Podział części 3form Versa Series

Podział części 3form Versa Series jest systemem meblarskim, który został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują elastyczności i funkcjonalności. System obejmuje kilka opcji, w tym panele ścienne, szafy wiszące i konfigurowalne meble. Każdy z tych elementów może być łączony razem, tworząc unikalne rozmieszczenie, które pasuje do stylu i przestrzeni użytkownika. Wszystko to pozwala użytkownikom na stworzenie wyjątkowego wyglądu, który będzie dopasowywał się do zmieniających się potrzeb. 3form Versa Series oferuje szeroki wybór kolorów, materiałów i akcesoriów, które pozwalają na stworzenie idealnego dostosowanego rozwiązania.

Ostatnia aktualizacja: Podział części 3form Versa Series

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022]

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 1915), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. 1082), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. z 2017 r. 60, 949 i 2203, z 2018 r. 2245 oraz z 2019 r. 1287) i ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2245 i 2432, z 2019 r. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. 4).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, oddziałów i szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkół artystycznych, jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, a także zapewnieniem warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) zadaniach pozaszkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - w odniesieniu do dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, prowadzeniem przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - w odniesieniu do dzieci posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem centrów kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego - w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, prowadzeniem placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, szkolnych schronisk młodzieżowych, burs, internatów, domów wczasów dziecięcych, kolonii i obozów, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy;

3) części oświatowej - rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2022;

4) bazowym roku szkolnym - rozumie się przez to rok szkolny 2021/2022;

5) etatach - rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. 1762) oraz liczbę osób niebędących nauczycielami zatrudnionych zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli oraz liczby osób niebędących nauczycielami przebywających na urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2021 r. i dzień 10 października 2021 r. ;

6) orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - rozumie się przez to odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

7) dzieciach i młodzieży lub uczniach i słuchaczach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - rozumie się przez to dzieci i młodzież lub uczniów i słuchaczy posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo upoś- ledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

8) klasie szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej - rozumie się przez to klasę dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzoną w czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz klasę dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzoną w pięcioletnim technikum;

9) liceum ogólnokształcącym - rozumie się przez to czteroletnie liceum ogólnokształcące, w tym czteroletnie liceum ogólnokształcące, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;

10) technikum - rozumie się przez to pięcioletnie technikum, w tym pięcioletnie technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum;

11) dotychczasowej szkole policealnej - rozumie się przez to szkołę policealną dla dzieci i młodzieży oraz szkołę policealną dla dorosłych, o których mowa w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

12) małej szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:

a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz

b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

13) placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozumie się przez to placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe.

§ 2. [Podział części oświatowej]

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów i słuchaczy niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 711, 1773 i 2120);

13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;

14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;

15) finansowania świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

16) sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. [Zasady podziału części oświatowej]

Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 2)

Minister Edukacji i Nauki: wz. D. Piontkowski


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. 1848 i 2335).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. 2384).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 grudnia 2021 r. (poz. 2453)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 • Strona główna
 • AktualnościPoradniki
 • Jak podzielić ekran na 2 części?

Jak podzielić ekran? Czy taka funkcja jest w ogóle potrzebna? Pracując na laptopie, często robimy wiele rzeczy jednocześnie. Może okazać się, że uzupełniając dokument, musimy często zaglądać na inny, otwarty w oddzielnym oknie. Przełączanie się między poszczególnymi oknami, niezależnie od modelu komputera, nie jest zbyt wygodną opcją. Jak można coś na to poradzić? W takim przypadku świetnie sprawdzi się dzielenie ekranu – tak, by móc jednocześnie wyświetlać oba obszary robocze, na których nam zależy. Jak podzielić ekran na pół i kiedy konkretnie się to przydaje? Odpowiadamy w tym artykule.

Kiedy dzielić ekran na 2 części?

Podzielenie ekranu na dwie części przydaje się przy realizacji wielu zadań na laptopie – zarówno w pracy, jak i prywatnie. Kiedy warto sięgnąć po to rozwiązanie?

- Przy pracy z edycją zdjęć lub montażem filmów – dobrze mieć jednocześnie podgląd foldera z wszystkimi surowymi materiałami, z których możemy wybierać określone kadry lub ujęcia, a w drugim oknie – pracować nad stworzeniem finalnego dzieła.

- Przy pracy z wprowadzaniem danych – jeśli przepisujemy dane, dobrze pracować nad nimi bez konieczności przełączania się między oknami. Ułatwia to zorientowanie się, w którym punkcie dokumentu jesteśmy i powoduje mniej problemów ze skupieniem się. Wówczas nie włączamy okien, które niepotrzebnie nas rozpraszają.

- Przygotowując prezentację i jednocześnie robiąc research – znacznie łatwiej jest, jeśli dane z jednego okna możemy od razu nanieść na otwarty dokument. Takie postępowanie sprawia, że praca jest bardziej efektywna, a my – skupieni na celu.

- Przy pracy nad bardziej złożonym zagadnieniem, co pochłonie nas na kilka godzin – jeśli w międzyczasie dzieje się coś innego, czego powinniśmy mieć podgląd, dobrze pracować wtedy w dwóch oknach. Główne zadanie będziemy wykonywać bez przerw i przestojów, jeśli będziemy mieć pewność, że ważne informacje nas nie ominą, tylko wyświetlą się w drugim oknie.

- Gdy chcemy jednocześnie obejrzeć coś na ekranie i w tym samym czasie korzystać z Excela lub edytora tekstu. Możemy na przykład jednocześnie uczestniczyć w telekonferencji lub webinarium i robić notatki, lub nadrabiać zaległości, mając w drugim oknie otwarty na przykład plik tekstowy.

Jak widać, pytanie jak podzielić ekran, jest aktualne dla przedstawicieli wielu zawodów, którzy korzystają z laptopa na różne sposoby. Zanim przejdziemy do konkretnych instrukcji, warto zastanowić się, jak najlepiej przygotować się do pracy w trybie split screen.

Praca na podzielonym ekranie na laptopie – o czym pamiętać?

Chcąc pracować na podzielonym ekranie na laptopie, powinniśmy mieć na uwadze, że najlepsze rezultaty i komfort pracy osiągniemy, dzieląc ekran na dwa wtedy, gdy ma on więcej niż 15 cali. Pozwoli to stworzyć dwie sensownej wielkości przestrzenie robocze, które pozwolą na swobodne poruszanie się kursorem i pracę w odpowiednim dla naszego wzroku pomniejszeniu dokumentów (na przykład widok 70% zamiast 100% przy pliku tekstowym).

Jeśli jednak na co dzień pracujemy na ekranie o mniejszej rozdzielczości lub po podziale ekranu, wielkość okien roboczych nas nie satysfakcjonuje, lepszym rozwiązaniem może okazać się podłączenie dodatkowego monitora, który będziemy w stanie ogarnąć wzrokiem na naszym stanowisku pracy. Musimy pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na tę opcję, powinniśmy przeorganizować swoje biurko, tworząc odpowiednią przestrzeń dla efektywnego działania. Zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na monitor o sporej rozdzielczości.

Niezależnie od tego, czy pracujemy na jednym, podzielonym ekranie, czy na laptopie z dodatkowym monitorem, decydując się na takie działanie, dobrze zainwestować w sprzęt i akcesoria, takie jak:

- Dobrej jakości myszka komputerowa – pozwala precyzyjnie wskazywać kursorem, na kliknięciu, w który obszar nam zależy. Ma to znaczenie, jeśli pracujemy na dużych pomniejszeniach dokumentów w oknach, na stosunkowo niewielkim ekranie laptopa.

- Wygodne krzesło biurowe – daje nam możliwość regulowania odległości od ekranu, bez względu na to, w jakiej kombinacji monitorów pracujemy.

- Podkładka pod nadgarstek – jeśli operując w systemie split screen, musimy być precyzyjni, taka podkładka zdecydowanie poprawi komfort naszej pracy.

Mamy już komplet informacji, jak przygotować się do pracy w systemie dwóch ekranów na laptopie. Czas przejść do konkretów i sprawdzić, jak uruchomić opcję dzielenia ekranu.

Jak podzielić ekran na 2 w przypadku Windows 10?

Zacznijmy od laptopów z Windows 10. Możemy skorzystać z więcej niż jednej metody podziału ekranu – przyjrzyjmy się najpopularniejszym z nich.

Podzielenie ekranu przy pomocy klawiatury

W tym przypadku, mają otwarte okno programu, który chcemy umieścić po jednej części podzielonego ekranu, powinniśmy wcisnąć przycisk z logo Windows oraz strzałkę – w prawo lub w lewo, w zależności od tego, po której stronie ekranu chcemy umieścić okno.

Wszystkie pozostałe aplikacje będą widoczne jako miniaturki po drugiej stronie ekranu – tej, której kierunku nie wybraliśmy strzałką. Chcąc dobrać program, który ma być uruchomiony w drugiej części ekranu, klikamy na miniaturkę, która powiększy się do optymalnych rozmiarów.

Jeśli okaże się, że potrzebujemy mieć uruchomionych jeszcze więcej programów, podzielone okna możemy jeszcze dodatkowo podzielić na pół. Cała procedura przebiega analogicznie, z tym że zamiast strzałek w prawo i w lewo, wybieramy te wskazujące kierunki góra-dół.

Podzielenie ekranu przy pomocy myszki

Tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Tutaj kursorem powinniśmy chwycić pasek tytułu danego okna, by przeciągnąć je do brzegu monitora – po prawej lub lewej stronie. Po zwolnieniu przycisku ekran powinien się podzielić, umieszczając nasze okno z prawej lub lewej strony – w zależności od tego, na którą stronę przeciągnęliśmy okno. Po drugiej stronie wyświetlą się miniaturki pozostałych aplikacji – możemy wybrać spośród nich tę, która wypełni pozostałą część podzielonego ekranu.

Jak widać, obie metody są proste ani nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania. Aby zakończyć pracę w systemie podzielonego ekranu, wystarczy kliknąć „maksymalizuj” z prawej strony okna. W ten sposób, wybrane okno zajmie cały ekran, wyłączając pracę w podziale na dwa.

Jak podzielić ekran w MacBooku?

Jeśli zastanawiamy się, jak zrobić dwa ekrany na laptopie od Apple, jest to równie szybki proces, co w przypadku Windowsa! Jak podzielić ekran krok po kroku?

- Zatrzymujemy kursor na zielonym kółeczku z lewej strony dokumentu (tego, które służy do maksymalizacji okna), który ma znaleźć się w jednym z podzielonych okien.

- Przyciskamy i przytrzymujemy kursor na kółku.

- Z rozwijanego menu wybieramy opcję „Umieść okno po lewej stronie ekranu” lub „Umieść okno po prawej stronie ekranu” - w zależności od naszych preferencji.

- Po drugiej stronie pokażą się miniaturki innych uruchomionych programów – możemy wybrać ten, który chcemy, by znalazł się w drugiej części przedzielonego ekranu.

- Proporcje podziału ekranu możemy regulować, przesuwając pasek podziału między ekranami. Może się okazać, że w jednej z części potrzebujemy większego obszaru roboczego, podczas gdy w drugiej wystarczy nam widok cienkiego paska.

- Aby wyłączyć pracę w podzielonym ekranie, wystarczy kliknąć przycisk „maksymalizuj” w dowolnym oknie.

Powyższa instrukcja działa dla wszyskich komputerów MacBook, pracujących na systemie macOS Catalina lub nowszym.

Praca w podzielonym ekranie w wielu przypadkach jest wygodniejsza i bardziej efektywna. Uruchamianie podziału ekranu jest szybkie i intuicyjne, niezależnie od tego, czy na co dzień korzystamy z komputera z Windowsem, czy z macOS.

Czytaj więcej

Procesory i karty graficzne AMD

Firma AMD jest amerykańskim producentem sprzętu komputerowego, który rozwija i produkuje między innymi procesory do komputerów stacjonarnych i notebooków oraz karty graficzne. Jest ona największym konkurentem lidera rynku Intel w zakresie procesorów. W segmencie kart graficznych firma AMD od kilku lat walczy z firmą Nvidia o tytuł najszybszego procesora graficznego.

Więcej

Routery sprzętowe, programowe, DSL i WLAN - charakterystyka.

Routery łączą ze sobą różne sieci. Istnieją różne rodzaje routerów, jak routery sprzętowe, programowe, DSL i WLAN. Routery przekazują pakiety danych, analizując adres docelowy lub obliczając inne dane. Router nie przekazuje jednak wszystkich danych w sposób dowolny.

Więcej

Zalety i wady dysków SSD

Dyski SSD („Solid State Drive”) są dyskami twardymi wykorzystującymi pamięć flash, które są stosowane w notebookach i tabletach. W przeciwieństwie do standardowych dysków twardych (HDD) nie zawierają wirujących talerzy ani innych ruchomych części. Z tego względu dyski SSD są bardziej wytrzymałe, zużywają mniej prądu, działają bezgłośnie i mają znacznie krótszy czas dostępu do danych. pl/zalety-i-wady-dyskow-ssd">Więcej

Laptop edukacyjny dla dziecka

Nie warto dłużej wahać się, czy kupić laptop edukacyjny dla dziecka. W ręce najmłodszych użytkowników coraz częściej trafiają smartfony, tablety i laptopy. Nie ma jednoznacznie ustalonego najlepszego wieku na wejście w cyfrowy świat. Rodzice, którzy zdecydowali się pomóc swoim pociechom wykonać pierwszy krok w jego kierunku zauważają, że elektroniczny gadżet tak wciąga ich dzieci, że wolą się one bawić smartfonem, tabletem lub laptopem niż ich własnymi zabawkami. pl/laptop-edukacyjny-dla-dziecka">Więcej

Laptop na raty

Wielu osobom ciężko jest sobie wyobrazić życie bez przenośnego komputera. W pracy laptop jest niezastąpiony podczas prowadzenia prezentacji, wizyty u klienta, można z nim bez problemu przechodzić z jednego budynku lub działu do drugiego. pl/laptop-na-raty">Więcej

powrót

Czy chcesz się uczyć jak podzielić wideo MP4 na części? Dobra rzecz! Ponieważ zebraliśmy najbardziej polecane aplikacje online i offline, które pomogą Ci podzielić klipy wideo. Ponieważ na rynku krąży wiele programów, chciałeś poznać najbardziej niezawodne narzędzia, których możesz użyć. Lepiej zapoznaj się z tym postem, ponieważ omawiamy najdokładniejszy proces każdego narzędzia krok po kroku.

 • Część 1. Najlepszy sposób na podzielenie wideo na części
 • Część 2. Inne sposoby podziału wideo na części
 • Część 3. Często zadawane pytania dotyczące podziału wideo na części

Część 1. Najlepszy sposób na podzielenie wideo na części: Windows i Mac

1. Vidmore Video Converter

Plik Vidmore Video Converter to najskuteczniejsze narzędzie do dzielenia wideo na części. Jeśli szukasz edytora wideo, który jest prosty w obsłudze i który można pobrać zarówno dla systemu Windows, jak i Mac, powinieneś rozważyć to narzędzie. Posiada możliwość edycji audio, grafiki i klipów wideo. W rezultacie niewiele jest zapytań, czy jest to pierwsza opcja edycji dla konsumenta.

Kolejną zaletą tego narzędzia dla wszystkich użytkowników jest przyjazny interfejs użytkownika. Dzięki temu nie będziesz musiał spędzać życia na szukaniu odpowiednich narzędzi do edycji, ponieważ będziesz mógł poruszać się między nimi ze względną łatwością. Kolejną dobrą wiadomością na temat tego programu jest możliwość zaoszczędzenia cennego czasu użytkowników. Ta doskonała platforma oferuje szybszą konwersję zarówno plików audio, jak i wideo. Tak więc, oto prosta demonstracja, jak podzielić wideo na części.

Krok 1: Pobierz rozdzielacz wideo na PC

Kliknij jeden z Ściągnij ikony na dole, aby rozpocząć proces instalacji i konfiguracji programu do edycji wideo na komputerze. Po zakończeniu konfiguracji tego urządzenia program zacznie działać.

Krok 2: Prześlij klip wideo

Następnie kliknij Dodaj pliki przycisk w Oś czasu lewy górny róg. A po kliknięciu tego przycisku natychmiast rozpocznie importowanie plików z Twojego Teczka. Dodatkowo możesz szybko przesłać pliki, dotykając Plus w środkowej części okna i klikając go, aby przesłać pliki. com/images/2022/01/upload-video-clip-vidmore. jpg" alt="Prześlij klip wideo Vidmore"/>

Krok 3: Podziel wideo na części

Po przesłaniu klipu wideo przejdź do Nożycowy ikonę, aby przejść do sekcji cięcia. Rozpocznij dzielenie wideo na części, klikając Szybki podział w lewej dolnej części ekranu. Określ, ile funkcji chcesz podzielić na swój film. Gdy skończysz, kliknij Zapisać przycisk. com/images/2022/01/split-video-into-parts-vidmore. jpg" alt="Podziel wideo na części Vidmore"/>

Krok 4: Konwertuj podzielone wideo

Po wykonaniu poprzednich kroków kliknij przycisk Skonwertuj wszystko w prawym dolnym rogu ekranu, aby wprowadzić zmiany w pliku. com/images/2022/01/convert-split-video-vidmore. jpg" alt="Konwertuj podzielone wideo Vidmore"/>

2. Zdjęcia Windows

Za pomocą oprogramowania Windows Photos możesz podzielić filmy na części. Jest to edytor wideo osadzony w systemie Windows. To narzędzie jest pod wieloma względami podobne do programu Windows Movie Maker. Produkcję i edycję wideo w systemie Windows ułatwia program Zdjęcia systemu Windows, który eliminuje konieczność pobierania dodatkowych programów. Pomimo rzeczywistości, że jest to proste narzędzie, nadaje się do dzielenia filmów. com/images/2022/01/split-video-parts-windowsphotos. jpg" alt="Podziel wideo części Windowsphotos"/>

Plusy:

 1. Posiada prosty interfejs użytkownika.
 2. Może samodzielnie tworzyć albumy.

Cons:

 1. Nie umożliwia dodawania przejść do klipów wideo.

3. OHP

VLC Media Player to jeden z najbardziej znanych programów obsługujących różne formaty wideo. To narzędzie umożliwia również przesyłanie strumieniowe wideo, edycję wideo i konwersję. Oprócz możliwości odtwarzania ulubionych filmów, umożliwia także dzielenie filmów na kilka części. com/images/2022/01/split-video-parts-vlc. jpg" alt="Podział części wideo VLC"/>

Plusy:

 1. Możesz z niego korzystać za darmo.
 2. Pozwala na dzielenie nawet ścieżek audio.
 3. Obsługuje formaty plików audio i wideo bez pobierania aplikacji innych firm.

Cons:

 1. Nawigacja jest nieco skomplikowana.
 2. Nie pozwala na odtwarzanie uszkodzonych klipów wideo.
 3. Czasami wymaga pobierania kodeków.

Część 2. Inne sposoby podziału wideo na części

Ta część pokaże Ci inne sposoby dzielenia wideo na części na urządzeniu mobilnym.

1. AndroVid

AndroVid to wszechstronna aplikacja, którą możesz zainstalować na swoim urządzeniu z Androidem. To doskonała opcja do podzielenia wideo na części. Kolejną dobrą rzeczą w tej aplikacji jest to, że jest idealna dla osób o zielonej dłoni. Nic dziwnego, że możesz nawigować po tym bez żadnych kłopotów. AndroVid jest idealny do wycinania, przycinania, łączenia i dodawania ścieżek tekstowych i audio do klipów wideo. Dlatego ludzie, którzy chcą być kreatywni w swoich nagranych filmach, korzystają z tej aplikacji. com/images/2022/01/split-video-parts-androvid. jpg" alt="Podziel części wideo Androvid"/>

Plusy:

 1. Posiada potężne narzędzia do edycji przeznaczone wyłącznie dla urządzeń z systemem Android.
 2. Jest idealny dla początkujących.
 3. Nawigacja ma fundamentalne znaczenie.

Cons:

 1. Darmowa wersja oferuje ograniczone funkcje edycji.
 2. Jest to nieco skomplikowane w użyciu, zwłaszcza na tabletach.

2. iMovie

Jednym z celowo zbudowanych programów na urządzenia z systemem iOS jest iMovie. Ma wersję zbudowaną dla komputerów Mac i iPhone. To narzędzie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o przyjazność dla użytkownika. Pozwala poprawić jakość klipów wideo, aby były bardziej atrakcyjne. Poza tym obsługuje również przycinanie, obracanie, przejścia wideo i zmianę prędkości nagranego materiału. Dlatego nie ma wątpliwości, że to narzędzie może pomóc Ci podzielić klipy wideo na części. com/images/2022/01/split-video-parts-imovie. jpg" alt="Podziel części wideo iMovie"/>

Plusy:

 1. Oferuje prosty interfejs.
 2. Zapewnia różne filtry.
 3. Posiada wiele narzędzi audio.

Cons:

 1. Pozwala tylko na połączenie dwóch filmów.
 2. Niektóre narzędzia do edycji nie są obsługiwane.

Dalsza lektura:

Przewodnik po tym, jak odwrócić klip wideo w Final Cut Pro i wyposażony w przydatne narzędzia

Najlepszy edytor wideo z podzielonym ekranem online i offline, który możesz wypróbować

Część 3. Często zadawane pytania dotyczące podziału wideo na części

Dlaczego dzielenie wideo w VLC czasami się zawiesza?

Zdarza się, że narzędzie do edycji VLC ulega awarii, ale możesz użyć konwertera wideo Vidmore jako alternatywnego.

Czy mogę podzielić wideo na części online?

Zdecydowanie tak! Możesz przejść do aplikacji Clideo, Kapwing i 123. Należy jednak pamiętać, że to narzędzie ma ograniczenia, zwłaszcza dotyczące rozmiaru pliku.

Jak podzielić wideo na części na Androidzie za pomocą Galerii?

Otwórz Galerię i wybierz wideo, które chcesz przyciąć. Następnie kliknij ikonę ołówka pod ekranem i natychmiast przesuń suwaki, aż zostaną podzielone na części. Na koniec kliknij ikonę Zapisz.

Wniosek

Wszystkie powyższe narzędzia pomogą Ci podziel wideo na części. Nie musisz spędzać dużo czasu na szukaniu odpowiedniego rozdzielacza wideo dla urządzeń z systemem Android, iPhone, Mac i Windows, ponieważ możesz zebrać wszystko powyżej. Więc bez zbędnych ceregieli zacznij dzielić swój film na kilka części, instalując jeden z powyższych edytorów wideo.

Podział części 3form Versa Series

Bezpośredni link do pobrania Podział części 3form Versa Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podział części 3form Versa Series