Podręcznik planowania Cabletron Systems Crbrim W T

Podręcznik planowania Cabletron Systems CRBRIM W T to użyteczne narzędzie dla administratorów sieci, które pomaga w planowaniu i zarządzaniu infrastrukturą sieciową. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji, łączenia i tworzenia sieci Cabletron Systems CRBRIM. Podręcznik jest łatwy w użyciu dla osób, które mają doświadczenie w zarządzaniu sieciami i jest przydatny dla początkujących, którzy chcą nauczyć się podstaw tworzenia sieci. Podręcznik pomaga w planowaniu, tworzeniu i zarządzaniu sieciami, w tym włączanie i wyłączanie urządzeń, określanie adresów IP, konfigurowanie kontroli dostępu i śledzenie wykorzystania sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania Cabletron Systems Crbrim W T

Zarządzanie relacjami z klientami (ang. customer relationship management, CRM) – zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami[1].

CRM należy postrzegać jako filozofię biznesową, skoncentrowaną na kliencie i oddziałującą na organizację. Klient, w tym jego potrzeby, oczekiwania, gusty, preferencje, zachowania są wartością, a nie kosztem. Obecnie relacje z klientami stają się dla organizacji najważniejszym zasobem (najcenniejszymi aktywami)[2]. Aktywa te podlegają aktywnemu zarządzaniu w celu maksymalizacji wartości dodanej organizacji[3].

Implementacja systemów informatycznego CRM nie oznacza przyjęcia przez organizację filozofii CRM. [4][5][6] CRM postrzegany jako system informatyczny jest jedynie jednym z dostępnych narzędzi ułatwiającym realizację celów jakimi są długofalowe relacje związane z zaspokajaniem sporadycznych (okazjonalnych) lub regularnych potrzeb klienta.

Definicje[edytuj | edytuj kod]

Nie ma jednoznacznej definicji CRM-u. Oto kilka z nich[potrzebny przypis]:

 • CRM jako przyjęta strategia działania koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych kulturowo wzorców zachowań.
 • CRM rozszerza definicję i koncepcję sprzedaży ze świadomego aktu działania na ciągły proces, obejmujący swoim zasięgiem wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa. Celem CRM jest zarówno zbudowanie lojalności, jak i zdefiniowanie „wartości” każdego klienta za pomocą ciągłego pozyskiwania i odpowiedniego wykorzystania dostępnych informacji.
 • CRM ma na celu bieżące doskonalenie i implementację takich strategii działania, które, wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, zmniejszają rozbieżność między obecnymi i przyszłymi działaniami organizacji w zakresie pozyskiwania i utrzymywania klientów.
 • CRM jest to nowoczesne podejście lub model zarządzania, którego wyznacznikiem działania jest jak najlepsze sprostanie potrzebom konsumenta. Celem strategii CRM jest wykształcenie takich wewnętrznych i zewnętrznych relacji z konsumentem, które w bezpośredni sposób wpływają na zwiększenie zysku i produktywności przedsiębiorstwa. Pożądane relacje z klientem powstają w wyniku wykorzystania rozwiązań technologicznych, metod planowania strategicznego, technik marketingowych oraz wszelkich narzędzi doskonalenia organizacyjnego.
 • CRM dotyczy wszystkich tych aspektów zarządzania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb klientów. W tym wypadku największy nacisk położony jest na wykorzystanie i udoskonalenie cyklu życia konsumenta. Głównym zadaniem CRM jest więc bezpośrednio bieżące kreowanie lojalności klientów poprzez efektywne zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb, zaś pośrednio pozyskiwanie coraz to nowych konsumentów.
 • CRM może być również rozumiany jako pojęcie w informatyce, obejmujące swym zasięgiem metody, oprogramowanie i zwykłe możliwości Internetu umożliwiające przedsiębiorstwu w sposób uporządkowany wykształcić określone relacje z konsumentem. Przykładowo, przedsiębiorstwo, dysponując szczegółową bazą danych swoich klientów, za pomocą CRM pobudza wszystkich pracowników do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb konsumenta, wykorzystując dane o jego preferencjach, wymaganiach dotyczących obsługi czy też indywidualnych zachowań.
 • CRM stanowi nowe podejście w dziedzinie zarządzania, które integrując działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług koordynuje i jednoczy wszystkie składowe procesu interakcji z konsumentem.
 • CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii działania przedsiębiorstwa, gdzie stały kontakt i zadowolenie klientów jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów.

Systemy CRM obudowane są w różnorodne moduły komunikacji. Sam sposób komunikacji dla systemu CRM nie jest sprawą pierwszoplanową, a jedynie narzędziem.

Zalety[edytuj | edytuj kod]

Koncepcja CRM istnieje w świecie biznesu przez długi czas[od kiedy? ], ale w ostatnich latach[kiedy? ] wykorzystanie CRM wzrosło ze względu na lepszy dostęp do technologii i integracji danych. Przedsiębiorstwa powinny przeanalizować rozwiązania CRM w celu utrzymania istniejących klientów i służyć ich unikalnym potrzebom[Dlaczego? ]. Jeśli przedsiębiorstwa koncentrują się na dostarczaniu wysokiej jakości usług, które są dostosowane dla tych klientów, a następnie będą budować lojalność, co z kolei będzie skutkować zwiększeniem przychodów[według kogo? ].

CRM jest inwestycją dla przedsiębiorstwa i jego zarządu, które musi być akceptowane przez handlowców. To rozwiązanie musi mieścić się w celach przedsiębiorstwa, a personel musi być przeszkolony, inaczej starania pójdą na marne, jeśli prowadzenie sprzedaży nie jest odpowiednio monitorowane i prawidłowo przechwytywane lub jeśli dodatkowe dane klienta nie są dostępne dla odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie[7]. Do czego najczęściej przyczynia się nieprzeszkolony personel, co stwarza poważne zagrożenie dla przedsiębiorcy[potrzebny przypis]. Dlatego większość przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z tego, że kiedy tracą klientów z powodu nieskutecznej lub opóźnionej reakcji na potrzeby klienta, utracą dochody i potencjalnych nowych klientów[Pustosłowie].

Rozwiązanie CRM wykorzystywane przez wyszkolonych pracowników w przedsiębiorstwach daje: możliwość planowania zadaniowego i sprzedażowego, krótszy cykl sprzedaży, ograniczenia kosztów administracyjnych, wpływ na sprawozdawczość i szybszy czas realizacji, wzrost sprzedaży i zwiększenia retencji klienta. W rezultacie, rozwiązania CRM pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększanie przychodów poprzez przechwytywanie nowych klientów, utrzymanie istniejących, a to wszystko dzięki lepszemu zarządzaniu ich działalności[potrzebny przypis][8].

Systemy informatyczne CRM[edytuj | edytuj kod]

Sprawne działanie systemu CRM nie byłoby możliwe bez systemów baz danych i systemów informatycznych.

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

 • W systemie informatycznym odnotowano kupno usługi lub towaru.
 • Niezapłacenie rachunku w odpowiednim terminie powoduje podjęcie akcji wysłania ponaglenia.
 • Jeśli system nie odnotuje wpływu pieniędzy w odpowiednim czasie spróbuje podjąć próbę przypomnienia klientowi o tym fakcie np. automatycznie drukując korespondencję do wysyłki, wysyłając SMS itp.
 • Jeśli okaże się, że np. ponaglenie nie przyniosło skutku, system „klasy CRM” może dodać takiego klienta do kolejki rozmów telefonicznych pracownika przedsiębiorstwa lub powiadomić prawnika przedsiębiorstwa z prośbą wszczęcia postępowania sądowego.
 • Automatyzacja wysyłania kartek urodzinowych dla klientów przedsiębiorstwa, ofert handlowych (często sprofilowanych dzięki danym wcześniej zebranym w CRM).

Z front-office różnych systemów CRM spotykamy się codziennie np. korzystając z Błękitnej Linii TP S. A. Jest to przykład wykorzystania CRM w tzw. Call center. Klient dzwoniąc na infolinię, po podaniu swoich danych jest identyfikowany przez obsługującą go osobę, która uzyskuje te dane z systemu CRM.

Back-office korzysta z danych mających swe źródło w systemach transakcyjnych. Dane te pochodzą głównie z działów sprzedaży, marketingu, serwisu. Na jego podstawie możliwe jest uzyskanie materiału analitycznego, który stanowi podstawę do dalszych działań.

Systemy informatyczne CRM są często integralną częścią całego systemu informatycznego.

Wykorzystywane są też często w przedsiębiorstwach korzystających z sieci mobilnych sprzedawców. Jest to możliwe dzięki takim funkcjom jak Mobile Sales. Na przenośnych komputerach sprzedawców instalowane są aplikacje pozwalające na synchronizację z centralnym systemem CRM. Łączą się oni co jakiś czas z systemem centralnym, dzięki czemu zmienione przez nich dane bądź informacje o nowych klientach przesyłane są do centralnego systemu. Z drugiej strony dostarczane są aktualizacje danych, w zależności od tzw. subskrypcji. Do każdego sprzedawcy możemy przypisać inne subskrypcje. Subskrypcje mają zminimalizować transfer danych do niezbędnego minimum (np. sprzedawca działający na terenie Polski północnej nie dostaje informacji o klientach z Polski południowej).

Systemy CRM ułatwiają stworzenie klasyfikacji klientów z podziałem, np. na klientów kluczowych (przynoszących zasadniczy zysk) i klientów mniej opłacalnych, a czasem nawet nieopłacalnych (generujących zbyt małe zyski lub wręcz straty).Tej klasyfikacji dokonuje się m. in. poprzez:

 • analizę RFM,
 • analizę LTV,
 • macierz możliwego do osiągnięcia zysku (ang. profit opportunity cycle),
 • analizę opłacalności relacji klient – produkt.

Po dokonaniu klasyfikacji klientów i produktów na odpowiednie grupy, przedsiębiorstwo w stosunku do nich podejmuje odpowiednią decyzję. I tak, wskazuje się na następujące, możliwe do realizacji (najkorzystniejsze), alternatywne rozstrzygnięcia:

 • przekonanie nieopłacalnych klientów do rezygnacji z dalszej współpracy lub przekonanie ich do zakupu produktów wysoko opłacalnych dla przedsiębiorstwa;
 • zwiększenie ceny za mało opłacalne produkty lub wycofanie ich z rynku.

Historia[edytuj | edytuj kod]

CRM powstał w latach 90. wchłaniając wcześniejsze systemy utworzone w latach 80. : SFA (ang. Sales Force Automation) wprowadzony dla automatyzacji procesów sprzedaży i CSS (ang. Customer Service Support) dla usprawnienia obsługi serwisowej po sprzedaży.

Typy i architektura[edytuj | edytuj kod]

Istnieją trzy istotne elementy dla systemu CRM:

 • Komunikacyjny (interakcyjny) – odpowiadający za komunikację z klientami.
CRM interakcyjny jest określany też jako CRM komunikacji (contact center). Jego zadaniem jest obsłużenie wszystkich możliwych kanałów kontaktu klienta z organizacją oraz uniezależnienia standardu obsługi klienta od kanału komunikacji.
 • Operacyjny (front-office) – odpowiadający za automatyzację podstawowych procesów biznesowych (marketing, sprzedaż, serwis).
Zadaniem CRM operacyjnego jest gromadzenie i udostępnianie wszystkich możliwych informacji o kliencie, które umożliwiają jego wszechstronną i pełną obsługę. Systemy te określane są często jako systemy typu front office i obejmują trzy grupy funkcjonalności, ukierunkowane odpowiednio na marketing, sprzedaż i wsparcie techniczne. Odpowiadają one kolejnym etapom pracy z klientem, czyli jego pozyskaniu, zrealizowaniu sprzedaży i dbaniu o utrzymanie.
 • Analityczny (back-office) – odpowiadający za analizę zachowań klientów na podstawie danych zgromadzonych w elemencie operacyjnym.
Zadaniem analitycznych systemów CRM jest dokonywanie wszechstronnych analiz danych o klientach, takich jak np. wielowymiarowa segmentacja klientów, analiza wartości klientów, analiza lojalności, analiza koszykowa.

Od strony technicznej system CRM składa się z trzech warstw:

 • serwera aplikacji;
 • serwera baz danych;
 • warstwy interfejsu.

Związek z klientem[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie relacje związane z danym klientem określamy mianem związku.Składa się z epizodów, które dzieli się na:

 • transakcje finansowo-towarowo-usługowe;
 • kontakty, rozmowy.

Narzędzia CRM[edytuj | edytuj kod]

 • SFA – automatyzacja sprzedaży (ang. Sales Force Automation)
 • Call center (ang. )
 • Contact center (ang. org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_wiedz%C4%85" title="Zarządzanie wiedzą">Knowledge Management (ang. ) – zarządzanie wiedzą
 • Campaign Management (ang. ) – zarządzanie kampaniami
 • Lead Management (ang. ) – zarządzanie namiarami
 • Key Account Management (ang. ) – zarządzanie klientami kluczowymi
 • Trade Promotion Management (ang. ) – zarządzanie promocjami.

Programy CRM[edytuj | edytuj kod]

Istnieje szereg programów CRM, od darmowych i prostych po bardzo rozbudowane komercyjne.

Darmowe oprogramowanie CRM[edytuj | edytuj kod]
 • Ceres-erp darmowy polski otwartoźródłowy system ERP. Program jest na licencji GNU GPL3 open source. Obsługuje m. faktury, CRM, RCP rejestrator czasu pracy. Działa pod Linuxem[9].
 • Odoo (OpenERP)[10].
 • SugarCRM[11]
 • Firmao[12]
 • YetiForceCRM[13]
Siedem najważniejszych korzyści z oprogramowania CRM[edytuj | edytuj kod]

1. Wzrost przychodów i zysków

Odpowiednie oprogramowanie CRM umożliwia opracowanie planu zwiększenia sprzedaży i zysków w perspektywie długoterminowej. Oprogramowanie CRM sprawia, że dane dotyczące sprzedaży czy prognozowanej sprzedaży są dostępne natychmiast i umożliwiają decydentom dokładne zbadanie przychodów i kosztów, tak aby zdecydować, gdzie potrzebne są cięcia oraz zdecydować o stanie magazynowym, a także określać zniżki i rabaty.

2. Nawiązywanie i poprawa kontaktów handlowych

Przedsiębiorstwa mogą zwiększyć sprzedaż i przychody poprzez generowanie dużej ilości potencjalnych klientów.
Dzięki zautomatyzowanemu oprogramowaniu opisującemu wraz z funkcją Settimer, oprogramowanie CRM umożliwia zespołowi ds. sprzedaży monitorowanie kontaktów, aż do momentu, gdy stają się klientami i znikną z systemu. Ponadto dzięki oprogramowaniu CRM można tworzyć określone tereny sprzedaży, tak iż zespół ds. sprzedaży może zarządzać swoimi terenami poprzez generowane przy pomocy CRM raporty, które zawierają kompletne i dokładne dane.

3. Elastyczność dzięki skalowalności

Skalowalność pełni szczególnie ważną rolę przy rozbudowie małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą w najbliższej przyszłości powiększyć rzeszę klientów, ale nie chcą poświęcić zbyt dużych nakładów pieniędzy na oprogramowanie CRM. Wiele rozwiązań CRM, takich jak SalesProCRM oferuje pakiety, które nie wymagają instalacji oprogramowania na komputerze i dają nowym użytkownikom możliwość budowania systemu przystosowanego do ich potrzeb. Niektórzy dostawcy CRM pozwalają małym przedsiębiorstwom na wynajęcie licencji. Wówczas ci dostawcy zajmują się zarządzaniem i utrzymaniem CRM, podczas gdy przedsiębiorstwa mogą zająć się swoimi codziennymi obowiązkami. W momencie, gdy przedsiębiorstwo pozyska więcej klientów i chce powiększyć swoje uprawnienia CRM, dostawca może zaproponować przedsiębiorstwu odpłatną roczną licencję, która pozwala przedsiębiorstwu na całkowitą niezależność od dostawcy. Posiadanie licencji daje przedsiębiorstwu poczucie bezpieczeństwa, jako że wszystkie istotne dane klienta przechowywane są teraz tylko w ich wewnętrznej sieci. Niektóre rozwiązania programowe CRM dla małych przedsiębiorstw używają rozwiązań internetowych do wymiany danych z innymi aplikacjami takimi jak Microsoft Outlook i ACT!, co pomaga tym przedsiębiorstwom integrować rozwiązania CRM do swojego biznes planu, jednocześnie zmniejszając ilość poświęconego czasu na sprawy administracyjne.

4. Lepsza obsługa klienta

Oprogramowanie CRM powinno obejmować dostęp do scentralizowanych danych klienta, jak również szablon e-mail, który pozwala użytkownikowi CRM na szybkie odszukanie ważnych danych klienta i na skutecznie komunikowanie się z klientami, kiedy potrzebują pomocy w temacie usług lub produktów. Informacja o kliencie pozyskiwana jest albo poprzez punkty sprzedaży (POS) lub poprzez sprzedaż i dane o zakupach.

5. Zwiększona sprzedaż krzyżowa (cross selling) i sprzedaż rozszerzona (up-selling) dla istniejących klientów

Dla przedsiębiorstw stało się oczywiste, że pod względem finansowym ważne jest nie tylko zdobywanie nowych klientów, ale przede wszystkim lojalność istniejących klientów. Wraz z listą wartościowych klientów („A-list”) z call center, badań, bazy danych o kliencie i innych źródeł, reprezentanci obsługi klienta lub sprzedawcy mogą oferować rozszerzoną ofertę w stosunku do swoich klientów.

6. Dostępność informacji ułatwiających kluczowe decyzje

Kiedy oprogramowanie CRM zawiera funkcję śledzenia konkurenta, dział zarządzania i sprzedaży może uzyskać dostęp do tych raportów w celu identyfikacji trendów, prognozowania i śledzenia procesu sprzedaży, oceniania swoich wyników biznesowych. Oprogramowanie CRM zawiera także dostęp do ważnych zasobów, takich jak broszury, artykuły i raporty konkurenta.

7. Profilowanie klientów oraz lepszy marketing docelowy

W celu zapoznania klientów i zaspokajania ich potrzeb, system CRM musi być w stanie uchwycić szczegóły klienta, między innymi takie jak zlecenia oczekujące, historie płatności i zakupionych przedmiotów, rejon, z którego pochodzi klient (kod pocztowy) i wiele innych. Powinno to być zapisane w scentralizowanej bazie danych, która posłuży nam do profilowania klientów i do przewidywania, jakie usługi klient może potrzebować w przyszłości i w jaki rejon udać się z naszym produktem.

Multi-kanałowa obsługa klienta[edytuj | edytuj kod]

Coraz lepsza dostępność informacji wymusza na przedsiębiorcach zmiany w metodach komunikacji z klientem. Tradycyjna komunikacja oparta na relacjach personalnych, jak również telefonicznych zaczyna być wypierana przez nowoczesne kanały komunikacji z klientem. W chwili obecnej wyróżniamy kilka podstawowych kanałów komunikacji:

 • Kanał komunikacji telefonicznej,
 • Kanał komunikacji tekstowej (chat, e-mail),
 • Kanał komunikacji społecznościowej (Facebook, Twitter),
 • Kanał komunikacji alternatywnej (np. komunikacja z wykorzystaniem języka migowego).

Zarządzanie relacjami z klientem wymusza na przedsiębiorcy rozszerzenie metod komunikacji na wszystkie kanały. Bardzo często kanały te są przypisane do innych grup społecznych. Istnieją na rynku rozwiązania takie jak system limdesk, które pozwalają na unifikowanie kanałów komunikacji i zbieranie ich w jednym miejscu. Dzięki czemu utrzymywanie relacji z klientem jest łatwiejsze i prostsze.

Istnieje kilka kluczowych zasad multi-kanałowej obsługi klienta:

 1. Szybkość reakcji wpływa na zadowolenie odbiorcy. Badania dowodzą, że 70% respondentów oczekuje odpowiedzi w ciągu pierwszych 24 godzin. Idealny czas odpowiedzi w Polsce to 1 godzina.
 2. Automatyzacja prostych czynności wpływająca na zadowolenie klienta, np. automatyczne podziękowania.
 3. Personalizacja komunikacji polegająca na wyrobieniu u klienta odczucia komunikacji jeden do jednego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Słownik. Ministerstwo Cyfryzacji. [dostęp 2017-09-07].
 2. Gneiser M. , Based CRM, „Business & Information Systems Engineering”, No. 2(2), 2010.
 3. Olszak C. , Bartuś K. , Billewicz G. , WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW KLASY CRM W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE WYNIKI BADAŃ, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2015, ISBN 2083-8611.
 4. Bartuś T. , Systemy zarządzania relacjami z klientami [w:] C. M. Olszak, E. Ziem- ba (red. ), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, WN PWN, Warszawa, 2007.
 5. Dyche J. , A Business Guide to Customer Relationship Management, Addison- -Wesley, Boston. , 2002.
 6. Tiwana A. , Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, e-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa. , 2003.
 7. Wdrożenie systemu CRM – jak zrobić to odpowiednio? Wyjaśniamy. ASARI CRM, 2021-02-03. [dostęp 2021-04-08].
 8. Program CRM – uzyskaj przewagę nad konkurencją | ITCUBE. itcube. pl. [dostęp 2019-02-11].
 9. https://web. net/#o-nas.
 10. Odoo (OpenERP). odoo. [dostęp 2020-07-09].
 11. SugarCRM Polska – System CRM na licencji Open Source. sugarcrm. [dostęp 2017-11-28].
 12. Funkcjonalności systemu CRM online – Firmao. . firmao.
 13. Open Source CRM System – YetiForceCRM. www. yetiforce. [dostęp 2018-08-20].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dyché, J., 2002. Customer Relationship Management. Tł [z ang. ] M. Witek. Gliwice: Helion, ISBN 83-7197-843-X.
 • Frow, P., Payne, A., 2005. A Strategic Framework for Customer Relationship Management. Journal of Marketing, 69(4), s. 167–176
 • Greenberg P., 2001, CRM at the Speed of Light, Osborne/McGraw-Hill, Berkley, s. 5
 • Jaworska, K., Mazur A., Mazur D., CRM Zarządzanie Kontaktami z klientami, Madar, Zabrze.
 • Wereda, W., 2009. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Warszawa
 • CRM Software Guide. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-19)]. (ang. )
 • Arkadiusz Januszewski: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN
 • RAPORT CRM 2019: https://www. pl
Usługi gastronomiczne. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych - w Księgarni WSiP
 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Podręcznik obejmuje m. in. tematy dotyczące działalności usługowej zakładów gastronomicznych, marketingu, zasad kalkulacji rozliczania usług gastronomicznych, systemów obsługi gości, przygotowania sali restauracyjnej, przebiegu obsługi gości w restauracji, organizowania okolicznościowych przyjęć stojących, zasiadanych, mieszanych, szkoleń i konferencji, przyjęć dyplomatycznych, usług cateringowych. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne – sprawdzić jej poziom.

Format:B5Rok wydania:2020Oprawa:MiękkaLiczba stron:496Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:VIWydawnictwo:WSiPSymbol:165915EAN-13:978830215039554ISBN:9788302150395MEN:33/2015

Paczka

Waga0. 744 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

CH1Book Page 1 Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM
EMM-E6
SN
RESET
CPU
D C B A
STBY
RCV
XMT
CLN
EMM-E6
E
P
I
M
USER’S

1
E
GUIDE
E
P
I
M

2
C
O
M
1
C
O
M
F
2
ETHERNET
CABLETRON SYSTEMS, P. O. Box 5005, Rochester, NH 83866-5005
T1/FT1 SYNC BRIM-F6
LNK YEL STB DSR LNK
STY XMT
LNK RCV
TST RED SYN CTS TST
BRIM-WT1 BRIM-A100
PWR PWR
EPIM-A EPIM-A

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

CH1Book Page i Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM NOTICE Cabletron Systems reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice. The reader should in all cases consult Cabletron Systems to determine whether any such changes have been made. The hardware, firmware, or software described in this manual is subject to change without notice. IN NO EVENT SHALL CABLETRON SYSTEMS BE LIABLE FOR

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
CH1Book Page ii Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM NOTICE FCC NOTICE This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rule
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
CH1Book Page iii Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM NOTICE VCCI NOTICE This equipment is in the Class I Category (information equipment to be used in commercial and/or industrial areas) and conforms to the standards set by the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI) aimed at preventing radio interference in commercial and/or industrial areas. Consequently, when used in a residential area or in an adjacent area thereto, radio interferen
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
CH1Book Page iv Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM NOTICE CABLETRON SOFTWARE PROGRAM LICENSE 1. LICENSE. You have the right to use only the one (1) copy of the Program provided in this package subject to the terms and conditions of this License Agreement. You may not copy, reproduce or transmit any part of the Program except as permitted by the Copyright Act of the United States or as authorized in writing by Cabletron. 2. OTHER RESTRICTIONS. You may not reverse engineer, decompile
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
CH1Book Page v Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM NOTICE EXCLUSION OF WARRANTY AND DISCLAIMER OF LIABILITY 1. EXCLUSION OF WARRANTY. Except as may be specifically provided by Cabletron in writing, Cabletron makes no warranty, expressed or implied, concerning the Program (including Its documentation and media). CABLETRON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OTHER THAN THOSE SUPPLIED TO YOU BY CABLETRON IN WRITING, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERC
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
CH1Book Page vi Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM NOTICE UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS The enclosed product (a) was developed solely at private expense; (b) contains “restricted computer software” submitted with restricted rights in accordance with Section 52227-19 (a) through (d) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights Clause and its successors, and (c) in all respects is proprietary data belonging to Cabletron and/or its suppliers. For Department of De
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
CH1Book Page vii Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1 INTRODUCTION 1. 1 USING THIS MANUAL........................................................ 1-1 1. 2 EMM-E6 FEATURES.......................................................... 1-4 1. 3 THE MMAC WITH FLEXIBLE NETWORK BUS................. 1-10 1. 4 ETHERNET CHANNELS A, B, C, D, E, and F.................... 1-12 1. 4. 1 Ethernet Channel A................................................ 2 Ethernet Channels B and C
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
CH1Book Page viii Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM TABLE OF CONTENTS CHAPTER 2 REQUIREMENTS / CONFIGURATIONS 2. 1 NETWORK REQUIREMENTS........................................... 2-1 2. 1. 1 10BASE-T Twisted Pair Network........................... 2-2 2. 2 Multimode Fiber Optic Network............................. 2-4 2. 3 Single Mode Fiber Optic Network.......................... 2-5 2. 4 Thin-net Network................................................... 2-6 2. 2 TRANSCEIVER REQUIR
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
CH1Book Page ix Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM TABLE OF CONTENTS CHAPTER 4 ATTACHING A CONSOLE 4. 1 CONFIGURING YOUR TERMINAL.................................... 4-1 4. 2 CONFIGURING A CONSOLE CABLE................................ 4-3 4. 1 Connecting to a VT Series Terminal...................... 4-4 4. 2 Connecting to an IBM PC or Compatible............... 4-5 4. 3 PINOUT DESCRIPTIONS................................................... 4-6 4. 4 CONFIGURING A UPS CABLE............
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
CH1Book Page x Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM TABLE OF CONTENTS CHAPTER 10 ROUTER SETUP SCREEN CHAPTER 11 DEVICE STATISTICS SCREEN 11. 1 DEVICE STATISTICS......................................................... 11-2 11. 2 DEVICE STATISTICS SCREEN COMMANDS.................. 11-3 11. 1 Selecting an Update Frequency............................ 11-4 11. 2 Selecting a Network/Slot/Port................................ 11-5 11. 3 Enabling Ports....................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
CH1Book Page xi Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM TABLE OF CONTENTS APPENDIX A EMM-E6 SPECIFICATIONS A. 1 BRIDGING FUNCTIONALITY............................................. A-1 A. 2 REPEATER FUNCTIONALITY........................................... A-2 A. 3 COM 1 PORT...................................................................... A-3 A. 4 COM 2 PORT...................................................................... 5 ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS............................... A
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
CH1Book Page 1 Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM CHAPTER 1 INTRODUCTION Welcome to the Cabletron Systems EMM-E6 User’s Guide. This manual explains how to set-up, configure, and locally manage the Cabletron Systems 6-port Ethernet Bridge/Management Module (EMM-E6). 1 USING THIS MANUAL Read through this manual completely to familiarize yourself with its content and to gain an understanding of the features and capabilities of the EMM-E6 and its Local Management, or LM, fu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
CH1Book Page 2 Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM CHAPTER 1: INTRODUCTION Chapter 5, Accessing Local Management, describes how to access LM after you attach the management console. Chapter 6, Community Names, explains how to use the Community Name Table screen to set both local and remote access levels. Chapter 7, Configuration Screen, describes how to assign IP addresses, subnet masks, and the default gateway to the EMM-E6. This chapter also explains how to e
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
CH1Book Page 3 Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM USING THIS MANUAL Appendix A, EMM-E6 Specifications, details the properties of the EMM-E6 and currently available EPIM modules. Appendix B, OID Descriptions, supplies information detailing the Object Identifiers that may be accessed for managing the EMM-E6. Following the Appendices is a brief Glossary of Terms which provides short definitions for terms related to items and concepts referred to in this manual. EMM-E6 User’s Guide 1-3
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
CH1Book Page 4 Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM CHAPTER 1: INTRODUCTION 1. 2 EMM-E6 FEATURES • i960 Processor Design • IEEE 802. 1d Compliant EMM-E6 SN • Available Routing Services RESET CPU • Special Filtering Database D C B A STBY RCV • Six port Ethernet Bridge XMT CLN • Integrated BRIM technology • User Configurable EPIMs E • Expandable Flash EEPROM P I Memory and Runtime download M 1 E • Expandable Local DRAM • Expandable Shared DRAM • SNMP and RMON Support E P I
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
CH1Book Page 5 Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM EMM-E6 FEATURES i960 Processor Design The EMM-E6 is equipped with an advanced Intel i960 microprocessor that provides a scalable RISC-based architecture. IEEE 802. 1d Compliant The EMM-E6 is a fully IEEE 802. 1d compliant Ethernet bridge. The EMM-E6 supports both the IEEE and DEC Spanning Tree algorithms, allowing it to operate in several fault-tolerant bridging environments. Available Routing Services Cabletron’s own routing se
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
CH1Book Page 6 Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM CHAPTER 1: INTRODUCTION • BRIM-E6: Ethernet module with selectable EPIM connection • CRBRIM-W/E-IP: Cisco Router Ethernet/Wide Area module for TCP/IP traffic. • CRBRIM-W/E-DESKTOP: Cisco Router Ethernet/Wide Area module for IP, IPX, DECNet, and AppleTalk traffic. • CRBRIM-W/E-ENT: Cisco Router Ethernet/Wide Area module for all standard Cisco protocols. All CRBRIM-W/E products provide two WAN interfaces and one NOTE internally conn
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
CH1Book Page 7 Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM EMM-E6 FEATURES • BRIM-A6: 100/155 Mbps ATM Station connection with configurable connector. The BRIM-A6 uses ATM Port Interface Modules (APIMs). APIMs allow a media flexibility for ATM connections like that provided by FPIMs (described above). The following APIM types are currently available: • APIM-11: 100 Mbps multimode fiber optic SC connector • APIM-21: 155 Mbps multimode fiber optic SC connector • APIM-29: 155 Mbps single mode fiber optic SC
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
CH1Book Page 8 Wednesday, March 20, 1996 7:48 AM CHAPTER 1: INTRODUCTION Flash memory allows for the downloading of firmware to the module without requiring that the module be shut down. The firmware download may be performed at any time during the operation of the module, and the new firmware image will be utilized at the next reset of the module. Expandable LDRAM The EMM-E6 comes with 8 MB of Local Dynamic Random Access Memory (LDRAM). LDRAM is the “Main” memory from which the routing o

Podręcznik planowania Cabletron Systems Crbrim W T

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania Cabletron Systems Crbrim W T

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania Cabletron Systems Crbrim W T