządzenia, gdy w jego wnętrzu znajdują się obce przedmioty. W przypadku dostania się wody lub jakichkolwiek obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego i usuń wodę lub obce przedmioty. W razie potrzeby skontaktuj się z punktem zakupu urządzenia lub z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym. Nie trzymaj urządzenia tylko jedną ręką. Urządzenie może łatwo wypaść z ręki. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

6 Przestrzegaj tych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń. Przewód zasilający Podłączaj urządzenie tylko do zatwierdzonego dla niego źródła zasilania (0 0 V, prąd przemienny). Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. Nie przeciążaj gniazd elektrycznych poprzez podłączanie do nich zbyt wielu urządzeń ani nie podłączaj przewodu zasilającego do uszkodzonego gniazda. Ostrożnie Nie przecinaj, nie uszkadzaj, nie modyfikuj przewodu zasilającego ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Nie używaj przewodu zasilającego, który jest uszkodzony. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo umieszczona w gnieździe elektrycznym. Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Urządzenie Gniazdo elektryczne powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Przewód zasilający Podczas odłączania lub podłączania przewodu zasilającego z/do gniazda elektrycznego zawsze trzymaj przewód. Ciągnięcie za przewód zasilający może powodować problemy. Odcinarka Nie dotykaj ostrza odcinarki. Nie otwieraj górnej pokrywy, gdy odcinarka pracuje. Instalacja/przechowywanie Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, np. na biurku. Rolka DK (etykiety DK, taśma DK) Uważaj, aby nie upuścić rolki DK. W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny lub folia termiczna. Promienie słoneczne i wysokie temperatury powodują blaknięcie zarówno etykiety, jak i wydruku. Nie używaj rolek DK w zastosowaniach zewnętrznych, wymagających trwałości. Ostrzeżenie Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu. W zależności od lokalizacji, materiału i warunków środowiska etykieta może odejść lub stać się niemożliwą do usunięcia, kolor etykiety może ulec zmianie lub zabarwić inne przedmioty. Przed zastosowaniem etykiety sprawdź warunki środowiska i materiał. Przetestuj etykietę poprzez przytwierdzenie jej niewielkiej części w mało widocznym miejscu powierzchni.

7 5 Zalecenia ogólne Urządzenie Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nigdy nie rozmontowuj urządzenia ani nie dopuszczaj do jego zawilgocenia. Nie odłączaj ani nie podłączaj przewodu zasilającego z/do gniazda elektrycznego mokrymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Nie dotykaj odcinarki. Grozi to obrażeniami ciała. Drukarka jest urządzeniem precyzyjnym. Nie podnoś urządzenia za pokrywę rolki DK. Urządzenie może nie działać prawidłowo, gdy znajduje się w pobliżu telewizora, odbiornika radiowego itp. Nie używaj urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, grzejników ani innych urządzeń, w miejscach narażonych na bardzo wysokie lub niskie temperatury, wysoką wilgotność lub duże zapylenie. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie zewnętrznej warstwy powierzchni. Urządzenie czyść przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów ani przedmiotów zawierających wodę. W przypadku dostania się wody lub obcego przedmiotu do wnętrza urządzenia skontaktuj się z punktem jego zakupu lub z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym. Kontynuowanie używania urządzenia, gdy w jego wnętrzu znajduje się woda lub obcy przedmiot, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazda wyjściowego etykiet, portu USB, portu szeregowego i portu LAN ani nie blokuj tych gniazd. Nie umieszczaj żadnych metalowych elementów w pobliżu głowicy drukującej. Używaj wyłącznie przewodu interfejsu (przewodu USB) dostarczonego wraz z urządzeniem. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego rolkę DK. Nie próbuj drukować etykiet, gdy pokrywa rolki DK jest otwarta. Przewód zasilający Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. Podczas odłączania lub podłączania przewodu zasilającego z/do gniazda elektrycznego zawsze trzymaj przewód. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować uszkodzenie przewodu. Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego, standardowego gniazda elektrycznego. Rolka DK (etykiety DK i taśma DK) Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Brother (z oznaczeniami, ). Nie stosuj niezatwierdzonych akcesoriów ani materiałów eksploatacyjnych. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

8 6 Etykieta przyklejona do mokrej, zabrudzonej lub tłustej powierzchni może się łatwo odkleić. Przed przytwierdzeniem etykiety oczyść powierzchnię, na której chcesz ją umieścić. W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny lub folia termiczna, których kolory mogą blaknąć i które mogą odchodzić od powierzchni na skutek oddziaływania promieni ultrafioletowych, wiatru lub deszczu. Nie wystawiaj rolek DK na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokie temperatury, wysoką wilgotność lub zapylenie. Przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu. Użyj rolki DK krótko po otwarciu opakowania. Zadrapanie zadrukowanej powierzchni etykiety paznokciami lub metalowymi przedmiotami bądź dotknięcie jej rękami mokrymi od wody, potu czy kremu itp. może spowodować zmianę lub wyblaknięcie koloru. Nie umieszczaj etykiet na osobach, zwierzętach i roślinach. Ponieważ końcówka rolki DK jest tak zaprojektowana, aby nie przywierała to szpuli etykiet, ostatnia etykieta może nie zostać prawidłowo odcięta. W takiej sytuacji wyjmij pozostałe etykiety, włóż nową rolkę DK i ponownie wydrukuj ostatnią etykietę. Uwaga. W celu zrekompensowania tego problemu liczba etykiet na rolce DK może być większa niż wskazana na opakowaniu. W przypadku usuwania wcześniej naklejonej etykiety jej fragmenty mogą pozostać na powierzchni. Przed przyklejeniem nowej etykiety usuń pozostałości starej. W niektórych etykietach na rolkach DK stosowany jest klej trwały. Po naklejeniu takich etykiet nie można ich łatwo odkleić. Przed zastosowaniem etykiet CD/DVD zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi stosowania takich etykiet, zawartymi w instrukcji obsługi odtwarzacza CD/DVD. Nie stosuj etykiet CD/DVD na płytach używanych w odtwarzaczach CD/DVD z ładowaniem szczelinowym, takich jak odtwarzacze samochodowe, do których płyty są wsuwane. Nie odklejaj raz przyklejonej etykiety CD/DVD z płyty. Wraz z etykietą odejść może cienka warstwa powierzchni, skutkując uszkodzeniem płyty. Nie naklejaj etykiet CD/DVD na płyty CD/DVD przeznaczone do druku w drukarkach atramentowych. Z takich płyt etykiety łatwo się odklejają, a używanie płyt z odchodzącymi etykietami może doprowadzić do utraty lub uszkodzenia danych. Do naklejania etykiet CD/DVD używaj aplikatora dostarczonego wraz z rolką etykiet CD/DVD. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie odtwarzacza CD/DVD. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie etykiet CD/DVD. Firma Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych na skutek niewłaściwego użycia etykiet CD/DVD. Płyta CD-ROM i oprogramowanie Nie zadrapuj ani nie wystawiaj płyty CD-ROM na działanie wysokich lub niskich temperatur. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na płycie CD-ROM ani nie wywieraj na nią siły. Oprogramowanie znajdujące się na płycie CD-ROM jest przeznaczone do stosowania wyłącznie z tym urządzeniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z licencją na płycie CD. Oprogramowanie to można zainstalować na kilku komputerach do użytku w biurze itp.

9 7 Rozpakowywanie drukarki QL-060N Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki QL-060N sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą produktów Brother. QL-060N Przewód USB Płyta CD-ROM Przewód zasilający Rolka DK (rolka startowa) Drukarka QL-060N zawiera dwie startowe rolki: Jedna startowa rolka etykiet ciętych DK 0 5 mm. Jedna startowa rolka papierowej etykiety ciągłej DK 6 mm. PODRĘCZNIK KONFIGURACJI IOBSŁUGI Przewodnik po etykietach itaśmach DK Karta gwarancyjna Taca etykiet Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

10 8 Opis części Główna jednostka drukująca Przód Tył Pokrywa komory rolki DK Dioda LED Przycisk ON/OFF Przycisk CUT Przycisk FEED Port Port USB szeregowy Port LAN Przewód zasilający Wkładanie rolki DK Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć drukarkę QL-060N. Podnieś dźwignię po lewej i prawej stronie pod górną pokrywą urządzenia i otwórz pokrywę. Umieść szpulę w prowadnicach szpuli w komorze rolki DK. Upewnij się, że ramiona szpuli zostały dobrze umieszczone w prowadnicach po lewej i prawej stronie. Włóż szpulę, gdy rolka DK znajduje się po prawej stronie drukarki QL-060N. Włóż koniec rolki DK do końca gniazda, aż wyrówna się z rolką. Jeśli nie można włożyć końca rolki DK do końca gniazda, włóż go tak głęboko, jak to możliwe, a następnie zamknij pokrywę. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć drukarkę QL-060N, anastępnie naciśnij przycisk FEED, aby ustawić rolkę.

11 Zamknij pokrywę komory rolki DK, aż wskoczy na swoje miejsce po obu stronach. Podłączanie do źródła zasilania Podłącz przewód zasilania do drukarki QL-060N, a następnie podłącz go do gniazdka sieciowego. Przed podłączeniem przewodu zasilającego sprawdź, czy napięcie gniazda elektrycznego wynosi 0 0 V, prąd przemienny. Po zakończeniu korzystania z drukarki QL-060N odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Przy odłączaniu od gniazda elektrycznego nie ciągnij za przewód. Nie podłączaj drukarki QL-060N do komputera, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie podczas instalacji sterownika drukarki. 5 Instalowanie tacy etykiet Urządzenie zawiera tacę etykiet, która może pomieścić do dziesięciu arkuszy etykiet. Zainstaluj tacę etykiet z przodu urządzenia, jak pokazano po prawej stronie. W przypadku ciągłego drukowania ponad dziesięciu etykiet przy użyciu funkcji automatycznego przycięcia, wyjmij prowadnicę papieru, aby uniknąć zacięcia papieru. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania 9

12 0 6 Używanie przewodu interfejsu Przewód RS-C i przewód sieciowy nie należą do wyposażenia standardowego. Przygotuj przewód odpowiedni do używanego interfejsu. Przewód USB Używaj przewodu interfejsu dostarczonego w zestawie. Przewód RS-C Nie używaj przewodu interfejsu dłuższego niż, 0 metry. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Załącznik Przewody szeregowe w Podręczniku użytkownika. Kabel sieciowy Musi to być bezpośredni kabel skrętkowy kategorii 5 (lub wyższej) do sieci 0BASE-T lub 00BASE-TX Fast Ethernet Network. Ważne W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych należy używać przewodu interfejsu dostarczonego wraz z urządzeniem. W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych należy używać ekranowanego przewodu interfejsu. Dokonywanie zmian lub modyfikacji bez uzyskania wyraźnej zgody od firmy Brother Industries, Ltd. może spowodować anulowanie prawa użytkownika do obsługi sprzętu. Przestroga dotycząca połączenia sieci LAN Niniejszy produkt należy podłączyć do połączenia sieci LAN, które nie jest narażone na przepięcia. Przestroga dotycząca połączenia RS-C Złącze szeregowe RS-C tego urządzenia nie jest ograniczonym źródłem zasilania.

13 Instalacja oprogramowania W tym rozdziale opisano sposób instalacji aplikacji P-touch Editor 5. 0, P-touch Address Book., sterownika drukarki i Podręcznika użytkownika jako całości. Procedura instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego komputera. Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista. Procedura instalacji może ulec zmianie bez powiadomienia. Instalacja oprogramowania. W przypadku używania systemu Microsoft Windows Uruchom komputer i włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Jeśli plik instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, otwórz folder na płycie CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik Setup. exe. Kliknij opcję Standard Installation. Instalowane elementy: Standard Installation P-touch Editor 5. 0, P-touch Address Book., sterownik drukarki, Podręcznik użytkownika (PDF) i Network User s Guide (Instrukcja obsługi dla sieci) (PDF). Custom Installation P-touch Editor 5. 0, P-touch Address Book., sterownik drukarki, Podręcznik użytkownika (PDF) i Network User s Guide (Instrukcję obsługi dla sieci) (PDF) można zainstalować oddzielnie. Utility Installation BRAdmin Light. User s Guide Podręcznik użytkownika (PDF), Network User s Guide (Instrukcja obsługi dla sieci) (PDF) i łącze do strony pobierania programu Adobe Reader. Przeczytaj umowę licencyjną i, jeśli akceptujesz jej warunki, kliknij opcję [Yes]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

14 Instalacja oprogramowania 5 Zaznacz pole wyboru instalacji dodatku Add-In i kliknij przycisk [Next]. Upewnij się, że wszystkie aplikacje pakietu Microsoft Office zostały zamknięte. Szczegółowe informacje na Add-In się w Podręczniku użytkownika (PDF). 6 Kliknij przycisk [OK]. Następnie wybierz typ połączenia i kliknij przycisk [Next]. W przypadku korzystania z przewodu interfejsu USB 7- Wybierz opcję Local Printer with USB cable i kliknij przycisk [Next]. 7- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy wyświetlony zostanie ten ekran, włącz zasilanie. Podłącz przewód interfejsu USB do komputera, a następnie do urządzenia. Następnie przejdź do kroku 8 na str..

15 W przypadku korzystania z przewodu interfejsu sieciowego 7- Wybierz opcję Brother Peer-to-Peer Network Printer, a następnie kliknij przycisk [Next]. Sprawdź, czy przewód sieci LAN jest podłączony do urządzenia. 7- Wybierz opcję Search the network for devices and choose from a list of discovered devices (Recommended). Alternatywnie można wprowadzić adres IP urządzenia lub jego nazwę węzła. Kliknij przycisk [Next]. Adres IP drukarki i jej nazwę węzła można uzyskać poprzez wydrukowanie strony ustawień drukarki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w NETWORK USER S GUIDE (INSTRUKCJI OBSŁUGI DLA SIECI). 7- Wybierz swoją drukarkę. W przypadku udostępnionego środowiska sieciowego 7- Wybierz opcję Network Shared Printer, a następnie kliknij przycisk [Next]. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

16 Instalacja oprogramowania 7- Wybierz kolejkę drukarki, a następnie kliknij przycisk [OK]. Jeśli nie znasz lokalizacji ani nazwy drukarki w sieci, skontaktuj się ze swoim administratorem. 8 Kliknij przycisk [Next]. Jeśli wybrana zostanie opcja Yes, display the page, przed zakończeniem instalacji nastąpi przejście do strony rejestracji użytkowników online (zalecane). Jeśli wybrana zostanie opcja No, do not display the page, nastąpi kontynuowanie instalacji. 9 Kliknij przycisk [Finish]. 0 Uruchom oprogramowanie. Aby uruchomić aplikację P-touch Editor, kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5. 0]. Aby uruchomić aplikację P-touch Address Book, kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book. ]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oprogramowania, patrz Podręcznik użytkownika (PDF). Dostęp do Podręcznika użytkownika można uzyskać klikając opcję [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-Touch] - [Manuals] - [QL-060N User s Guide (English)].

17 5 Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Light dla systemu Windows BRAdmin Light to narzędzie służące do przeprowadzenia początkowej konfiguracji urządzeń Brother podłączonych do sieci. Umożliwia ono ponadto wyszukiwanie produktów Brother w sieci, wyświetlanie ich statusu oraz konfigurowanie podstawowych ustawień sieci, takich jak adres IP. Więcej informacji na temat narzędzia BRAdmin Light znajduje się na stronie Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane zarządzanie drukarką, skorzystaj z najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony Jeśli używane jest oprogramowanie osobiste typu firewall (np. Zapora systemu Windows), aplikacja BRAdmin Light może nie wykryć nieskonfigurowanego urządzenia. W takiej sytuacji wyłącz oprogramowanie typu firewall i ponownie spróbuj użyć narzędzia BRAdmin Light. Po ustawieniu danych adresu ponownie uruchom oprogramowanie typu firewall. Kliknij opcję Utility Installation. Ten ekran to ten sam ekran, który wyświetlany jest po włożeniu płyty CD-ROM. Kliknij przycisk BRAdmin Light i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli na komputerze uruchomiona jest Zapora systemu Windows, wyświetlony zostanie komunikat Do you wish to add this application to the list of exceptions? (Czy chcesz dodać tę aplikację do listy wyjątków? ). Sprawdź środowisko komputera i wybierz opcję [Yes] (Tak) lub [No] (Nie). Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu narzędzia BRAdmin Light Start aplikacji BRAdmin Light. Aplikacja automatycznie wyszuka nowe urządzenia. Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCP/BOOTP/RARP, nie musisz wykonywać poniższej operacji, ponieważ serwer druku automatycznie uzyska adres IP. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

18 6 Instalacja oprogramowania Kliknij dwukrotnie nieskonfigurowane urządzenie. Wybierz metodę STATIC dla opcji Boot Method. Wprowadź dane w polach IP Address (Adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci) i Gateway (Brama), a następnie kliknij przycisk [OK]. Dane adresu zostaną zapisane w drukarce.

19 7. W przypadku używania systemu Mac OS W tym rozdziale opisano sposób instalacji aplikacji P-touch Editor 5. 0, czcionek, szablonów automatycznego formatowania, grafiki Clip Art i sterownika drukarki. Objaśniono tu również sposób skonfigurowania urządzenia po zainstalowaniu sterownika. Poniższy przykład dotyczy systemu Mac OS X Uruchom komputer Macintosh i włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlony ekran QL-060N. Jeśli nie zostanie on wyświetlony automatycznie, kliknij ikonę QL-060N (CD-ROM). 5 Nie podłączaj drukarki do komputera przed zakończeniem instalacji sterownika drukarki. Jeśli jest ona podłączona, odłącz kabel interfejsu USB/przewód sieciowy od komputera. Na czas instalowania urządzenia zaloguj się jako administrator. Kliknij folder [Mac OS X], a następnie kliknij dwukrotnie pozycję [P-touch Editor 5. 0 Installer]. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu ekranu pokazanego po prawej stronie kliknij przycisk [Done]. Instalacja oprogramowania jest zakończona. Następnie zainstaluj sterownik drukarki. Kliknij dwukrotnie plik [Brother QL-060N Driver. pkg] w folderze [Mac OS X]. Uruchomiony zostanie program instalacyjny sterownika. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu komunikatu Click Restart to finish installing the software kliknij przycisk [Restart]. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera. Instalacja sterownika drukarki została zakończona. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

20 8 Instalacja oprogramowania 6 Po ponownym uruchomieniu komputera podłącz przewód USB/LAN do urządzenia. Jeśli port USB jest zakryty przez naklejkę ochronną, usuń ją, a następnie podłącz przewód USB. Port Port USB szeregowy Port LAN Przewód zasilający 7 Podłącz przewód USB/LAN do portu USB/LAN komputera Macintosh. Naciśnij przycisk ON/OFF () na urządzeniu, aby je włączyć. W przypadku podłączenia urządzenia do komputera za pośrednictwem koncentratora USB połączenie może nie zostać prawidłowo ustanowione. W takiej sytuacji podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera. 8 Kliknij dwukrotnie napęd, na którym zainstalowany jest system Mac OS X, a następnie kliknij opcje [Applications] (Aplikacje) - [Utilities] (Narzędzia) - [Printer Setup Utility] (Narzędzie konfiguracji drukarki). W przypadku korzystania z przewodu interfejsu USB 9 Kliknij opcję [Add] (Dodaj) i wybierz opcję USB w górnej części ekranu (w systemie Mac OS X 0.. 9). Wybierz z listy pozycję QL-060N i kliknij ponownie polecenie [Add] (Dodaj), aby dodać drukarkę do narzędzia Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki). W przypadku systemu Mac OS X 0.. x kliknij polecenie [Add] (Dodaj) i dodaj drukarkę zpołączeniem BRPTUSB. (Spowoduje to, że w przypadku wystąpienia błędu drukowania wyświetlane będzie okno dialogowe błędu. ) Ustaw właściwą nazwę drukarki. Następnie przejdź do kroku 0. W przypadku korzystania z przewodu interfejsu sieciowego (prosta konfiguracja sieciowa) 9- Kliknij polecenie [Add] (Dodaj). 9 wybierz następujące ustawienia. x przejdź do kolejnego kroku.

21 9 9- Wybierz z listy pozycję QL-060N i kliknij ponownie polecenie [Add] (Dodaj), aby dodać drukarkę do narzędzia Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki). (Mac OS X 0.. 9) (Mac OS X 0.. x) Następnie przejdź do kroku 0. W przypadku korzystania z przewodu interfejsu sieciowego (ręczna konfiguracja sieciowa) 9 (System Mac OS X 0.. 9) Kliknij polecenie [Add] (Dodaj) i wybierz opcję IP Printing (Drukowanie IP) na górze ekranu. Wprowadź adres IP drukarki w polu Printer Address (Adres drukarka). (System Mac OS X 0.. x) Kliknij polecenie [Add] (Dodaj) i wybierz opcję IP Printer (Drukarka IP) na górze ekranu. Wprowadź adres IP drukarki w polu Address (Adres). Podczas określania opcji nazwa kolejki, użyj wartości brn_xxxxxx_p, gdzie xxxxxx to ostatnie 6 cyfr adresu Ethernet. 0 Gdy nastąpi powrót do ekranu Printer List (Lista drukarek), sprawdź, czy dodany został model QL-060N i zamknij ekran Printer List (Lista drukarek). Teraz możesz zacząć korzystać z urządzenia. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania Szczegółowe informacje na temat oprogramowania znajdują się w pomocy P-touch Editor Help.

22 0 Instalacja oprogramowania Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Light dla systemu Mac BRAdmin Light to narzędzie służące do przeprowadzania początkowej konfiguracji urządzeń Brother podłączonych do sieci. Więcej informacji na temat narzędzia BRAdmin Light znajduje się na stronie Jeśli używane jest oprogramowanie osobiste typu firewall, aplikacja BRAdmin Light może nie wykryć nieskonfigurowanego urządzenia. Kliknij dwukrotnie plik [BRAdmin Light. Uruchomiony zostanie program BRAdmin Light Installer. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu komunikatu The Software was successfully installed. kliknij przycisk [Close]. Instalacja narzędzia BRAdmin Light została zakończona. Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu narzędzia BRAdmin Light Kliknij opcję [Library] (Biblioteka) - [Printers] (Drukarki) - [Brother] - [P-touch Utilities] - [BRAdmin Light. jar]. Narzędzie BRAdmin Light automatycznie rozpocznie wyszukiwanie nowych urządzeń. Kliknij dwukrotnie nieskonfigurowane urządzenie.

23 Wybierz metodę STATIC dla opcji Boot Method. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

24 Instalacja oprogramowania

25 Etykiety Rodzaje etykiet Poniżej przedstawione są przykłady etykiet możliwych do utworzenia przy użyciu drukarki Brother QL-060N. Wybór wzorów etykiet jest bardzo szeroki. Więcej informacji znajduje się na str. 8. Wybierz typ etykiety, jaki chcesz utworzyć. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

26 Etykiety Procedury ogólne W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tworzenia etykiet. Utwórz dane etykiety. Wprowadź tekst bezpośrednio przy użyciu aplikacji P-touch Editor lub skopiuj tekst z aplikacji pakietu Microsoft Office. Przy użyciu różnych funkcji edycji aplikacji P-touch Editor możesz sformatować i ozdobić etykietę. Wprowadź tekst w aplikacji Skopiuj tekst z aplikacji P-touch Editor. Microsoft Office (dla Windows). Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet znajdują się w pomocy Help. Wydrukuj etykietę. Wydrukuj etykietę przy użyciu drukarki Brother QL-060N. Szczegółowe informacje na temat drukowania etykiet znajdują się w pomocy Help. Wyjmij etykiety z gniazda wyjściowego etykiet, aby zapobiec zacinaniu się papieru.

27 5 Uruchamianie pomocy P-touch Editor Help W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania pomocy P-touch Editor Help w systemach Windows i Mac. Dla systemu Windows Poniższy przykład dotyczy systemu Windows Vista i ekranów modelu QL-570. Oznaczenie QL-570 należy traktować jako nazwę modelu zakupionego urządzenia. Uruchamianie przy użyciu przycisku Start Aby uruchomić pomoc P-touch Editor Help, kliknij przycisk Start na pasku zadań, wskaż pozycję Wszystkie programy (lub Programy). Kliknij pozycje [Brother P-touch] i [P-touch Editor 5. 0 Help]. Uruchamianie z aplikacji P-touch Editor Po wyświetleniu okna dialogowego New/Open, kliknij pozycję Help - How To. W przypadku kliknięcia opcji Check for update, znajdującej się w czerwonym kwadracie po prawej stronie, można sprawdzić, czy w witrynie sieci Web znajduje się najnowsze oprogramowanie P-touch Editor. W oknie Layout kliknij opcję Help na pasku menu. Tryb Professional Uruchamianie z trybu Snap Tryb Express Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję P-touch Editor Help. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

28 6 Etykiety Dla systemu Mac Poniższy przykład dotyczy systemu Mac OS X 0.. 9 i ekranów modelu QL-570. W oknie Layout kliknij opcję Help, a następnie wybierz opcję P-touch Editor Help.

29 Informacje Dane techniczne produktu Wyświetlacz Drukuj Odcinarka Element Metoda drukowania Prędkość drukowania Głowica drukująca Maks. szerokość druku Min. długość druku Środowisko pracy Dane techniczne Dioda LED (zielona, czerwona, pomarańczowa) Bezpośredni druk termiczny za pośrednictwem głowicy termicznej Maks. 0 mm/s, maks. 69 etykiet/min (standardowe etykiety adresowe) (gdy podłączony jest przewód USB) 00 dpi/96 punktów 98, 6 mm 5, mm Odcinarka automatyczna o wysokiej trwałości użytkowej Przyciski Przycisk ON/OFF (), przycisk FEED, przycisk CUT Interfejs Zasilanie Rozmiar Ciężar USB, RS-C, 0/00BASE-TX przewodowa sieć Ethernet 0 0 V, prąd przemienny, 50/60 Hz,, A 70 mm 0 mm 7, 5 mm Ok., 7 kg (bez rolek DK) Element Dane techniczne System 000 Professional/XP/Windows Vista / Windows Server 00 * operacyjny Mac OS X Interfejs RS-C *, port USB (spec. protokołu USB. lub. 0), 0/00BASE-TX przewodowa sieć Ethernet Port USB (spec. 0), 0/00BASE-TX przewodowa sieć Ethernet Twardy Miejsce na dysku ponad 70 MB * dysk Miejsce na dysku ponad 00 MB * Pamięć Monitor Inne Podstawowe dane techniczne Temperatura robocza 0 5 C Wilgotność robocza 000 Professional/XP: ponad 8 MB Windows Vista: ponad 5 MB Ponad 8 MB Karta graficzna SVGA, High Colour lub lepsza Ponad 56 kolorów Napęd CD-ROM 0 80% (bez kondensacji) * Komputer powinien spełniać zalecenia firmy Microsoft dla zainstalowanego systemu operacyjnego. * Wymagane wolne miejsce w przypadku instalowania oprogramowania ze wszystkimi funkcjami. * Interfejs RS-C jest wymagany w przypadku drukowania przy użyciu poleceń ESC/P. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania 7

30 8 Informacje Akcesoria Dla drukarki Brother QL-060N firma Brother zaleca używanie oryginalnych akcesoriów marki Brother. Stosowanie innych produktów może obniżyć jakość druku lub spowodować uszkodzenie drukarki Brother QL-060N. Dla drukarki Brother QL-060N dostępne są następujące materiały eksploatacyjne i akcesoria, które, w razie ich braku u sprzedawcy, można zamówić bezpośrednio w firmie Brother. Rolki DK Etykiety cięte DK Nr katalogowy Opis Wymiary (mm) DK-0 Standardowe etykiety adresowe 9 90 mm DK-0 Etykiety spedycyjne 6 00 mm DK-0 Etykiety oznaczeń folderów 7 87 mm DK-0 Etykiety wielofunkcyjne 7 5 mm DK-07 Etykiety CD/DVD mm DK-08 Duże etykiety adresowe 8 90 mm DK-09 Małe etykiety adresowe 9 6 mm DK-8 Papierowe etykiety okrągłe mm mm DK-9 Papierowe etykiety okrągłe mm mm DK- Papierowe etykiety kwadratowe mm DK-0 Etykiety kodów kreskowych 0 5 mm DK- Duża etykieta logistyczna 0 5 mm Etykiety ciągłe DK Nr zamówienia Opis Rozmiar (mm) (m) DK- Czysta etykieta ciągła 6 mm 6 mm 5, m DK-05 Biała, papierowa etykieta ciągła 6 mm 6 mm 0, 8 m DK-0 Biała, papierowa etykieta ciągła 9 mm 9 mm 0, 8 m DK- Biała etykieta ciągła 9 mm 9 mm 5, m DK- Biała etykieta ciągła 6 mm 6 mm 5, m DK- Biała, papierowa etykieta ciągła mm mm 0, 8 m DK- Biała, papierowa etykieta ciągła 50 mm 50 mm 0, 8 m DK- Biała, papierowa etykieta ciągła 0 mm 0 mm 0, 8 m DK-606 Żółta etykieta ciągła 6 mm 6 mm 5, m DK-05* Biała papierowa etykieta ciągła, usuwalna 6 mm 6 mm 0, 8 m DK-605* Żółta papierowa etykieta ciągła, usuwalna 6 mm 6 mm 0, 8 m * Usuwalne etykiety przylepne umożliwiają czyste usunięcie z kilku płaskich, gładkich powierzchni. Usuwanie innych rodzajów etykiet może spowodować uszkodzenie etykiety i/lub powierzchni.

31

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Aeg Kdk912912

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Aeg Kdk912912

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Aeg Kdk912912