Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Ge Monogram Zek958bm

Ge Monogram Zek958bm to wysokiej jakości zmywarka do zabudowy, która jest wyposażona w szereg przydatnych funkcji i technologii. Aby upewnić się, że użytkownik może cieszyć się z działania urządzenia przez wiele lat, ważne jest, aby przestrzegać poniższych wskazówek i przepisów:

Ostatnia aktualizacja: Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Ge Monogram Zek958bm

Publikacje IFAC

Arkusz informacyjny dotyczący współzależności pomiędzy MSB 220 (zmienionym) a MSB 600

W grudniu 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała nowy arkusz informacyjny dotyczący współzależności pomiędzy Międzynarodowym Standardem Badania (MSB) 220 (zmienionym), który dotyczy zarządzania jakością na poziomie zlecenia a MSB 600 dotyczącym badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (badania grupy). W arkuszu informacyjnym zwrócono uwagę na aspekty badania grupy, na które może mieć wpływ MSB 220 (zmieniony) oraz Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 1 dotyczący zarządzania jakością na poziomie firmy audytorskiej. Niniejszy arkusz informacyjny podkreśla następujące aspekty badania grupy, na które wpływ może mieć MSB 220 (zmieniony): zmieniona definicja zespołu wykonującego zlecenie oraz obowiązki w zakresie przywództwa i kierowania, nadzoru i przeglądu. Dokument będzie szczególnie przydatny w przypadku badań grupy, w które zaangażowani są biegli rewidenci części składowych grupy.

 • Arkusz informacyjny – Zarządzanie jakością oraz badanie sprawozdań finansowych grupy: podkreślenie niektórych aspektów współzależności pomiędzy MSB 220 (Zmienionym) a MSB 600

Zmiany do MSR 1 i ich wpływ na MSB

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała w listopadzie 2022 r. wskazówki zatytułowane: „Zmiany do MSR 1 i ich wpływ na MSB: ujawnianie istotnych informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości”. Publikacja ma na celu pomóc użytkownikom w zrozumieniu wpływu na Międzynarodowe Standardy Badania (MSB) niektórych zmian o wąskim zakresie wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”. pl/assets/meta/6866, Zmiany%20do%20MSR%201%20i%20ich%20wp%C5%82yw%20na%20MSB. pdf" target="_blank" rel="noopener">Zmiany do MSR 1 i ich wpływ na MSB: ujawnianie istotnych informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości

Alert IESBA – Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności

W październiku 2022 roku pracownicy Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) wydali alert zatytułowany: „Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności” (ang. The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations). Publikacja zwraca uwagę zawodowych księgowych pracujących w biznesie oraz zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, w tym firm, na szereg istotnych postanowień Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym międzynarodowych standardów niezależności) (Kodeks), które muszą przestrzegać wykonując swoją pracę w trakcie poruszania się po bezprecedensowych wyzwaniach i ryzykach wynikających z wojny rosyjsko-ukraińskiej. W alercie zwrócono uwagę m. in. na implikacje etyczne wynikające z szeroko zakrojonych sankcji gospodarczych nałożonych przez wiele jurysdykcji na Rosję, niektóre podmioty rosyjskie i obywateli Rosji oraz na Białoruś, a także na związane z nimi obowiązki etyczne zawodowych księgowych wynikające z Kodeksu. Publikacja podkreśla również:

 • kluczowe rozważania etyczne dla zawodowych księgowych pracujących w biznesie w odniesieniu do przygotowania i prezentacji informacji, w szczególności w zakresie rozliczania i ujawniania wpływu konfliktu ukraińskiego na działalność zatrudniających ich organizacji oraz
 • kluczowe rozważania etyczne dla zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód w odniesieniu do akceptacji klienta i zlecenia, a w kontekście badania sprawozdań finansowych, kluczowe rozważania dotyczące niezależności związane z zaległymi wynagrodzeniami i zawartym w Kodeksie zakazem przyjmowania obowiązków zarządczych.

Niezależnie od środowiska, w którym działają zawodowi księgowi, postanowienia Kodeksu służą podniesieniu jakości i spójności usług świadczonych przez księgowych, przyczyniając się tym samym do wzrostu zaufania publicznego i zaufania do ich pracy. pl/assets/meta/6843, Alert%20IESBA_Konflikt%20na%20Ukrainie_Kluczowe%20rozwa%C5%BCania_etyka_niezale%C5%BCno%C5%9B%C4%87. pdf" target="_blank" rel="noopener">Alert pracowników IESBA – Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności

Często zadawane pytania (FAQ) - Raportowanie spraw dotyczących kontynuacji działalności w sprawozdaniu biegłego rewidenta

W sierpniu 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała odpowiedzi na "Często zadawane pytania (FAQ) - Raportowanie spraw dotyczących kontynuacji działalności w sprawozdaniu biegłego rewidenta". Dokument został opracowany przez Grupę Zadaniową ds. Kontynuacji Działalności Rady IAASB, aby odnieść się do powszechnych pytań związanych z wykorzystaniem oraz wzajemnymi powiązaniami pomiędzy sekcjami „Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji działalności” i „Kluczowe sprawy badania” oraz akapitami objaśniającymi ze zwróceniem uwagi, w sprawozdaniu biegłego rewidenta sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB). pl/assets/meta/6704, Cz%C4%99sto%20zadawane%20pytania%20%28FAQ%29_Raportowanie%20spraw%20dotycz%C4%85cych%20kontynuacji%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20w%20sprawozdaniu%20BR. pdf" target="_blank" rel="noopener">Często zadawane pytania (FAQ) - Raportowanie spraw dotyczących kontynuacji działalności w sprawozdaniu biegłego rewidenta

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zmienione w 2019 r. )

W październiku 2019 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) opublikowała Zmiany aktualizujące MSE 2, 3, 4 i 8 opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board – IAESB). Ww. zmiany zostały przetłumaczone na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – członek IFAC od 1989 r. – i wydane wraz z pozostałymi standardami w 2020 r. jako opracowanie zbiorcze zawierające MSE 1-8.

 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zmienione w 2019. )
 • Wytyczne IAASB dotyczące oszustwa w badaniu sprawozdania finansowego

  W maju 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała "Niewiążące wytyczne dotyczące oszustwa w badaniu sprawozdania finansowego. Soczewka do wykrywania oszustw – interakcje pomiędzy MSB 240 a innymi MSB". Dokument ma na celu wyjaśnienie relacji i związku pomiędzy Międzynarodowym Standardem Badania (MSB) 240 - „Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw” a innymi MSB podczas planowania i przeprowadzania badania, jak również raportowania. Materiał pokazuje również, w jaki sposób MSB 240 jest obecnie stosowany w połączeniu z pełnym zestawem MSB. pl/assets/meta/6378, Soczewka%20do%20wykrywania%20oszustw_interakcje%20pomi%C4%99dzy%20MSB%20240%20a%20innymi%20MSB. pdf" target="_blank" rel="noopener">Niewiążące wytyczne dotyczące oszustwa w badaniu sprawozdania finansowego. Soczewka do wykrywania oszustw – interakcje pomiędzy MSB 240 a innymi MSB

  Materiały wspierające wdrożenie MSZJ 1, MSZJ 2 oraz MSB 220 (Z)

  Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała szereg materiałów wspierających wdrożenie standardów z pakietu zarządzania jakością: MSZJ 1, MSZJ 2 i MSB 220 (Z).

  • Materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 (MSZJ 1) – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Prezentacje z serii webinariów na temat MSZJ 1 (nagranie w j. angielskim dostępne tutaj):
  • Webinarium – Część 1: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania ryzyka firmy (pobierz tutaj)
  • Webinarium – Część 2: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Zasoby: Oczekiwania wobec firm i partnerów odpowiedzialnych za zlecenie (pobierz tutaj)
  • Webinarium – Część 3: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Co nowego w procesach monitorowania i korygowania w firmach? (pobierz tutaj)
  • Webinarium – Część 4: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Podsumowanie: Analiza wszystkich elementów Systemu Zarządzania Jakością (pobierz tutaj)
  • Materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2 (MSZJ 2) – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Badania 220 (zmienionego) (MSB 220 (Z)) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny - MSB 220 (zmieniony): Definicja zespołu wykonującego zlecenie (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Materiały wspierające wdrożenie MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r. )

   Celem lepszego zrozumienia Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 315 (zmienionego w 2019 r. ) „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”, opublikowanego przez IFAC w grudniu 2019 r., Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała materiały wspierające jego wdrożenie. Są to:

  • Podstawa wniosków sporządzona przez pracowników IAASB – Międzynarodowy Standard Badania 315 (zmieniony w 2019 r. ) „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”, w tym zmiany dostosowawcze i wynikające z nowelizacji innych standardów międzynarodowych
  • Arkusz informacyjny – Wprowadzenie do MSB 315 (zmienionego w 2019 r. ) „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”
  • MSB 315 (zmieniony w 2019 r. ), Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia. Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy
  • Projekt standardu dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek

   W lipcu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała projekt nowego, odrębnego standardu dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (ang. Less Complex Entities, LCE), zatytułowany: „Proponowany Międzynarodowy Standard Badania dotyczący badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (MSB dla MZJ)” wraz z prośbą o nadsyłanie komentarzy do 31 stycznia 2022 r.

   Mniejsze, mniej złożone jednostki wnoszą istotny wkład w gospodarkę światową i stanowią zdecydowaną większość podmiotów na całym świecie. Jednocześnie coraz bardziej złożone struktury i transakcje należy uwzględnić w Międzynarodowych Standardach Badania (MSB). Ta złożoność MSB może stanowić wyzwanie dla badań mniej złożonych jednostek. IAASB na podstawie informacji zwrotnych z dokumentu dyskusyjnego opracowała projekt standardu, który jest proporcjonalny do typowego charakteru i okoliczności badania mniej złożonej jednostki, odpowiada na wyzwania interesariuszy i stanowi rozwiązanie globalne. Standard zaspokoi rosnące globalne potrzeby, jednocześnie zmniejszając pojawiające się ryzyko rozbieżności jurysdykcyjnych. Jest to przełomowy projekt, który reprezentuje nową erę dla IAASB i dlatego IAASB prosi teraz o opinie interesariuszy.

   Nowy, samodzielny standard badania sprawozdania finansowego mniej złożonych jednostek:

  • jest przeznaczony specjalnie do badania mniej skomplikowanych podmiotów,
  • opiera się na podstawowych koncepcjach z Międzynarodowych Standardów Badania,
  • został opracowany tak, aby był zrozumiały, jasny i zwięzły,
  • zmniejsza ryzyko rozbieżności jurysdykcyjnych poprzez zapewnienie spójności i porównywalności na całym świecie,
  • pozwoli osiągnąć badania wysokiej jakości.
  • Materiały opublikowane w ramach projektu i przetłumaczone na j. polski, to:

   • Projekt standardu: „Proponowany Międzynarodowy Standard Badania dotyczący badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (MSB dla MZJ)”
   • Dodatkowe wskazówki: „Proponowane wytyczne uzupełniające dla proponowanego międzynarodowego standardu badania dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek”
    Dokument został opracowany w celu szerszego wyjaśnienia spraw i okoliczności, które mogą mieć znaczenie w podejmowaniu decyzji o stosowaniu standardu i może być przydatny dla:
   • organów uprawnionych do ustanawiania standardów w podejmowaniu decyzji o dozwolonym jego stosowaniu w danym systemie prawnym,
   • firm audytorskich w opracowywaniu zasad lub procedur dotyczących jego stosowania,
   • biegłych rewidentów w ustalaniu na etapie przyjęcia zlecenia lub kontynuacji współpracy z klientem, czy stosowanie standardu jest odpowiednie na potrzeby określonego zlecenia.
   • Dodatkowe wskazówki dotyczące sprawozdania z badania: „Projekt wytycznych uzupełniających dla proponowanego międzynarodowego standardu badania dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek – sprawozdawczość biegłego rewidenta”
    Dokument zawiera wytyczne związane ze zmianami w treści sprawozdania biegłego rewidenta z badania wynikającymi ze stosowania proponowanego standardu. pl/assets/meta/5998, Za%C5%82%201_MSB%20dla%20MZJ_s%C5%82owniczek%20termin%C3%B3w_PL. pdf">Załącznik nr 1 – Słowniczek terminów
   • Zmiany do Kodeksu IESBA

    Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała i zatwierdziła kolejne zmiany do Kodeksu etyki IESBA. Są to:

    • „Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie” – opublikowane przez IFAC 5 października 2020 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)
     Celem ww. zmian Kodeksu jest promowanie roli i mentalnego nastawienia oczekiwanego od wszystkich zawodowych księgowych. Zmiany te wyraźnie wskazują, że zawodowi księgowego powierzono publiczne zaufanie do szeroko zakrojonych ról, jakie odgrywa w społeczeństwie oraz, że zaufanie to opiera się na umiejętnościach i wartościach, jakie zawodowy księgowy wnosi do swojej działalności. Co ważne, zmiany te potwierdzają odpowiedzialność zawodu za działanie w interesie publicznym i fundamentalną rolę Kodeksu w wypełnianiu tego obowiązku. pl/assets/meta/6864, Podstawa%20wniosk%C3%B3w_Zmiany%20do%20Kodeksu_rola%20ZK%20i%20mentalne%20nastawienie. pdf" target="_blank" rel="noopener">Podstawa wniosków: Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie
    • „Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd” – opublikowane przez IFAC 14 stycznia 2021 r. pl/assets/meta/5889, Final%20Pronouncement_Objectivity%20of%20Engagement%20Quality_fin_PL_. pdf">tutaj)
     Ww. zmiany dostarczają wskazówek, które wspierają Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 2 (opublikowany przez IFAC w grudniu 2020 r. ) w odniesieniu do kwalifikowalności jednostki do pełnienia roli osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia, koncentrując się na istotnym atrybucie obiektywizmu. Między innymi wytyczne:
    • przedstawiają potrzebę identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla przestrzegania podstawowej zasady obiektywizmu, które mogą pojawić się przy wyznaczaniu danej osoby na stanowisko osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia dla danego zlecenia;
    • wyraźnie nawiązują i wspierają wymóg zawarty w MSZJ 2, aby firma ustanowiła, jako warunek kwalifikujący, dwuletni okres karencji, zanim partner odpowiedzialny za zlecenie będzie mógł objąć funkcję osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia dla tego samego zlecenia; oraz
    • podkreślają, że wymóg karencji zawarty w MSZJ 2 służy podwójnemu celowi zapewnienia zgodności z podstawową zasadą obiektywizmu i wykonywania wysokiej jakości zleceń.
    • Wytyczne mogą mieć również zastosowanie w sytuacjach, gdy jako zabezpieczenie w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom przestrzegania podstawowych zasad etyki do wykonywanej pracy wyznaczono jednostkę jako odpowiednią osobę przeprowadzającą przegląd.

    • „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń” – opublikowane przez IFAC 28 kwietnia 2021 r. pl/assets/meta/6325, Zmiany%20postanowie%C5%84%20Kodeksu%20odnosz%C4%85cych%20si%C4%99%20do%20wynagrodze%C5%84_pl. pdf" target="_blank" rel="noopener">tutaj)
     Ww. zmiany ujęte w rozdziale 410 – „Wynagrodzenia” w części 4 A – Niezależność dla zleceń badania i przeglądu, zawierają konkretne wymogi oraz wskazówki dotyczące zastosowania ramowych założeń koncepcyjnych w celu identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla niezależności, związane z wynagrodzeniami otrzymywanymi od klientów badania, w tym m. :
    • zakaz dotyczący tego, aby świadczenie na rzecz klienta badania usług innych niż badanie miało wpływ na wynagrodzenie za badanie pobierane przez firmy audytorskie,
    • w przypadku badania JZP – wymóg zaprzestania pełnienia funkcji biegłego rewidenta, jeżeli zależność wynagrodzenia od klienta badania trwa dłużej niż określony okres,
    • przekazywanie informacji związanych z wynagrodzeniem do osób sprawujących nadzór i opinii publicznej w celu wsparcia ich osądów dotyczących niezależności biegłego rewidenta oraz
    • ulepszone wytyczne dotyczące identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla niezależności.
    • Opracowanie zawiera ponadto zmiany dostosowawcze do rozdziałów: 120, 270, 320, 330, 400 w części 4A oraz rozdziału 905 w części 4B Kodeksu.

    • Podstawa wniosków: Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń
    • Pytania i odpowiedzi opracowane przez pracowników IESBA: Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń
    • „Zmiany postanowień Kodeksu dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych” – opublikowane przez IFAC 28 kwietnia 2021 r. pl/assets/meta/6574, Zmiany%20do%20Kodeksu_%C5%9Bwiadczenie%20us%C5%82ug%20nieatestacyjnych. pdf" target="_blank" rel="noopener">tutaj).
     Zmienione postanowienia dotyczące świadczenia usług nieatestacyjnych obejmują zmiany merytoryczne, które wzmacniają Międzynarodowe Standardy Niezależności poprzez wyjaśnienie i uwzględnienie okoliczności, w których firmy audytorskie oraz firmy audytorskie należące do sieci mogą, ale nie muszą, świadczyć usługę nieatestacyjną na rzecz klienta badania lub klienta zlecenia atestacyjnego. Zmienione przepisy zawierają nowe wymogi, które wyraźnie zabraniają firmom i firmom należącym do sieci świadczenia określonych rodzajów usług nieatestacyjnych swoim klientom badania, zwłaszcza gdy są oni jednostkami zainteresowania publicznego (JZP).
    • „Zmiany dostosowawcze do Kodeksu dotyczące zarządzania jakością” – opublikowane przez IFAC 11 kwietnia 2022 r. pl/assets/meta/6841, Zmiany%20do%20Kodeksu%20dotycz%C4%85ce%20zarz%C4%85dzania%20jako%C5%9Bci%C4%85_pl.
     W grudniu 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała pakiet standardów zarządzania jakością (MSZJ 1, MSZJ 2 oraz MSB 220 (zmieniony)). W wyniku finalizacji tych standardów IESBA uznała, że konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian dostosowawczych do Kodeksu.
    • Powyższe dokumenty mają charakter edukacyjny i nie są w żaden sposób wiążące dla biegłych rewidentów w Polsce.

     Zmiany do standardów międzynarodowych

     Materiały o charakterze pomocniczym i edukacyjnym ukazujące zmiany dostosowawcze wprowadzone do innych standardów międzynarodowych na skutek przyjęcia przez IAASB Międzynarodowego Standardu Badania 250 (zmienionego), Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego oraz Międzynarodowego Standardu Badania (zmienionego), Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień:

     • Zmiany dostosowawcze do standardów międzynarodowych wynikające z przyjęcia MSB 250 (zmienionego) - materiał o charakterze pomocniczym i edukacyjnym
     • Zmiany dostosowawcze do standardów międzynarodowych wynikające z przyjęcia MSB 540 (zmienionego) - materiał o charakterze pomocniczym i edukacyjnym
     • Raport IAASB podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta

      W czerwcu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała raport podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów związanych ze sprawozdawczością biegłego rewidenta. Dokument podsumowuje kluczowe tematy i poglądy, którymi podzielono się z IAASB w ramach ankiety dotyczącej sprawozdawczości biegłego rewidenta po wdrożeniu standardów sprawozdawczości, przeprowadzonej w 2020 r. (więcej na ten temat tutaj) oraz debaty, która odbyła się we wrześniu 2020 r. pl/pl/aktualnosci/1448, Druga-dyskusja-IAASB-zwiazana-z-przyszloscia-audytu">tutaj). Ankieta, debata i związane z nimi działania informacyjne pozwoliły uzyskać perspektywę wdrożenia i konkretnych aspektów zmienionych standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta. Trzy kluczowe obszary zainteresowania interesariuszy to: kluczowe sprawy badania, kontynuacja działalności i sekcja „Inne informacje”, zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta. Raport w j. polskim dostępny poniżej:

     • Oświadczenie podsumowujące informacje zwrotne: Przegląd powdrożeniowy w zakresie sprawozdawczości biegłego rewidenta
     • Materiały wspierające wdrożenie MSUPo 4400 (Z)

      W związku z opracowaniem Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego) Usługi wykonania uzgodnionych procedur przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) w kwietniu 2020 r. (standard przyjęty uchwałą KRBR nr 1632/25a/2021 - szczegóły tutaj), IFAC opublikował również materiały objaśniające wprowadzone zmiany, jak również zaktualizował wcześniejsze publikacje dotyczące standardu - dostępne w języku polskim poniżej:

     • Uzasadnienie wniosków: Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4400 (MSUPo) 4400 (zmieniony), Usługi wykonania uzgodnionych procedur
     • Materiał informacyjny: Wprowadzenie do MSUPo 4400 (zmienionego), Usługi wykonania uzgodnionych procedur
     • Usługi wykonania uzgodnionych procedur – Możliwość rozwoju i wzrostu wartości
     • Wybór odpowiedniej usługi: Porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i wykonania uzgodnionych procedur
     • Przewodnik IFAC dotyczący stosowania MSB w badaniu małych i średnich jednostek

      W lipcu 2018 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała czwarte wydanie Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek. Opracowanie pomaga efektywnie i proporcjonalnie stosować MSB w badaniu MŚP i jest przeznaczone do wykorzystania przez wszystkich praktyków. Tom I przewodnika obejmuje podstawowe pojęcia badania opartego na ocenie ryzyk. Tom II zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania badania, w tym dwa studia przypadków: z badania MŚP i jednostki mikro. pl/assets/meta/5647, IFAC-Guide-to-Using-ISAs-Vol-I-4th-edition_PL. pdf">Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek, tom 1 - podstawowe pojęcia

     • Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek, tom 2 - praktyczne wytyczne
     • Opracowanie dotyczące podwyższonych ryzyk oszustwa i innych działań nielegalnych w czasie pandemii COVID-19, w tym okoliczności dotyczące badania sprawozdań finansowych

      W grudniu 2020 r. IFAC opublikował materiał przygotowany przez Niezależną Radę Regulacyjną Biegłych Rewidentów z RPA (IRBA) przy współpracy z IESBA, IAASB oraz krajowymi organami ustanawiającymi standardy etyki z Australii, Chin, Kanady, RPA, USA i Wielkiej Brytanii. Autorzy opracowania zwracają uwagę na zagrożenia związane z wystąpieniem oszustwa w związku z pandemią COVID-19 oraz podkreślają rolę, jaką księgowi i biegli rewidenci mogą odgrywać, służąc pomocą w minimalizowaniu zasięgu występowania oszustw i w rozpoznawaniu przypadków oszustwa lub podejrzeń oszustwa oraz reagowaniu na nie w interesie publicznym. pl/assets/meta/5621, Staff%20Alert_Navigating%20the%20Heightened%20Risks%20of%20Fraud%20and%20Other_PL. pdf">Poruszanie się wśród podwyższonych ryzyk oszustwa i innych działań nielegalnych w czasie pandemii COVID-19, w tym okoliczności dotyczące badania sprawozdań finansowych

      Wytyczne IESBA dotyczące zasad korzystania ze wsparcia specjalistów w warunkach pandemii COVID-19

      W październiku 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała wytyczne, które mają na celu pomóc zawodowym księgowym zatrudnionym w przedsiębiorstwach oraz zawodowym księgowym wykonującym wolny zawód w określeniu, kiedy może zaistnieć potrzeba skorzystania z usług specjalisty w celu wsparcia w wykonywaniu określonych zadań i innych czynności zawodowych w ramach organizacji zatrudniających oraz w ramach obsługi klientów w otoczeniu związanym z pandemią COVID-19. Publikacja powstała przy współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) oraz krajowych organów ustanawiających standardy etyki z Australii, Kanady, Chin, RPA, Wielkiej Brytanii i USA. pl/assets/meta/5565, Staff%20Alert_Using%20Specialists%20in%20the%20Covid%20Environment_PL. pdf">Korzystanie ze specjalistów w otoczeniu związanym z COVID-19, w tym okoliczności związane z zaangażowaniem specjalistów w badaniu sprawozdań finansowych

      Alert IAASB dotyczący uwzględniania ryzyka klimatycznego w badaniu sprawozdania finansowego

      W październiku 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opracowała dokument zwracający uwagę na okoliczność uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych. Ma on służyć jako pomoc dla biegłych rewidentów w uzyskaniu zrozumienia treści aktualnie zawartych w MSB i ich znaczenia dla uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych. pl/assets/meta/5563, IAASB%20Alert_The%20Consideration%20of%20Climate-Related%20Risks%20in%20an%20Audit%20of%20Financial%20Statement_PL. pdf">Uwzględnienie ryzyka związanego z klimatem w badaniu sprawozdania finansowego

      Opracowanie IESBA dotyczące wyzwań dla etyki i niezależności wynikających z pandemii COVID-19

      W maju 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) opracowała zestaw pytań i odpowiedzi w celu zwrócenia uwagi na te aspekty Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) (Kodeksu), które mogą być istotne w kontekście wyzwań i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 w odniesieniu do kwestii etycznych i niezależności:

      • COVID-19: Aspekty etyczne oraz rozważania dotyczące niezależności
      • Przewodnik IFAC dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy

       We wrześniu 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) rozpoczęła publikację sześcioczęściowej serii przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”, którego celem jest pomoc zawodowym księgowym w pogłębieniu wiedzy na temat procederu prania pieniędzy:

       • Część 1 – Wprowadzenie do zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy dla zawodowych księgowych
       • Część 2 – Podejście oparte na szacowaniu ryzyka
       • Część 3 - Zakładanie spółki
       • Część 4 - Transferowanie aktywów
       • Część 5 - Doradztwo podatkowe
       • Część 6 - Firmy z problemami finansowymi
       • W 2022 r. IFAC wznowił publikowanie kolejnych części przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”. Są to:

        • Część 7 - Aktywa wirtualne
        • Część 8 - Trendy w przestępczości
        • Część 9 - Narzędzia do obrony
        • Materiały wspierające stosowanie MSB 540 (zmienionego)

         W latach 2018-2020 Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) opracowała szereg materiałów wspierających stosowanie Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 540 (zmienionego) "Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień":

         • At a Glance
         • Podstawa wniosków
         • Przegląd zmian
         • Podsumowanie zmian
         • Przepływ wymogów
         • Trzy podejścia do testów
         • Powiązania między 540Z i innymi MSB
         • Briefing klienta badania
         • Proste i złożone przykłady ilustrujące
         • Wdrożenie MSB 540 (zmienionego) – Przykłady ilustrujące oczekiwane straty kredytowe
         • Badanie szacunków księgowych: Narzędzie wdrażania MSB 540 (zmienionego)
         • Wskazówki dotyczące stosowania kodeksu etyki IESBA w sytuacji pandemii COVID-19

          W lipcu 2020 r. IFAC opublikował wskazówki dotyczące stosowania założeń koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności) (zwanym „Kodeksem”) do czterech scenariuszy obejmujących usługi lub działania związane z podatkami i wyceną powstałych w sytuacji pandemii. Dwa z tych scenariuszy odnoszą się do zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, a pozostałe dwa do zawodowych księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach. pl/assets/meta/5347, Applying%20the%20Codes%20Conceptual%20Framework_Covid-19_PL. pdf">Stosowanie założeń koncepcyjnych Kodeksu w okolicznościach COVID-19: scenariusze w ramach usług podatkowych oraz usług związanych z wyceną

          Opracowania IAASB dotyczące zautomatyzowanych narzędzi i technik

          W 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała materiały dotyczące badania sprawozdania finansowego przeprowadzanego przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi i technik (ZNT). Są to:

          • Niewiążące materiały wspierające związane z technologią: dokumentacja badania w przypadku korzystania z automatycznych narzędzi i technik
          • Niewiążące materiały wspierające związane z technologią: Często zadawane pytania w zakresie korzystania z automatycznych narzędzi i technik przy przeprowadzaniu procedur badania
          • Niewiążące materiały wspierające związane z technologią: Często zadawane pytania – Korzystanie z zautomatyzowanych narzędzi i technik przy identyfikowaniu i oszacowaniu ryzyk istotnego zniekształcenia zgodnie z MSB 315 (zmienionym w 2019 r. )
          • Niewiążące materiały wspierające związane z technologią: Często zadawane pytania dotyczące ryzyka nadmiernego polegania na technologii – Korzystanie z ZNT oraz z informacji wytworzonych przez systemy jednostki
          • Dokument IFAC zawierający listę kontrolną dla małych firm dotyczącą kontynuacji działalności

           W maju 2020 r. IFAC opublikował listę kontrolną skierowaną do małych firm dotyczącą kontynuacji działalności, która ma na celu pomóc firmom poradzić sobie z kryzysem związanym z pandemią COVID-19 i zaplanować jutrzejszą „nową normalność”. Lista kontrolna obejmuje kluczowe zadania w zakresie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego, pomagając firmom w proaktywnym identyfikowaniu i analizowaniu istotnych i aktualnych informacji. pl/assets/meta/5195, Small_Business_Survive_Post_COVID_19_PL. pdf">Lista kontrolna kontynuacji działalności przez małe przedsiębiorstwo – jak przetrwać i dobrze prosperować po zakończeniu pandemii COVID-19

           Alerty IAASB dotyczące badania sprawozdań finansowych w okresie pandemii COVID-19

          • Obszary wymagające szczególnej uwagi w zmieniającym się środowisku badania sprawozdań finansowych w związku z COVID-19
          • Późniejsze zdarzenia w obecnym zmieniającym się środowisku – Kwestie dotyczące uwzględniania wpływu COVID-19 w badaniu sprawozdań finansowych
          • Kontynuacja działalności w obecnie zmieniającym się środowisku – Rozważania dotyczące badania w zakresie wpływu COVID-19
          • Sprawozdawczość biegłego rewidenta w obecnie zmieniającym się otoczeniu w związku z COVID-19
          • Badanie szacunków księgowych w obecnym zmieniającym się otoczeniu w związku z COVID-19
          • Usługi przeglądu śródrocznych informacji finansowych w zmieniającym się obecnie otoczeniu w związku z COVID-19
          • Materiały objaśniające do Kodeksu etyki IESBA

           IESBA opracowała serię publikacji objaśniających do Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych pod nazwą „Analiza kodeksu IESBA” (ang. Exploring the IESBA Code):

          • Analiza kodeksu IESBA – część 1: pięć podstawowych zasad - opublikowana w listopadzie 2019 r. pl/assets/meta/5153, Exploring%20the%20IESBA%20Code_2%20of%2012_PL. pdf" target="_blank" rel="noopener">Analiza kodeksu IESBA – część 2: Założenia koncepcyjne–Krok 1: Identyfikacja zagrożeń - opublikowana w styczniu 2020 r. pl/assets/meta/5162, EXPLORING%20THE%20IESBA%20CODE_3%20of%2012_PL. pdf" target="_blank" rel="noopener">Analiza kodeksu IESBA – część 3: Założenia koncepcyjne–Krok 2: Ocena zagrożeń - opublikowana w lutym 2020 r. pl/assets/meta/5174, EXPLORING%20THE%20IESBA%20CODE_4%20of%2012_PL. pdf">Analiza kodeksu IESBA – część 4: Założenia koncepcyjne–Krok 3: Reakcja na zagrożenia - opublikowana w marcu 2020 r. pl/assets/meta/5216, Exploring%20the%20IESBA%20Code%20Installment%205%20of%2012%20-%20Independence_PL. pdf">Analiza kodeksu IESBA – część 5: Niezależność - opublikowana w kwietniu 2020 r. pl/assets/meta/5265, Exploring%20the%20IESBA%20Code_Installment%206_PL. pdf">Analiza kodeksu IESBA – część 6: Konflikty interesów - opublikowana w maju 2020 r. pl/assets/meta/5304, Exploring-the-IESBA-Code-Installment-7-of-12-Inducements_PL. pdf" target="_blank" rel="noopener">Analiza kodeksu IESBA – część 7: Zachęty, w tym prezenty i gościnność - opublikowana w czerwcu 2020 r. pl/assets/meta/5322, Exploring-the-IESBA-Code-Installment-8-of-12_PL. pdf">Analiza kodeksu IESBA – część 8: Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji [w przypadku zawodowych księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach] - opublikowana w lipcu 2020 r. pl/assets/meta/5344, Exploring%20the%20IESBA%20Code_Installment%209_PL. pdf">Analiza kodeksu IESBA – część 9: Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji [w przypadku zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód] - opublikowana w sierpniu 2020 r. pl/assets/meta/5479, Exploring%20the%20IESBA%20Code_Installment%2010_PL. pdf">Analiza kodeksu IESBA – Część 10: Nacisk na naruszenie podstawowych zasad - opublikowana we wrześniu 2020 r. pl/assets/meta/5483, Exploring%20the%20IESBA%20Code%20Installment%2011_PL. pdf">Analiza kodeksu IESBA – Część 11: Rola księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie – skupienie na stronniczości - opublikowana w październiku 2020 r. pl/assets/meta/5743, Exploring%20the%20IESBA%20Code_The-Building-Blocks-Installment_PL. pdf">Analiza kodeksu IESBA - Moduły - opublikowana w marcu 2021 r. pl/assets/meta/6330, Analiza%20Kodeksu%20IESBA_Technologia_Sztuczna%20inteligencja. pdf" target="_blank" rel="noopener">Analiza Kodeksu IESBA – Skupienie na technologii: Sztuczna inteligencja - opublikowana w marcu 2022 r.
          • Dokument IFAC dotyczący sprawozdawczości zintegrowanej – pytania i odpowiedzi

           IFAC wydał w lutym 2018 r. zestawienie odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie w kontekście raportowania zintegrowanego zadają krajowe organizacje profesji księgowej.

          • Tworzenie wartości o charakterze długoterminowym poprzez sprawozdawczość zintegrowaną. Pytania i odpowiedzi dla Profesjonalnych Organizacji Księgowych (PAOs)

           Raport IFAC na temat usług dotyczących uzgodnionych procedur

           IFAC wydał w grudniu 2017 r. raport na temat przyszłości usług dotyczących uzgodnionych procedur, który przygląda się kategorii usług szczególnie atrakcyjnej dla małych i średnich firm audytorskich.

           Usługi dotyczące uzgodnionych procedur

           Raport z badań IFAC nad globalną profesją księgową i jej roli w walce z korupcją

           W lutym 2017 r. IFAC wydał raport pokazujący pozytywną korelację pomiędzy odsetkiem księgowych w populacji pracujących a Indeksem Percepcji Korupcji publikowanym przez Transparency International, potwierdzając pozytywny wpływ księgowych na skuteczność walki z korupcją. pl/static/items/publishing/IFAC-The-Accountancy-Profession-Playing-a-Positive-Role-in-Tackling-Corruption_PL. pdf">Profesja księgowa i jej rola w walce z korupcją

           Stanowisko IFAC nr 8 - wzbogacenie sprawozdawczości jednostek: klucz do sprawozdawczości zintegrowanej

           IFAC wydał w styczniu 2017 r. stanowisko, w którym wyjaśnia rolę wzbogacenia sprawozdawczości jednostek. pl/assets/file/2384, PPP%208%20Enhancing%20Organizational%20Reporting%20Main%20Paper__PL_final. pdf">Wzbogacenie sprawozdawczości jednostek: klucz do sprawozdawczości zintegrowanej

           Ulotka IFAC dotycząca wyboru odpowiedniej usługi

           IFAC wydał we wrześniu 2016 r. ulotkę mającą za zadanie przybliżyć przedsiębiorcom różne usługi sprawozdawczości finansowej: badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur. pl/static/items/publishing/Wybor_odpowiedniej_uslugi. pdf">Wybór odpowiedniej usługi. Porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur

           Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zaktualizowane)

           IFAC wydał w 2014 r. zaktualizowane Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8, opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board, IAESB). Międzynarodowe Standardy Edukacyjne przetłumaczyło na język polski Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – członek IFAC od 1989 r. pl/static/items/publishing/Miedzynarodowe-Standardy-Edukacyjne-(MSE)-1-8-(zaktualizowane). pdf" target="_blank" rel="noopener">Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zaktualizowane, wersja polska)

          • Komentarz do standardu MSE 8: Zmiany i wyzwania związane z nowelizacją MSE 8 – wydany na zlecenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
          • Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu IFAC

          • Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu (wersja polska)
          • Wywiad z Krzysztofem Burnosem, Prezesem KRBR
          • Raport IFAC dotyczący wpływu zawodu księgowego i biegłego rewidenta na rozwój gospodarczy

          • Nexus 2: The Accountancy Profession - A Global Value Add
          • wersja polska
          • wersja angielska
          • Nexus 1: The Accountancy Profession, Behind the Numbers
          • wersja angielska
          • Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7 (zaktualizowane)

           Zarząd IFAC wydał w listopadzie 2012 r. zaktualizowane Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7, które obejmują wszystkie organizacje przynależące do IFAC. Dokument został przetłumaczony na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i jest udostępniony przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w porozumieniu ze Stowarzyszeniem. pl/static/items/publishing/Oswiadczenia-dotyczace-obowiazkow-czlonkowskich-(OOC)-1-7-(zaktualizowane). pdf" target="_blank" rel="noopener">Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7 (wersja polska)

           Przewodnik IFAC – wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

          • Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich (III wydanie, wersja polska)
          • Przewodnik IFAC – zarządzanie w małych i średnich firmach audytorskich

          • Przewodnik zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich (III wydanie, wersja polska)
          • Przewodnik IFAC odnośnie stosowania MSRF – stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek

          • Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek (III wydanie, poprawione):
          • wersja angielska
          • wersja polska: Tom 1 – Podstawowe pojęcia
          • wersja polska: Tom 2 – Wskazówki praktyczne
          • Wskazówki IFAC dotyczące praktyki badania MWPB 1000 – Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych

          • Komunikat Nr 57/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wskazówek praktyki badania
          • Załącznik – MWPB 1000, Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych
          • Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISQC 1

           IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie międzynarodowych standardów, opracował dokument:

          • Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania ISQC 1:
          • wersja polska
          • wersja angielska
          • Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISA

           IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie ISA, opracował dokument:

          • Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania ISA:
          • wersja angielska
          • Wskazówki IAASB dotyczące zagadnień sprawozdawczości (MSSF)

           Dokument został opracowany przez IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających) i zawiera pytania i odpowiedzi mające na celu pomóc audytorom odnieść się do zagadnień sprawozdawczości związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z MSSF 1: Zastosowanie po raz pierwszy MSSF.

          • Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – wskazówki dla biegłych rewidentów w kwestiach dotyczących sprawozdawczości:
          • wersja angielska
          • Komunikaty IAASB

           Celem wsparcia biegłych rewidentów wobec aktualnych problemów na światowych rynkach finansowych IAASB opracowała dwa komunikaty:

           • Wyzwania podczas badania szacunków księgowych wycenionych według wartości godziwej w obecnym otoczeniu rynkowym (wersja angielska)
           • Zagadnienia dotyczące badania w odniesieniu do kontynuacji działalności w obecnej sytuacji ekonomicznej (wersja angielska)
           • Zobacz wszystkie publikacje IFAC.

            • 07. 01. 2019

            • analizy

            W czerwcu 2018 r. na stronie internetowej UODO pojawiły się wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego, przy czym Urząd ogłosił jednocześnie możliwość składania do dokumentu uwag w ramach konsultacji. Sama inicjatywa jest niezwykle cenna, ponieważ prowadzenie monitoringu w kontekście nowych regulacji prawnych wzbudza wiele wątpliwości. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie głównych kwestii z czerwcowych wskazówek.

            Kamery monitoringu wizyjnego towarzyszą nam na co dzień w bardzo szerokim zakresie, pomagając chronić własność materialną czy intelektualną, jednak nie mogą one przy tym naruszać prywatności nagrywanych osób. Zwłaszcza iż nowe technologie i towarzyszące im rozwiązania sprawiają, że osoba nagrana nie zawsze jest tego nagrywania świadoma.

            W związku z tym, że brakuje obecnie konkretnych regulacji dotyczących monitoringu, oraz dotyczy on różnych obszarów, należy stosować się do ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych jak i szczególnych przepisów sektorowych, w zależności od tego jakiego procesu dotyczy monitoring wizyjny.

            W związku z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, modyfikacji w tym zakresie ulegają przepisy Kodeksu pracy, wskazując, że monitoring dotyczący pracowników może mieć miejsce tylko i wyłącznie w ramach: kontroli produkcji, zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony mienia. Dodatkowo obszar monitorowany nie może obejmować: szatni, stołówek oraz toalet. W sytuacji kiedy administrator monitoruje obszar dozwolony, powinien mieć na uwadze poszanowanie praw i wolności osób fizycznych, co wielokrotnie zostało podkreślone w RODO, ale wynika także z Konstytucji RP czy przepisów sektorowych.

            Mając zamiar stosowania monitoringu wizyjnego w organizacji, niezbędne jest wykonanie analizy ryzyka jeszcze przed jego zastosowaniem. Wynik analizy wykaże, czy rzeczywiście użycie kamer dozoru wizyjnego jest niezbędne i konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienia bezpieczeństwa. Warte rozważenia są inne środki zabezpieczające np. zatrudnienie firmy zapewniającej ochronę. Jeśli wynik analizy nie będzie wskazywał ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych lub będzie ono niskie, to prawną podstawę przetwarzania danych może stanowić dla administratora prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), natomiast nie może mieć ona zastosowania do administratorów, będących podmiotami publicznymi.

            Jeśli prowadzenie monitoringu okaże się niezbędne, lub organizacja jest zobligowana do jego stosowania przepisami prawa, należy go używać w taki sposób, aby nie naruszał praw i wolności osób, których dane będą rejestrowane.

            Administrator danych podejmując decyzję o stosowaniu monitoringu zobowiązany jest do:

           • zdefiniowania celów przetwarzania i zapewnienia minimalizacji danych;
           • spełnienia obowiązku informacyjnego wobec podmiotów danych;
           • zapewnienia realizacji przysługujących praw podmiotom danych;
           • przechowywania danych nie dłużej niż jest to konieczne (retencja nagrań z monitoringu pracowników wynosi maksymalnie 3 miesiące, co warunkują przepisy Kodeksu pracy, Prawa oświatowego i ustawy o samorządzie gminnym), z wyjątkiem sytuacji, kiedy nagranie służy do celów dowodowych w postępowaniu;
           • oraz zastosowania odpowiednich, adekwatnych środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
           • Należy zwrócić uwagę, że jeśli nagrania mogą odtwarzać obraz klatka po klatce, by rozpoznać osobę której dane są przetwarzane przy jednoczesnym użyciu odpowiednich metod technicznych, dokonujących automatycznej analizy obrazu, to może dochodzić do przetwarzania szczególnych kategorii danych.

            Zastosowanie monitoringu w firmach, może powodować pokusę użycia ukrytych kamer w celu np. eliminacji kradzieży, niszczenia mienia, weryfikacji podejrzeń co do pracowników. Takie działania są nielegalne, a wyjątek legalności ich stosowania przewidziany jest jedynie dla odpowiednich służb.

            Autor

            Katarzyna Marcisz

            Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywała w Ministerstwie Cyfryzacji, jako wsparcie Departamentu Zarządzania Danymi przy konsultacjach społecznych ustawy o ochronie danych osobowych. Posiada certyfikat audytora wiodącego ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji) i wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klienta biznesowego.

            Siatki Wzrastania wg “Standardy Medyczne Pediatria, 2013 rok, nr 1, tom 10, suplement 1”

            Poniżej lista plików z siatkami wzrastania wg “Standardów Medycznych – Pediatria, 2013 rok, nr 1, tom 10, suplement 1” w formacie JPG.

            Definicje i pojęcia
            STANDARDY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO W PEDIATRII 2017
            Leczenie żywieniowe

            Leczenie żywieniowe polega na podaży pozajelitowej mieszaniny żywieniowej lub diety przemysłowej drogą przewodu pokarmowego, które pokrywają całkowicie lub częściowo potrzeby energetyczne i zawierają w swoim składzie źródło białka, węglowodany, tłuszcze oraz elektrolity, witaminy, pierwiastki śladowe i inne składniki odżywcze odpowiednie dla aktualnych potrzeb żywieniowych wraz z oceną tolerancji i dostosowania podaży i jej metody do aktualnego stanu metabolicznego chorego.

            Definicje dotyczące żywienia pozajelitowego:

            Żywienie pozajelitowe (całkowite) polega podaży dożylnej energii i azotu (aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, soli wapnia, fosforanów, pierwiastków śladowych i witamin odpowiedniej dla okresu choroby i stanu chorego.

            Definicje dotyczące żywienia drogą przewodu pokarmowego:

            Żywienie dojelitowe polega na podaży do przewodu pokarmowego diety przemysłowej będącej źródłem energii, azotu (białko, hydrolizat białka lub aminokwasy) oraz elektrolitów, wapnia, fosforu, pierwiastków śladowych i witamin, z wykorzystaniem przetoki odżywczej, zgłębnika wprowadzonego do żołądka, dwunastnicy lub jelita cienkiego, lub – w szczególnych przypadkach u dzieci – z wykorzystaniem drogi doustnej.

            Pojęcia dotyczące leczenia żywieniowego:

            Zespół leczenia żywieniowego wypełnia zadania organizacji, prowadzenia i monitorowania leczenia żywieniowego. W jego podstawowym składzie znajdują się lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, dietetycy, a w składzie rozszerzonym, także psycholodzy i inni pracownicy służby zdrowia pomocni w realizacji zadań zespołu.

            Ocena stanu odżywienia – ocena wzrastania u dzieci przed okresem pokwitaniowym i/lub ocena masy ciała i wysokości (długości) ciała w odniesieniu do norm odpowiednich dla wieku, a także ocena składu ciała i mineralizacji układu kostnego.

            Przesiewowa ocena stanu odżywienia – ocena stanu odżywienia dokonana przy przyjęciu chorego do leczenia szpitalnego (nie dotyczy noworodków i hospitalizacji jednodniowych) uwzględniająca ocenę podstawowych pomiarów: masy ciała (centyle), wysokości ciała (centyle), masy-do-długości (wysokości) (centyle), w uzasadnionych przypadkach – BMI (centyle) oraz u niemowląt obwódu głowy (centyle).

            Odrębności definicji i pojęć w leczeniu żywieniowym noworodków.
            Żywienie pozajelitowe

            Żywienie pozajelitowe całkowite noworodków – dobowa podaż dożylna mieszaniny żywieniowej składającej się z roztworu aminokwasów, glukozy oraz emulsji tłuszczowych a także witamin, pierwiastków śladowych, elektrolitów, soli wapnia i fosforanów.

            Żywienie pozajelitowe immunomodulujące noworodków – dobowe kompletne żywienie pozajelitowe, w którym składową lipidową jest czysta emulsja oleju rybiego, w dawce nie mniejszej niż 0, 5 g/kg masy ciała /dobę.

            Żywienie pozajelitowe częściowe noworodków – dobowa podaż dożylna mieszaniny żywieniowej składającej się z roztworu aminokwasów, glukozy, elektrolitów i odpowiedniej dla aktualnych potrzeb dawki witamin, pierwiastków śladowych, soli wapnia i fosforanów.

            Żywienie dojelitowe

            Żywienie dojelitowe noworodków – podaż do przewodu pokarmowego pokarmu naturalnego (mleko naturalne – kobiece) lub przemysłowych mlek modyfikowanych odpowiednich dla noworodków podawanych przez zgłębnik wprowadzony do żołądka, dwunastnicy lub jelita.

            Ocena stanu odżywienia noworodka – analiza masy urodzeniowej ciała oraz jej przyrostu w oparciu o dostępne siatki centylowe z uwzględnieniem przedziału 10 – 90 centyl dla danego stopnia dojrzałości:

            • noworodki odpowiednie do wieku płodowego (10 – 90 centyl),
            • noworodki za małe w stosunku do wieku (< 10 centyla)
            • noworodki za duże do wieku (>90 centyla).

            W późniejszym okresie życia stosuje się siatki wzrastania odpowiednie dla okresu noworodkowego (wcześniaki) lub niemowlęce (dla urodzonych o czasie).

            DEFINICJE STOSOWANE W FORMALNEJ OCENIE STOSOWANEJ METODY:
            Żywienie pozajelitowe (całkowite):

            Żywienie pozajelitowe, w którym pozajelitowa podaż energii i azotu (aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, soli wapnia, fosforanów, pierwiastków śladowych i witamin pokrywa więcej niż 50% aktualnego (dla okresu choroby i stanu chorego) zapotrzebowania dobowego.

            Żywienie pozajelitowe częściowe:

            Żywienie pozajelitowe, w którym pozajelitowa podaż energii i azotu (z aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, soli wapnia, fosforanów, pierwiastków śladowych i witamin pokrywa nie więcej niż 50% aktualnego (dla okresu choroby i stanu chorego) zapotrzebowania dobowego.

            Żywienie pozajelitowe immunomodulujące:

            Żywienie pozajelitowe, w którym pozajelitowa podaż energii i azotu (aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, soli wapnia, fosforanów, pierwiastków śladowych i witamin pokrywa więcej niż 50% aktualnego (dla okresu choroby i stanu chorego) zapotrzebowania dobowego a składową lipidową podaży jest czysta emulsja oleju rybiego (1 g/kg masy ciała/dobę).

            Żywienie dojelitowe całkowite u dzieci wymaga podaży drogą przewodu pokarmowego co najmniej 50% dziennego zapotrzebowania energetycznego w postaci diety przemysłowej.

            Żywienie dojelitowe częściowe u dzieci wymaga podaży drogą przewodu pokarmowego nie mniej niż 50% dziennego zapotrzebowania energetycznego w postaci diety przemysłowej.

            Definicje dotyczące leczenia żywieniowego
            DEFINICJA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO:

            Leczenie żywieniowe polega na podaży pozajelitowej lub drogą przewodu pokarmowego mieszaniny żywieniowej pokrywającej całkowicie lub częściowo potrzeby energetyczne i zawierające w swoim składzie źródło białka, węglowodany, tłuszcze oraz elektrolity, witaminy, pierwiastki śladowe i inne składniki odżywcze odpowiednie dla aktualnych potrzeb żywieniowych, z oceną tolerancji i dostosowania podaży i jej metody do aktualnego stanu metabolicznego chorego.

            DEFINICJA ZESPOŁU LECZENIA ŻYWIENIOWEGO:

            Zespół leczenia żywieniowego wypełnia zadania organizacji, prowadzenia i monitorowania leczenia żywieniowego i w jego podstawowym składzie znajdują się lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, dietetycy, a w składzie rozszerzonym, także psycholodzy i inni pracownicy służby zdrowia pomocni w realizacji zadań zespołu.

            Do zadań zespołu należy:

            1. Identyfikacja pacjentów z zaburzeniami odżywienia i ryzykiem rozwoju niedożywienia.
            2. Interwencja żywieniowa u pacjentów niedożywionych i pozostających w grupie ryzyka rozwoju niedożywienia
             a. Poradnictwo dietetyczne
             b. Interwencja żywieniowa
            3. Monitorowanie leczenia żywieniowego (żywienia pozajelitowego i dojelitowego)
            4. Określanie standardów leczenia żywieniowego prowadzonego w szpitalu.
            5. Edukacja personelu medycznego prowadzącego leczenie żywieniowe.
            6. Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji w dziedzinie żywienia klinicznego.
            DEFINICJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO:
           • Żywienie pozajelitowe całkowite:
            Żywienie pozajelitowe, w którym pozajelitowa podaż energii i azotu (aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, wapnia, fosforu, pierwiastków śladowych i witamin pokrywa więcej niż 50% aktualnego (dla okresu choroby i stanu chorego) zapotrzebowania dobowego.
           • Żywienie pozajelitowe częściowe:
            Żywienie pozajelitowe, w którym pozajelitowa podaż energii i azotu (z aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, wapnia, fosforu, pierwiastków śladowych i witamin pokrywa nie więcej niż 50% aktualnego (dla okresu choroby i stanu chorego) zapotrzebowania dobowego.
           • Żywienie pozajelitowe immunomodulujące:
            Żywienie pozajelitowe, w którym pozajelitowa podaż energii i azotu (aminokwasów), łącznie z dodatkiem elektrolitów, wapnia, fosforu, pierwiastków śladowych i witamin pokrywa więcej niż 50% aktualnego (dla okresu choroby i stanu chorego) zapotrzebowania dobowego a składową lipidową podaży jest czysta emulsja oleju rybiego i/lub preparat zawierający glutaminę.
           • DEFINICJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA DOJELITOWEGO:
           • Żywienie dojelitowe polega na podaży do przewodu pokarmowego diety przemysłowej (a, w przypadku noworodków, także mleka ludzkiego), będącej źródłem energii, azotu (białko, hydrolizat białka lub aminokwasy) oraz elektrolitów, wapnia, fosforu, pierwiastków śladowych i witamin, z wykorzystaniem przetoki odżywczej, zgłębnika wprowadzonego do żołądka, dwunastnicy lub jelita cienkiego, lub – w szczególnych przypadkach u dzieci – z wykorzystaniem drogi doustnej.
           • Żywienie dojelitowe całkowite u dzieci wymaga podaży drogą przewodu pokarmowego co najmniej 50% dziennego zapotrzebowania energetycznego w postaci diety przemysłowej.
           • ZASADY ZASTOSOWANIA ZGŁĘBNIKA ŻOŁĄDKOWEGO (LUB DODWUNASTNICZEGO)
            W LECZENIU ŻYWIENIOWYM DZIECI:
           • Karmienie przez zgłębnik żołądkowy (lub dodwunastniczy) może być zastosowane wtedy, gdy stwierdza się brak lub niewystarczające spożycie pokarmu drogą doustną (uszkodzenie lub niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego, brak odruchu ssania i połykania, okresy okołooperacyjne, jadłowstręt, żywienie uzupełniające u chorych nowotworowych, z mukowiscydozą itp. )
           • Zastosowanie zgłębnika przy trwałej niemożności przyjmowania pokarmu doustnie (np. u chorych z ciężką postacią mózgowego porażenia dziecięcego) powinno być ograniczone w czasie do ok. 6 – 12 tygodni, z wykorzystaniem tego czasu na przygotowanie chorego do założenia gastrostomii.
           • Do karmienia przez zgłębnik odnoszą się DEFINICJE ŻYWIENIA DOJELITOWEGO.
           • Definicje rozliczeniowe dla żywienia pozajelitowego
            NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ 

            Poniżej znajduje się link do pobrania dokumentu w formacie PDF.

            Definicje rozliczeniowe dla żywienia pozajelitowego

            Formularz przesiewowej oceny stanu odżywienia - hospitalizacja wielokrotna
            Formularz przesiewowej oceny stanu odżywienia

            Formularz przesiewowej oceny stanu odżywienia

            Siatki wzrastania WHO

            Poniżej lista plików z siatkami wzrastania WHO.

            ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

            Poniżej znajduje się link do pobrania dokumentu w formacie. docx. org/new/wp-content/uploads/2017/05/zaswiadczenie-dotyczace-zywienia-pozajelitowego. 66)">Zaświadczenie dotyczące żywienia pozajelitowego

            ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

            Zaświadczenie dotyczące żywienia dojelitowego

            KARTA MONITOROWANIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO NOWORODKÓW

            Karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków

            Karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci (NIE DOTYCZY NOWORODKÓW)

            Karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci

            Karta kwalifikacji dzieci do leczenia żywieniowego (modyfikacji żywienia) (NIE DOTYCZY NOWORODKÓW)
            Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i-lub dojelitowego noworodków
            Zasady programu edukacji opiekunów pacjentów i pacjentów w zakresie domowego leczenia żywieniowego

            Program edukacji opiekunów prawnych pacjentów i pacjentów realizuje odpowiednio do tego przygotowany zespół pielęgniarek edukacyjnych.

            Przebieg szkolenia:

            1. Wiedza teoretyczna:

            Rodzic /opiekun przebywając w oddziale szpitalnym przy swoim dziecku obserwuje czynności związane z opieką pielęgniarską nad centralnym dojściem żylnym lub dostępem do przewodu pokarmowego

           • nauka zasad aseptytki i antyseptyki
           • nauka zasad przechowywania preparatów do żywienia
           • nauka zasad rozpoznania zagrożeń i powikłań leczenia
           • nauka obsługi pompy do podaży mieszanin żywieniowych
           • podstawowe wiadomości związane z centralnym dostępem żylnym (budowa cewnika, zasady działania, lokalizacja w naczyniu żylnym)
           • skład mieszaniny do żywienia pozajelitowego.
           • sprzęt stosowany w żywieniu pozajelitowym i dojelitowym
           • 2. Umiejętności praktyczne nabyte w szkoleniu przebiegającym na fantomie:

           • obsługa dojścia centralnego żylnego lub dojścia do przewodu pokarmowego
           • przygotowanie mieszaniny żywieniowej (dożylnej) lub przygotowanie diety do podaży drogą przewodu pokarmowego
           • podłączenie i odłączanie mieszaniny żywieniowej
           • zabezpieczanie dojścia centralnego żylnego lub dojścia do przewodu pokarmowego
           • 3. Uczestnictwo czynne w szkoleniu przebiegające przy pacjencie:

            4. Szkolenie kończy się egzaminem i zostaje wystawiony certyfikat.

            Standard pielęgnacji i obsługi centralnego cewnika żylnego, tunelizowanego
            I. Zasady ogólne

            Należy bezwzględnie:
            • Przestrzegać zasad aseptyki, antyseptyki i higieny szpitalnej podczas zakładania, pielęgnacji i obsługi centralnego cewnika żylnego, tunelizowanego.
            • Przestrzegać instrukcji mycia i dezynfekcji rąk.
            • Używać rękawic (używanie rękawic nie zwalnia z procedury higieny rąk).

            1. Po założeniu pacjentowi centralnego cewnika żylnego, tunelizowanego na bloku operacyjnym, pielęgniarka zakłada obowiązującą w IPCZD „Kartę obserwacji pacjenta z cewnikiem centralnym”.
            • Cewnik centralny – pielęgniarka anestezjologiczna.
            • Cewnik typu: Broviac, Groshong oraz Vaskuport – pielęgniarka operacyjna.
            2. Lekarz zakładający cewnik odnotowuje w historii choroby pacjenta i w „Karcie obserwacji pacjenta z cewnikiem centralnym” informacje o wrażliwości założonego cewnika na preparaty jodowe.
            3. Personel powinien bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta dotyczących używania preparatów antyseptycznych.
            4. Należy używać jałowych gazików pomiędzy linią żylną a skórą w przypadku wymiany kraników, łączników.
            5. Każdorazowo po podaniu leków, płynów infuzyjnych, przetoczeniu krwi i preparatów krwiopochodnych oraz zakończeniu podawania żywienia pozajelitowego cewnik należy przepłukać, a w przypadku przerw w podawaniu, przepłukiwać 1 raz co 48 godzin.
            6. Wszystkie czynności przy cewniku należy wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki, aby nie doszło do skażenia portu cewnika.
            7. Każdemu pacjentowi z cewnikiem centralnym w oddziale należy założyć kranik z łącznikiem.

            II. Zasady zmiany opatrunku

            1. Pierwszy opatrunek, należy zmienić po 24 – 48 godzinach od założenia cewnika. Kolejne opatrunki należy zmieniać co 48 lub 72 godzin, w zależności od stanu opatrunku i gojenia się rany. Szwy z rany i szwy zwężające ujście kanału cewnika należy zdjąć po 7 10 dniach od założenia cewnika, szwy stabilizujące cewnik należy zdjąć około 30 dnia po założeniu cewnika. Do czasu wygojenia rany i miejsca założenia cewnika, do dezynfekcji nie stosować środków odkażających sporządzonych na bazie alkoholu. Przed kąpielą pacjenta, należy zabezpieczyć port cewnika, a w przypadku zamoczenia niezwłocznie zmienić opatrunek. Zmianę opatrunku przy wygojonej ranie należy wykonywać co 5 – 7 dni pod warunkiem, że opatrunek jest czysty i suchy lub częściej w zależności od potrzeby. Opatrunki należy sprawdzać codziennie, poprzez oglądanie i palpację, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów poinformować lekarza.
            8. Do założenia opatrunków używać jałowych rękawic lub jałowych narzędzi oraz jałowych materiałów opatrunkowych.
            9. Nie zaleca się stosowania profilaktycznie maści z antybiotykiem.
            10. Stosowanie maści odkażających oraz bakteriobójczych w miejscu założenia cewnika na zlecenie lekarza.

            III. Instrukcja wykonania opatrunku (lekarz, pielęgniarka, rodzic/opiekun pacjenta)

            1. Przed założeniem opatrunku należy:
            a. Wykonać higieniczne mycie i dezynfekcję rąk.
            b. Przygotować potrzebny sprzęt (wózek/ taca) i materiały:
            • Pakiet z jałowymi gazikami.
            • Gotowe różnego rodzaju opatrunki.
            • Plastry mocujące.
            • Jałowe rękawice i narzędzia.
            • Preparaty do dezynfekcji skóry (wg obowiązującej listy stosowanych preparatów w IPCZD):
            o Wodne preparaty jodowe.
            o Preparaty bez zawartości jodu.
            o Alkoholowe preparaty odkażające.
            o 3% woda utleniona, Hibitan na wodzie.
            o 2% chlorheksydyna – (nie stosować u niemowląt poniżej 2 miesiąca życia)
            2. Zmiana opatrunku:
            a. Wykonać dezynfekcję rąk. Założyć niejałowe jednorazowego użytku rękawice.
            c. Zdjąć stary opatrunek, następnie po zdjęciu rękawic, umyć i zdezynfekować ręce.
            d. Założyć jałowe rękawice i/lub posługiwać się jałowym narzędziem.
            e. Zdezynfekować dwa razy preparatem odkażającym okolicę ujście cewnika:
            • 1 raz preparatem alkoholowym.
            • 1 raz preparatem wodnym lub z zawartością jodu w zależności od cewnika.
            • 1 raz preparatem alkoholowym (cewnik. )
            f. Zaczekać do wyschnięcia preparatu odkażającego.
            g. Zabezpieczyć ujście kanału podskórnego cewnika jałowym opatrunkiem.
            h. Umocować opatrunek, a koniec cewnika zabezpieczyć gazikiem i umocować plastrem.

            IV. Zasady obsługi centralnego cewnika żylnego tunelizowanego (lekarz, pielęgniarka, rodzic/opiekun pacjenta)

            1. Umyć i zdezynfekować ręce przed każdą manipulacją przy cewniku. Stosować niejałowe rękawice. Miejsce planowanego otwarcia linii żylnej dokładnie zdezynfekować i odczekać – czas na zadziałanie preparatu. Zabezpieczyć port cewnika (pierwsze połączenie na linii) jałowym gazikiem. Port cewnika powinien być umocowany do skóry pacjenta plastrem. Przed podaniem leków, podłączeniem płynów należy sprawdzić sprawność cewnika poprzez aspirację krwi. Przy stosowaniu płynów krystalicznych, łączniki i kraniki należy wymieniać nie rzadziej niż co 72 godziny lub wcześniej w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia lub zabrudzenia. Łączniki, kraniki i dreny używane do przetaczania preparatów krwiopochodnych lub emulsji tłuszczowych należy wymieniać po zakończeniu wlewu lub nie rzadziej niż 1 raz na dobę. Preparaty krwiopochodne można przetaczać przez centralny cewnik żylny. Przy każdorazowym otwarciu kaniuli obowiązuje założenie nowego jałowego koreczka.

            V. Zasady pobierania krwi z cewnika centralnego do badań (lekarz, pielęgniarka)

            1. Umyć i zdezynfekować ręce. Przygotować tacę ze sprzętem i materiałami:
            a. Ampułki z solą fizjologiczną 0, 9%NaCl (zdezynfekować). Jałowe strzykawki i igły. Probówki do pobrania krwi. Jałowe koreczki. Jałowe gaziki.
            f. Plaster mocujący. Niejałowe rękawice. Otworzyć uprzednio zdezynfekowane ampułki z 0, 9%NaCl. Nabrać sól fizjologiczną do dwóch strzykawek. Założyć niejałowe, jednorazowego użytku rękawice. Zatrzymać infuzję płynów, zapiąć klips na cewniku. Miejsce planowanego otwarcia linii żylnej dokładnie zdezynfekować i odczekać (czas na zadziałanie preparatu). Rozłączyć linię w uprzednio zdezynfekowanym miejscu dołączyć strzykawkę z 0, 9% NaCl, odpiąć klips i przepłukać cewnik. Zaaspirować krew 1 – 2 ml (tej próbki nie używać do badań – wyrzucić). Podłączyć układ do próżniowego pobierania krwi i używając próżniowych probówek pobrać odpowiednią objętość krwi.
            11. Po zakończeniu pobrania niezwłocznie przepłukać cewnik solą fizjologiczną, zamknąć wylot ramienia kranika jałowym koreczkiem.
            12. Zdjąć rękawice, przestrzegając instrukcji postępowania z odpadami.
            13.

            VI. Zasady przepłukania cewnika po skończonej infuzji, podawaniu leków (lekarz, pielęgniarka)

            Przed przystąpieniem do przepłukania cewnika należy:
            1.
            a. Preparat w aerozolu do dezynfekcji miejsca rozłączenia linii. Jałowa strzykawka. Jałowa igła. Jałowy koreczek. 1 ampułka 0, 9% NaCl. Plaster. Zdezynfekować ręce. Zdezynfekować ampułkę z roztworem 0, 9%NaCl (odczekać czas na zadziałanie preparatu). Nabrać sól fizjologiczną z przygotowanej ampułki używając do tego przygotowaną strzykawkę i igłę. Założyć niejałowe rękawice. Zapiąć klips na cewniku (typu Broviac). Zdezynfekować miejsce planowanego otwarcia linii (odczekać czas na zadziałanie preparatu)
            9. Rozłączyć linię w uprzednio zdezynfekowanym miejscu, dołączyć strzykawkę z roztworem
            0, 9% NaCl, odpiąć klips i przepłukać cewnik. Zapiąć klips, odłączyć strzykawkę i zamknąć wylot cewnika uprzednio przygotowanym jałowym koreczkiem. W przypadku usunięcia kranika z łącznikiem wylot cewnika zabezpieczyć jałowym koreczkiem oraz jałowym gazikiem suchym lub nasączonym środkiem odkażającym. Gazik umocować plastrem.

            VII. Wszystkie czynności odnotować w „Karcie obserwacji pacjenta z cewnikiem centralnym”.
            VIII. Instrukcja postępowania dotyczy również rodziców/opiekunów dzieci w zakresie obsługi cewników objętym indywidualnym szkoleniem.

            • Rodzice/opiekunowie pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe, czynności obsługi cewnika wykonują w jałowych rękawicach.
            IX. W przypadku przyjęcia pacjenta z cewnikiem z innego zakładu opieki zdrowotnej, należy założyć obowiązującą w IPCZD „Kartę obserwacji pacjenta z cewnikiem centralnym”
            • Dalsze postępowanie z cewnikiem zależy od zleceń lekarskich.

            Piśmiennictwo:
            1. Świetliński J, Bober K, Furmana-Jabłońska W i wsp. „Zasady zapobiegania infekcjom związanym z utrzymaniem centralnych dostępów naczyniowych u dzieci – zalecenia”. Standardy Medyczne 2007;4:363-267. Koletzko B, Goulet O, Hunt J i wsp. Guidelines on Paediatric Parenteral Nutrition of the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) and the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), Supported by the European Society of Paediatric Research (ESPR). 9. Venous Access. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;41, Suppl. 2: S54-62. Pearson ML, for the Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for prevention of intravascular device-related infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17: 438-473. Polnik D, Kaliciński P, Łaniewski-Wołłk P, Migdał M, Świetliński J. : „Zalecenia dotyczące stosowania i obsługi cewników tunelizowanych z mankietem (typu Broviac, Hickman i Groshong) u noworodków i niemowląt- propozycje. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2008, XII, 4, Cz. I. Postępy w neonatologii. Instytut Matki i Dziecka, Medi Press, str. 875-877.

            Zalecenia ESPEN, ESPGHAN, UEG i ASPEN

Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Ge Monogram Zek958bm

Bezpośredni link do pobrania Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Ge Monogram Zek958bm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Ge Monogram Zek958bm