Zastosowanie i pielęgnacja 3m 5811 B 3

3M 5811 B 3 to rodzaj folii laminowanej, która jest często stosowana do pokrywania powierzchni, takich jak materiały budowlane, samochody i inne powierzchnie metalowe. Folie te są wysoce odporne na uszkodzenia i są w stanie zapewnić wyjątkową ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć i korozja. Ponadto folie 3M 5811 B 3 są łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji. Aby utrzymać ich trwałość, należy regularnie czyszczyć powierzchnię i usuwać wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kurz i brud. Trzeba również unikać szorowania powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia powłoki.

Ostatnia aktualizacja: Zastosowanie i pielęgnacja 3m 5811 B 3

Pielęgnowanie -  Modelepielęgnowania

Pielęgnować:poznawać, chronić, wydobywać siły, nieść bezinteresowną pomoc w bezradności icierpieniu. (Helena Radlińska)

Pielęgnowanie - zespół czynności wchodzących w proces pielęgnowaniachorych lub postępowania w zakresie ochrony zdrowia ludności. Specjalną roląosoby pielęgnującej jest pomagać człowiekowi choremu lub zdrowemu wczynnościach mających na celu zapewnienie pełnego zdrowia lub powrotu do niego.

Czynności obejmują:

-zapewnienie choremuzaspokojenie w miarę możliwości i w granicach zdrowego rozsądku potrzeb bio-psychospołecznych, ze specjalnym podkreśleniem czynności zapewniających choremuwygodę, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności osobistej, a wkrytycznych przypadkach spokojną śmierć

-czynności pomocnicze,związane z ustaleniem diagnozy przez lekarza

-czynności wynikające zprzeprowadzenia ustalonego przez lekarza planu leczenia, w tym zakresiewykonywanie zleconych zabiegów leczniczych

-wykonywanie szczepieńochronnych

-właściwe oddziaływanie naśrodowisko domowe i zawodowe pacjenta

-propagowanie zasad higieny iprowadzenie oświaty zdrowotnej

-popularyzowanie iwykorzystywanie zdobyczy nauki medycznej

-wyszukiwanie kontaktów,ognisk zakaźnych, prowadzenie akcji uświadamiających

-analizę potrzeb i ustalaniena jej podstawie planu zmierzającego przy aktywnej postawie pacjenta i jegootoczenia do odzyskania lub poprawy stanu zdrowia, umożliwienia powrotu donormalnych warunków życia lub uzyskania rehabilitacjii resocjalizacji w możliwych granicach

Pacjent - Osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnejniezależnie od tego, czy jest zdrowa czy chora.

Pojęcia –pacjent, klient,beneficjent, chory, podopieczny, mieszkaniec.

Opieka - Dawanie wsparcia, oparcia, zaspakajanie potrzeb,których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielniezaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachowaćzdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój i ciągłość gatunku.

Czynniki warunkującezdrowie

Czynniki biologiczne – geny,choroby dziedziczne

Zachowania indywidualne–palenie, diety

Środowisko fizyczne –praca imieszkanie

Środowisko psychospołeczne–status społ.

Styl życia

System opieki zdrowotnej

Praca lub jej brak

Środowisko przekształconeprzez człowieka

Społeczność.

Teoria pielęgnowania wg Florencji Nightingale.

,, Pielęgnowanie topomaganie człowiekowi, aby mógł żyć lepiej i zachować zdrowie, a w chorobieprzyczyniać się do tego żeby proces zdrowienia przebiegał jak najkorzystniej.Pielęgnowanie winno służyć także ludziom umierającym. (Florence Nightingale)”

Podstawowe pojęcia to:

-istota ludzka

-zdrowie

-środowisko

-pielęgnowanie

Założenia teoretyczne modelu:

-główny nacisk kładzie naśrodowisko otaczające człowieka

-pielęgnowanie pozostaje wścisłym związku z tym, co dzieje się w środowisku otaczającym człowieka

-rola opiekuna to stwarzanieodpowiednich warunków środowiskowych –dbanie o świeże powietrze, wodę światło, ciepło,czystość, spokój, dietę, aby przez to ułatwić przebieg choroby lub powrót dozdrowia

-wszystko ma się odbywać przynajmniejszym wysiłku ze strony pacjenta

kanony pielęgniarstwa

wentylacja i ogrzewanie –wskazanie na czystość powietrza

 wpomieszczeniach zamkniętych – wietrzenie pomieszczeń, utrzymanie

odpowiedniej wilgoci

 na terenachotwartych (zanieczyszczenia) – wilgoć, dym, gazy, pyły

 zdrowie domu, mieszkania, szpitala

 dobreoświetlenie

 właściweusuwanie nieczystości

 korzystanie zczystej, nieskażonej wody

rozwiązania architektoniczne (szczególnie budynki szpitalne)

światło – potrzebne dlazdrowia fizycznego i psychicznego

 hałas – czynnik bardzo stresujący

 głośne rozmowy

 muzyka

 sposóbporuszania się (hałas gdy ktoś idzie)

różnorodność – świadomewprowadzanie w życiu chorego różnych zmian, np.

spacer, posadzenie przy oknie

 małe elementydekoracyjne (np. kwiatek)

 czytaniechorym

 zachęcenie doaktywności (pisanie, prace ręczne, samodzielne czytanie)

łóżko i jego wyposażenie

  czystośćbielizny pościelowej i potrzeba jej zmiany

prawidłowe przesłanie łóżka

  dodatkoweakcesoria (materac, poduszka, akcesoria przeciwodleżynowe)

 czystość pokoju i ścian

porządkowanie Sali chorych

odświeżanie ścian (malowanie)

sposób porządkowania – bez wzbierania kurzu

 czystość osobista

  formaskóry

konieczność systematycznego mycia się

  częstemycie rak przez osoby leczące i pielęgnujące

 żywienie

 podawanieposiłków

 „głupie” budzenie nadziei i doradzanie

  czynnikipsycho – społeczne w komunikacji z pacjentem

  wsłuchiwaniesię w słowa chorego

  przekazywanierad umacniających chorego (bez złudzeń)

Koncentryczny model pielęgnowania wg Florencji Nightingale

Teoria pielęgnowania wg DoroteiOrem

Pielęgnowanie to aktywność, którą ludzie inicjują i realizują osobiściew stosunku do siebie samych, aby otrzymać zdrowie i życie, oraz zapewnić sobiedobre samopoczucie. (Dorothea Orem)

W stworzonej przez nią koncepcji kluczowe miejsce zajmuje pojęcie samopielęgnacji. Nie chodzi oczywiście o to, aby pacjent "sam siępielęgnował". Dorothy Orem uważa natomiast, że: "Człowiek posiadanaturalną zdolność troszczenia się o siebie samego. Fakt pielęgnowania własnejosoby odbija się pozytywnie na moim zdrowiu. Zdaję sobie sprawę i doceniam, jakwielkim dobrem jest zdrowie. " Co te słowa oznaczają dla praktykiopiekuńczej? Otóż pielęgnując człowieka chorego i niepełnosprawnego, w myślprzedstawianej koncepcji przede wszystkim staramy się odnaleźć i uaktywnić to,co można określić jako siły samo uzdrawiania pacjenta. Samo pielęgnacja jestsumą tych wszystkich czynności, jakie człowiek wykonuje codziennie dlazapewnienia sobie normalnego funkcjonowania i rozwoju.

Dorothy Orem zdefiniowała pielęgnowanie jako asystowanie człowiekowi wsamo pielęgnowaniu wówczas, gdy on sam z jakichś przyczyn tego robić nie może.

Autorka uważa, że każdy człowiek powinien odpowiadać za własne życie,zdrowie, bezpieczeństwo, pod warunkiem, że jest zdolny do właściwegopostępowania
Orem skupia się na zdolnościach człowieka do sprawowania opieki nad sobą,zdefiniowanej jako wykonywanie czynności, które poszczególni pacjencizapoczątkowują, wykonują samodzielnie do utrzymania życia, zdrowia. Zdolność doopieki nad sobą jest zdefiniowana jako samoopieka, a zdolność do opieki nadinnymi jako opieka zależna/uzależniona.

Podstawowe założenia teoretyczne DorothyOrem

Każdy człowiek dysponuje określonym potencjałem niezbędnym do dbania ozdrowie własne i swoich najbliższych

Każdy człowiek powinien odpowiadać za własne bezpieczeństwo, zdrowie iżycie (działania samo opiekuńcze), pod warunkiem, że jest zdolny do właściwegopostępowania (pozwala mu na to jego stan bio-psycho-społeczny)

Należy określić deficyt opieki, czyli brak realizacji określonejpotrzeby.

Rola opiekuna:

-pomagać ludziom w ich usamodzielnieniu

-pomagać w podejmowaniu jak najbardziej trafnych decyzji

-pomoc może mieć charakter:

- kompensacyjny

-częściowo-kompensacyjny

 -wspomagająco - pedagogiczny

- nawiązać i utrzymać relację opiekun– pacjent;

-określić, czy danej osobie można pomóc przez pielęgnowanie;

-odpowiedzieć na wymagania pacjenta i jego potrzeby pielęgnacyjne;

-udzielić pomocy pacjentowi i jego rodzinie poprzez pielęgnację;

-koordynować i łączyć pielęgnowanie ze służeniem w innego rodzajupotrzebach.

System pielęgnacji w pełnikompensacyjnej

1. Pacjent ujawnia zaawansowane deficyty w zakresie samo pielęgnacji.Deficytom tym może zaradzić jedynie terapeutyczna obecność opiekuna,kompensująca niemożność ze strony pacjenta. Opiekun zarówno pomagapodopiecznemu, jak i ochrania go przed zagrożeniami wypływającymi z choroby.

To sytuacja, gdy pacjent nie jest w stanie przeprowadzić samodzielnejopieki i opiekun całkowicie przejmuje odpowiedzialność.

2. System pielęgnacji częściowo kompensacyjnej

Możemy o nim mówić wtedy, jeżeli aktywny jest zarówno opiekun, jak ipacjent. Cel stanowi optymalne wykorzystanie i wspomaganie u chorego możliwościsamo pielęgnacji. Pacjent samodzielnie wykonuje pewne czynności, po częścidecyduje o przeprowadzanych przy nim zabiegach i akceptuje pomoc otrzymywaną odopiekuna. Interwencja opiekuna dotyczy tylko tych zakresów, gdzie rzeczywiściewystępują deficyty. Opiekun bierze przy tym pod uwagę opinię pacjenta, wedługktórej pewna pomoc jest niezbędna, ale inna zbyteczna. Zasadę tego rodzajukompensacji można streścić hasłem: tak dużo, jak jest to niezbędne - tak mało,jak jest to możliwe. Tylko w ten sposób udaje się zagwarantować prawdziwąautonomię pacjenta. To on sam musi być "reżyserem" procesu pielęgnacji,gdyż najlepiej zna swoje własne potrzeby samo pielęgnacyjne oraz potrafiobiektywnie ocenić, do czego jest faktycznie zdolny.

3. System pielęgnacji wspomagająco - edukacyjnej

Ten wariant dotyczy sytuacji, w których pacjent jest w stanieprzeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne i terapeutyczne, względnie powinien siętego nauczyć, ale nie może obejść się przy tym bez pomocy drugiej osoby. W tychuwarunkowaniach znajdują się pacjenci, dla których przewlekła choroba stała sięczęścią życia.

System wspomagająco-edukacyjny – to sytuacja, gdy pacjent potrzebujepomocy w takim działaniu, jak podejmowanie decyzji, przyswajanie wiedzy, abybyć za siebie odpowiedzialnym.

"Dziesięć przykazań" Dorothy Orem wytycza drogę pielęgnacji:

Zdolność bycia uważnym.

Zdolność postrzegania i sterowania położeniem i postawą własnego ciała.

Zdolność utrzymania własnej motywacji i chęci do bycia aktywnym.

Zdolność bycia rozumnym i racjonalnego reagowania, jak powinien torobić dorosły człowiek.

Zdolność podejmowania decyzji.

Zdolność pozyskiwania wiedzy i jej adekwatnego stosowania.

Zdolność wyboru najlepszych działań samo pielęgnacyjnych wiodących kuokreślonemu celowi.

Zdolność przeprowadzania działań samo pielęgnacyjnych i ichzintegrowania w codziennym życiu.

Zdolność przydzielania poszczególnych rezerw własnych do wskazanychaktywności samo pielęgnacyjnych.

Zdolność umiejętnego przeprowadzania samo pielęgnacji.

Teoria pielęgnowania wg VirginiiHenderson

Zdaniem Virginii Henderson: Doskonałość w pielęgniarstwie zależy odtego, co kandydaci do niego wnoszą (... ), doskonała pielęgniarka jest osobąwrażliwą i współczującą w stosunku do pacjentów, która po mistrzowsku opanowałatechniczne sprawności pielęgnacji i która w sposób szczególny stosuje – a i mamożność stosować – osobistą odpowiedzialność, odpowiadającą potrzebom osoby,której służy, to czyni jej pracę w pełni kreatywną (... ). Autorka uważa, żepielęgniarka powinna uczyć się przez całe życie po to, by móc pomagać choremu wsposób profesjonalny.

Opiekun ma być –nogą dla tego, komu ją amputowano, oczyma dlaniewidomego, itp.

Podstawowe pojęcia:

-pojedynczy człowiek

-opiekun

-niezależność pacjenta, jako cel pielęgnowania

-pomoc pacjentowi, aby jak najszybciej doszedł do sił

 Założenia teoretyczne:

-rozpoznanie potrzeb pacjenta

-pielęgnowanie polega na asystowaniu człowiekowi –choremu lub zdrowemu, aby powrócił do zdrowia lub uzyskał jego poprawę, a jeśli nie jest to możliwe–to należy zapewnić mu spokojną śmierć.

 -pielęgnowany może być człowiekzdrowy jak i chory w wyniku pielęgnowania, chory lub zdrowy, może stać sięniezależny od innych osób.

Uniwersalnymi potrzebami człowieka, niezbędnymi do życia i rozwoju,precyzyjnie określonymi przez V. Henderson, są:

1. Potrzeba dopływu świeżego powietrza. Potrzeba pożywienia odpowiedniego do strukturyanatomiczno-fizjologicznej, wieku, stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy. Potrzeba dostarczania napojów w wystarczającej ilości i jakości.

4. Potrzeba usuwania produktów przemiany materii.

5. Potrzeba ruchu i utrzymania właściwej postawy ciała.

6. Potrzeba snu i odpoczynku.

7. Potrzeba odpowiedniego ubioru i codziennych możliwości ubierania irozbierania się.

8. Potrzeba utrzymania w normie temperatury ciała.

9. Potrzeba utrzymywania czystości ciała.

10. Potrzeba unikania niebezpieczeństw otoczenia.

11. Potrzeba komunikowania się z innymi ludźmi w wyrażaniu swych uczuć,potrzeb, obaw bądź opinii.

12. Potrzeba oddawania się praktykom religijnym stosownie do wyznawanejwiary.

13. Potrzeba celowej pracy.

14. Potrzeba uczenia się, odkrywania, przejawiania zainteresowańwarunkujących prawidłowy rozwój, zdrowie, a także korzystania z dostępnychśrodków sprzyjających zdrowiu.

Czynniki wpływające na modyfikacje potrzeb

-wiek człowieka (noworodek, małe dziecko, młody człowiek, osobastarsza, osoba umierająca)

-temperament, stan emocjonalny, a także krótkotrwały nastrój (np.namolny, vponadaktywny, spowolniały, euforyczny, lękowy, histeryczny,depresyjny)

-stan socjalny i kulturowy (np. człowiek mający rodzinę, przyjaciół,dobrze przystosowany do środowiska albo człowiek samotny, źle przystosowany)

-właściwości fizyczne człowieka (np. masa ciała w normie, poniżej lubpowyżej normy,

-właściwości motoryczne: w normie, ich utrata)

-możliwości intelektualne (w normie, powyżej lub poniżej normy)

 -funkcjonowanie receptorów(wzroku, słuchu, dotyku, równowagi – w normielub utrata któregoś z nich)

Stany patologiczne wpływające na modyfikacje pomocy ze strony opiekuna:zaburzenia gosp. wodno – elektrolitowej (w tym stany głodu, uporczywych wymiotów,biegunek)

-ostry niedobór tlenu

-wstrząs ( w tym zapaść, krwotok)

-zaburzenia świadomości (śpiączka, delirium)

-nieprawidłowa temp. ciała, wywołana narażeniem na wpływ niskiej lubwysokiej, temp. Otoczenia, ostre stany gorączkowe z różnych przyczyn

-miejscowe uszkodzenie skóry, zranienia, infekcje, stany zakaźności,stany przed – i pooperacyjne, unieruchomienie spowodowane choroba lub leczeniem

- ból ciągły, nieustępujący pod wpływem stosowanych środków

Witaj Duo
 • Viscoplast™ DUO, zestaw plastrów, 3 rozmiary, pudełko/20 szt.

  Viscoplast™ DUO, zestaw plastrów, 3 rozmiary, pudełko/20 szt.

 • Viscoplast™ Zestaw Uniwersalny, zestaw plastrów, 5 rozmiarów, pudełko/24 szt.

  Viscoplast™ Zestaw Uniwersalny, zestaw plastrów, 5 rozmiarów, pudełko/24 szt.

  Viscoplast™ Zestaw Turystyczny, zestaw plastrów, 5 rozmiarów, pudełko/17 szt.

  Viscoplast™ Zestaw Turystyczny, zestaw plastrów, 5 rozmiarów, pudełko/17 szt. pl/3M/pl_PL/viscoplast-pl/produkty/? N=7581474+3288572643+3294529167&preselect=3293786499&rt=rud">Viscoplast™ Plastry Zwierzaki, dekorowane plastry dla dzieci, 72 mm x 25 mm, pudełko/20 szt.

  Viscoplast™ Plastry Zwierzaki, dekorowane plastry dla dzieci, 72 mm x 25 mm, pudełko/20 szt.

AKTUALNOŚCI

Pani Gadżet testujeGdzie kupić produkty Viscoplast?

Sprawdź gdzie dostępne są profesjonalne plastry i opatrunki marki Viscoplast.

Czytaj więcej >

Poznaj stosowane przez nas technologie w naszych produktach.Poznaj nasze technologie.

Poznaj stosowane przez nas technologie w naszych produktach. pl/3M/pl_PL/viscoplast-pl/technologie/">Czytaj więcej >


Folie ochronne 3M cieszą się dużą popularnością wśród kierowców nowych i używanych pojazdów różnego typu. Nie jest to dziwne, bo takie elementy zabezpieczają powłokę przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi, co przekłada się na dłuższą żywotność i większą wartość rynkową maszyn i aut. Czy faktycznie warto zdecydować się na usługę oklejania? Czy jest to kosztowne i długotrwałe? Wyjaśniamy!

Charakterystyka folii ochronnej

Taka folia jest dość gruba i przezroczysta. W zależności od użytego modelu, może mieć od 160 do około 350 mikronów, przy czym nawet ta najniższa wartość jest większa w porównaniu z warstwą lakieru bezbarwnego od producenta.

Cechuje się sporą elastycznością, przez co znakomicie amortyzuje uderzenia kamieni i pyłu, zabezpieczając oryginalny lakier przed uszkodzeniami. Trzeba też wspomnieć o tym, że folia 3M ma zdolność samoregeneracji, co oznacza, że uszkodzenia powstałe na powierzchni folii samoczynnie zanikają po jakimś czasie i nie jest potrzebna kolejna usługa oklejania folią.

Folię ochronną 3M można zastosować do różnych pojazdów: samochodów, motocykli, a nawet łodzi. W każdym przypadku sprawdzi się znakomicie.

Dlaczego warto?

Jest wiele powodów, dla których warto rozważyć oklejenie swojego pojazdu specjalną folią. Do największych zalet takiego produktu należy zaliczyć:

 • odporność na uszkodzenia mechaniczne (celowe zarysowania, kamienie itd. ),
 • odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (promienie UV, deszcz, grad),
 • odporność na działanie silnej chemii i rozpuszczalników oraz ptasich odchodów,
 • zdolność do samoregeneracji,
 • brak żółknięcia,
 • możliwość zastosowania także na reflektorach i częściach ruchomych,
 • długoletnią gwarancję (nawet do 10 lat).

Czym różni się folia ochronna 3M od folii winylowej, którą stosuje się do zmiany koloru? Otóż ta pierwsza jest niemal dwukrotnie grubsza, co zapewnia o wiele lepszy stopień ochrony.

Do innych plusów wspomnianej usługi należy czas wykonania. Wieloletnią trwałość i bezpieczeństwo zyskuje się za cenę zaledwie dwóch – trzech dni roboczych zatrzymania auta w profesjonalnym serwisie. Montaż folii jest bezinwazyjny, ponieważ nie wymaga demontażu żadnych elementów.

Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że koszt zabezpieczenia lakieru pojazdu, choć nie jest najniższy, rekompensuje straty, z jakimi w normalnej sytuacji musi się liczyć każdy właściciel pojazdu – tłumaczy fachowiec z AST AUTO SPA KRAKÓW.

Lakier w dobrej kondycji, bez uszkodzeń mechanicznych i chemicznych, prezentuje się o wiele lepiej, co automatycznie podnosi wartość rynkową samochodu, a także jego ogólną estetykę. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku choćby aut sportowych, przy których szczególnie liczy się prezencja.

Dla kogo folia ochronna 3M?

Opisywana usługa cieszy się zainteresowaniem właścicieli nowych pojazdów z salonu, którym zależy na tym, by zakupione auto było utrzymane w oryginalnym stanie przez długie lata.

Decydują się na to także ci kierowcy, którzy często korzystają z parkingów, a w przeszłości mieli już nieprzyjemne sytuacje kolizyjne.

Zastosowanie i pielęgnacja 3m 5811 B 3

Bezpośredni link do pobrania Zastosowanie i pielęgnacja 3m 5811 B 3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zastosowanie i pielęgnacja 3m 5811 B 3