Podręcznik użytkownika Linie Haier C2fe736crj

Podręcznik użytkownika Linie Haier C2fe736crj to sprawdzona i profesjonalnie przygotowana instrukcja obsługi urządzenia, która oferuje wyczerpującą listę informacji na temat jego zastosowania, konfiguracji, konserwacji i napraw. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego i wygodnego użytkowania. Jest także dostępny w wielu językach, co zapewnia łatwy dostęp do informacji. Podręcznik użytkownika Linie Haier C2fe736crj to niezawodne źródło informacji, dzięki któremu można w pełni wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Linie Haier C2fe736crj

hp-support-head-portlet

Działania

 • ${title}

Trwa ładowanie...

hp-contact-secondary-navigation-portletPomoc techniczna HP dla klientów

Szukaj

hp-hero-support-search

Przeszukaj wszystkie tematy pomocy

 • Wszystko
 • Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Jak…
 • Informacje o produktach
 • Podręczniki użytkownika
 • Anuluj

  Przykłady: “LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru”, “HP 250 G4 bluetooth”

  hp-share-print-widget-portlet
  • Informacja

   Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

   Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie
  hp-detect-load-my-device-portlet
  hp-product-information-portlet

  Masz już konto HP? Wybierz z posiadanych przez ciebie produktów.Zaloguj się/Zarejestruj się

  Wybierz inny produkt

  Dodaj ten produkt do Mojego pulpitu

  Ten produkt został dodany do pulpitu

  hp-product-builder-portlethp-pdp-secondary-navigation-portlet

  hp-promotion-tiles-portlethp-country-locator-portlet

  Kraj/region:Polskahp-product-warranty-check

  02. 08. 2013 Views

  Share Embed Flag

  instrukcja użytkownika piekarnika elektrycznego model... com

  SHOW MORE

  SHOW LESS

  ePAPER READ

  DOWNLOAD ePAPER

  • TAGS
  • piekarnika
  • pieczenia
  • programator
  • czasu
  • regulator
  • elektrycznego
  • drzwi
  • ruszt
  • piekarniku
  • piekarnik
  • instrukcja
  • image. com

  Create successful ePaper yourself

  Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

  START NOW

   More documentsSimilar magazinesInfo

   HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem <strong>piekarnika</strong> prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

   • Page 2 and 3: OPIS ELEMENTÓW: f g a. Lampka sygn
   • Page 4 and 5: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
   Delete template?

   Are you sure you want to delete your template?

   Save as template?

   no error

   Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

   Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HAIER C2FE636CFJ. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HAIER C2FE636CFJ będzie przydatna.

   Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HAIER C2FE636CFJ


   Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HAIER C2FE636CFJ

   Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

   [... ] · Jako czynnik chlodzàcy sà wykorzystywane chlodziwa R600a lub R134a. Sprawdê tabliczk kompresora ztylu urzàdzenia i tabliczk znamionowà we wntrzu lodówki, aby sprawdzi, która substancja jest u×yta w Pastwa lodówce. · W lodówce mogà by u×ywane wylàcznie kostkarki wyprodukowane przez Samsung Electronics.ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEþE¡Oznacza zagro×enie wystàpienia ci×kiego uszkodzenia ciala lub OSTRZEþENIE nawet Êmierci u×ytkownikaZNACZENIE INNYCH SYMBOLIZnak zakazu. Oznacza koniecznoÊ postpowania zgodnie z instrukcjà.UWAGAOznacza zagro×enie urazu ciala lub uszkodzenia sprztu.Oznacza koniecznoÊ odlàczenia przewodu zasilajàcego od gniazda zasilania. [... ] Szuflada plastikowa · Mo×e by u×ywana do przechowywania misa i suchej ×ywnoÊci. þywnoÊ powinna by szczelnie opakowana w foli lub inne odpowiednie do tego materialy czy pojemniki. Pojemnik na lód (opcja)Nie wkladaj palców, ràk i innych przedmiotów do pojemnika na lód lub zbiornika kostkarki, mo×e to spowodowa zranienie lub uszkodzenie.OSTRZEþENIE12PRZEWODNIK PRZECHOWYWANIA þYWNOÂCIPRZECHOWYWANIE þYWNOÂCI W CHLODZIARCEPólka z hartowanego szkla · Mo×e by u×ywana do przechowywania wszystkich rodzajów ×ywnoÊci. · Okràgle znaki na powierzchni szklanej sà zjawiskiem normalnym. Skladana pólka (opcja) · Je×eli potrzebujesz wy×szej przestrzeni do przechowywania wysokich przedmiotów. UnieÊ nieco przód pólki i zló× do polowy glbokoÊci. Mo×na u×ywa takiego ustawienia pólki do przechowywania wysokich produktów. Szuflada CoolSelectZoneTM (opcja) · Pomaga zachowywa smak ×ywnoÊci i przedlu×y jej Êwie×oÊ. U×ywana do przechowywania sera, misa, drobiu, ryb i innej ×ywnoÊci do szybkiego spo×ycia. Szuflada na owoce i warzywa (Górna i Dolna) · U×ywana do przechowywania owoców i warzyw. Zaprojektowana do optymalizacji wilgotnoÊci pomaga zachowa Êwie×oÊ przechowywanych warzyw i owoców.Kieszenie drzwiowe · Mogà by u×ywane do przechowywania malych opakowa, jak mleko i jogurt.. · Przybli×one czasy rozmra×ania misa i ryb znajdujà si w tabeli poni×ej. (W oparciu o kawalki gruboÊci 2, 5 cm) Czas rozmra×ania Waga 4 godziny 400 g 6 godzin 600 g 10 godzin 800 g 12 godzin 1000gW zale×noÊci od wielkoÊci i gruboÊci kawalka misa i ryby, czasy rozmra×ania mogà si ró×ni midzy sobà. Powy×sze wagi przedstawiajà calkowità wag ×ywoÊci w szufladzie CoolSelectZoneTM. Calkowity czas rozmra×ania 400 g wolowiny i 600 g mro×onego kurczaka wyniesie 10 godzin.· Po u×yciu funkcji rozmra×ania Thaw nale×y wyjà rozmro×onà ×ywnoÊ z szuflady CoolSelectZoneTM.OSTRZEþENIE 15INSTRUKCJE OBSLUGIPrzycisk funkcji rozmra×ania,, Thaw"DEMONTAþ AKCESORIÓW ZAMRAþARKIPólka z hartowanego szkla· Pociàgnij za pólk do oporu.Nastpnie podnieÊ i wyjmij.Pojemnik do przechowywania lodu (opcja)pociàgajàc go do siebie. (tylko model podstawowy)· Wyjmij pojemnik do przechowywania loduPokrywa przednich nó×ekKiesze drzwiowa· Wyjmij kiesze obiemaSzuflady· Po otworzeniu drzwi zamra×arki irkami pociàgajàc jà do góry.chlodziarki usu pokryw po odkrceniu 3 wkrtów. · W czasie monta×u ustaw pokryw na miejscu i przykr wkrtami. Pokryw nó×ek przednich zdejmuj tylko w razie koniecznoÊci.· Wyjmij je pociàgajàc i lekkopodnoszàc.IKostkarka twistowa i pojemnik na lód· Wyjmij pojemnik na lódpociàgajàc go do siebie. Nastpnie wyjmij kostkark twistowà (tylko model podstawowy).Nie u×ywaj nadmiernej sily podczas demonta×u, mo×e to UWAGA spowodowa uszkodzenia.·DEMONTAþ AKCESORIÓW CHLODZIARKIPólka ze szkla hartowanego· Wyciàgnij pólk do oporu. Nastpnie podnieÊ i wyjmij.Szuflada do przechowywania owoców i warzyw z pokrywà· Wyjmij trzymajàc za uchwyt i pociàgajàc przedzial do siebie i delikatnie unoszàc. · Wyjmij pokryw pociàgajàc jà do siebie.Kieszenie drzwiowe· Zlap kiesze obiema rkami i wyjmij podnoszàc do góry.BAREK NA NAPOJE (BEVERAGE STATIONTM)(opcja)Aby uzyska dostp do dodatkowego przedzialu chlodzàcego. barku, zlap za uchwyt drzwiczek barku i pociàgnij w dól. ] · Czy temperatura na przednim panelu sterowania jest odpowiednio ustawiona? · Czy na lodówk pada Êwiatlo sloneczne, lub czy znajdujà si obok êródla ciepla? · Czy tylna Êcianka lodówki nie znajduje si za blisko Êciany? þywnoÊ w lodówce jest zamro×ona · Czy temperatura na przednim panelu sterowania jest odpowiednio ustawiona? [... ]


   WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HAIER C2FE636CFJ

   Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
   W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

   Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HAIER C2FE636CFJ.

  Podręcznik użytkownika Linie Haier C2fe736crj

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Linie Haier C2fe736crj

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Linie Haier C2fe736crj